Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor sociálních věcí (0600) ›› Koncepce sociálně bytové politiky MČ Praha 6 ›› detail/podstránka

Koncepce sociálně bytové politiky

1. Úvod

 

Kvalita bydlení a jeho dostupnost jsou často vnímány jako hodnotící ukazatele životní úrovně společnosti. Zajištění bydlení je v základu osobní odpovědností jednotlivce. Dostupnost bydlení je přímo úměrná jeho ekonomickým možnostem. Ekonomické možnosti člověka jsou odrazem jeho schopností, ale i stavu ekonomického prostředí, ve kterém se pohybuje. Bydlení je proto oprávněně vnímáno jako jedna ze základních lidských potřeb. Lidé spojují bydlení s pocitem jistoty a bezpečí. Zajištění bydlení je základní podmínkou udržení integrace osobnosti a jejího dalšího rozvoje. Jeho dostupnost a kvalita odpovídá společenskoekonomickým podmínkám a možnostem jednotlivců. Základním posláním státu je vytvářet stabilní prostředí posilující odpovědnost jeho občanů za sebe sama a zvyšovat jeho motivaci k zajištění si svých základních potřeb vlastními silami. V každé společnosti existují lidé, kteří si prostředky na své bydlení z objektivních důvodů nejsou schopni zajistit sami. Je povinností státu jim na základě principu solidarity pomoci. Pomoc státu však nemusí mít vždy jen formu nevratné finanční výpomoci. Takový model je málo efektivní, nemotivuje účastníky trhu s bydlením k jejich osobní aktivitě a přispívá k devalvaci hodnotového systému. Právo na bydlení sice Listina základních práv a svobod výslovně neupravuje. Ztráta jeho dostupnosti však může vyvolat stav hmotné nouze, v jehož důsledku státu povinnost poskytnutí pomoci každému, kdo se v takové situaci ocitne, vzniká. Právo na bydlení je výslovně zakotveno v mezinárodních dokumentech, jichž je Česká republika signatářským státem. Na mezinárodní úrovni je právo na bydlení součástí práva obvykle označovaného jako právo na přiměřenou životní úroveň. [1]

Rada městské části Praha 6, vedena snahou o naplňování svého programového prohlášení v oblasti sociálně bytové politiky, začala od roku 2009 přispívat formou finančního příspěvku na dorovnání nákladů na nájemné. Při svém rozhodování vycházela z principu, že sociální politika by měla být adresná, nikoliv plošná. Z tohoto důvodu Městská část Praha 6 podporovala vybrané skupiny obyvatelstva, o kterých se domnívala, že pomoc od své obce nejvíce potřebují. Současně jsou realizovány i další programy na podporu vybraných cílových skupin obyvatelstva, které by mohly být ohroženy sociálním vyloučením (jedná se zejm. o seniory, zdravotně postižené, osamělé rodiče s dětmi a sociálně slabé rodiny).

Jednou ze skupin, která si zaslouží největší pozornost, jsou naši senioři. Ve snaze o zajištění důstojného bydlení seniorů jsme připravili program výměny současných bytů za menší s přijatelným nájemným, který je stále možné využít. Zároveň Městská část Praha 6 vybudovala objekty v rámci své sociálně bytové politiky zaměřené na seniory.

 

Jedná se o tyto tři typy bydlení:

 

Základní pilíře sociální pomoci: 

 

Městská část Praha 6 se v žádném případě nezříká své dílčí odpovědnosti za sociální politiku, avšak očekává, že hlavní odpovědnost za vytváření koncepce sociální politiky je na státu a jeho orgánech. Obec plní pouze doplňkovou funkci, a to zejména vzhledem ke svým finančním možnostem.

Samostatnou přílohou této koncepce je seznam domů určených pro sociální účely.

 

Možnost dalšího využití uvolněných bytů v domech, uvedených v příloze:

 1. pronájem bytů ze sociálních důvodů (řeší Komise pro sociálně bytové otázky – „KSBO“),
 2. pronájem bytů (byty o celkové ploše max. do 60 m2) za podmínky uvolnění většího bytu dosud užívaného (řeší Komise bytové politiky – „KBP“),
 3. pronájem bytů pro účely zajištění činností nestátních organizací, které poskytují sociální služby pro občany MČ Praha 6 (řeší KSBO),
 4. byty, které by nebyly využity pro tyto účely, pronajmout ve výběrovém řízení na dobu určitou (řeší KBP).

 

Určení výše nájemného

V souladu s Programovým prohlášením RMČ na období 2010 – 2014, 2014 - 2018 se u vybraných bytů nezvyšovalo nájemné ani v případech, kdy by to bylo možné (prodloužení nájmu, nové smlouvy nebo jejich změny).

Jedná se o:

V ostatních případech by výši nájemného určoval odbor správy obecního majetku na základě znaleckých posudků. Pokud na základě znaleckého posudku dojde ke snížení nájemného za m2 ve výše uvedených bytech, může být výše nájemného upravena v souladu se znaleckým posudkem.

 

Finanční podpora občanů v oblasti bydlení

Podpora ze strany státu:

  • příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory,
  • doplatek na bydlení dle zákona o pomoci v hmotné nouzi[2].

Podpora ze strany MČ Praha 6:

 

Další rozvoj sociálního bydlení

Pokud se uskuteční připravované prodeje zbytného nemovitého majetku městské části, doporučujeme, aby část výtěžku byla vyčleněna na možnost další výstavby malometrážních bytů či jiných zařízení určených pro naše seniory, či ostatní cílové skupiny shora uvedené.

 

2.   Pronájem bytů sociálně potřebným občanům, nestátním organizacím

 

2. 1 Pronájem bytů sociálně potřebným občanům

 

§ 1

Žadatel / žadatelka / žadatelé musí splňovat tyto podmínky:

 1. být občanem České republiky;
 2. v době podání žádosti být hlášen k trvalému pobytu na adrese na území Městské části Praha 6 minimálně po dobu tří let a zároveň zde v posledních třech letech bydlet i fakticky, s výjimkou případů zvlášť hodného zřetele;
 3. neúčast při prodeji bytů z majetku státu nebo obce (neúčast všech členů domácnosti a všech příbuzných v linii přímé nebydlících ve společné domácnosti bude posuzována ad hoc zejména s ohledem na skutečnost zda žadatel prokáže, že příbuzní v linii přímé nejsou schopni žadateli pomoci);
 4. není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného k bydlení, není členem žádného bytového družstva ani nemá právo odpovídající věcnému břemeni k užívání bytu nebo domu;
 5. hodnota movitého majetku nepřesahuje 1 mil. Kč, hodnota nemovitého majetku všech členů domácnosti žadatele nepřesahuje 1 mil. Kč, hodnota nemovitého majetku příbuzných v linii přímé nepřesahuje 5 mil. Kč;
 6. čistý příjem žadatele (resp. všech žadatelů) nepřesahuje součet 2,5 násobku životního minima a normativních nákladů na bydlení pro nájemní byty v Praze;
 7. ocitl se nikoliv vlastní vinou v obtížné sociálně bytové situaci a není schopen ji řešit vlastní silou;
 8. nemá žádné závazky vůči Městské části Praha 6 nebo má uzavřenou splátkovou dohodu, kterou řádně plní.

 

§ 2

Podmínky pronájmu bytu:

 1. nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejvýše 1 rok; v případech hodných zřetele (např. invalidita, věk, …) je možné pronajmout byt na dobu delší;
 2. celková doba pronájmu nesmí přesáhnout 5 let, s výjimkou případů hodných zřetele;
 3. nájemné je stanoveno dle usnesení Rady městské části Praha 6 v platném znění.

 

§ 3

Žadatel / žadatelka / žadatelé doloží:

 1. řádně vyplněný formulář (Žádost o pronájem bytu ze sociálních důvodů);
 2. stručný popis sociálně bytové situace žadatele a příslušníků jeho domácnosti, s kterými chce bydlet v bytě, o jehož pronájem žádá, na zvláštním přiloženém listě;
 3. doklady o sociálních poměrech žadatele a příslušníků jeho domácnosti, s kterými chce bydlet v bytě, o jehož pronájem žádá (zprávy oddělení péče o rodinu, děti a mládež a oddělení sociální péče a prevence, rozsudky soudů v záležitostech úpravy vztahů k bývalému manželovi / manželce a k dětem apod.);
 4. doklady o bytových poměrech v bytě na adrese trvalého bydliště žadatele, v bytě, kde žadatel skutečně bydlí (pokud je odlišný od předchozího), v bytě na adrese trvalého bydliště manžela/ky (druha / družky) (pokud je odlišný od předchozích), popř. v bytě, kde skutečně bydlí, a, nebydlí-li žadatel/ka, jeho (její) manžel/ka (druh / družka) u svých rodičů, i v bytě jejich rodičů (tzn. fotokopie nájemních smluv a příslušné nejnovější evidenční listy s údaji o umístění, kategorii a podlahové ploše bytu, počtu místností v bytě, jejich podlahové ploše, osobách hlášených v bytě, nájemném a zálohách na služby spojené s bydlením, době pronájmu, rozsudky soudů v bytových záležitostech, apod.);
 5. doklady o veškerých čistých měsíčních příjmech žadatele a příslušníků jeho domácnosti, s kterými chce bydlet v bytě, o jehož pronájem žádá (tzn. potvrzení o příjmech a pracovním zařazení od zaměstnavatelů, kopie podaných daňových přiznání, doklady o výši důchodů, doklady o veškerých pobíraných dávkách a příspěvcích, doklady o výživném, apod.) za uplynulé období nejméně 12 měsíců, popř. v případě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání potvrzení od úřadu práce;
 6. doklady o majetkových poměrech žadatele a příslušníků jeho domácnosti, s kterými chce bydlet v bytě, o jehož pronájem žádá (výpisy z katastru nemovitostí, kupní smlouvy, rozsudky soudů v majetkových záležitostech při rozvodu manželů, apod.);
 7. doklady o zdravotním stavu žadatele a příslušníků jeho domácnosti, s kterými chce bydlet v bytě, o jehož pronájem žádá, příp. i osob, s nimiž tito dosud bydlí, pokud to má vliv na posouzení sociálně bytové situace žadatele (invalidita úplná nebo částečná, průkaz ZTP; odborné lékařské posudky);
 8. úředně ověřené podpisy všech osob starších 18 let majících v dosud užívaném bytě trvalé bydliště – ne starší, než 1 měsíc;
 9. výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR[3]– ne starší než 1 měsíc;
 10. případně další podklady, které mohou ovlivnit rozhodování Komise pro sociálně bytové otázky a Rady městské části Praha 6, nebo o které je požádán.

 

§ 4

1. Vyplněný formulář společně s požadovanými doklady se předá Odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 6. Žadatelé mohou být vyzváni k osobnímu projednání jejich žádosti. Závěry z osobního jednání budou podkladem pro jednání komise. Pokud se žadatel bez vážných důvodů nedostaví na jednání, na které bude pozván, může to být důvodem pro nepronajmutí bytu.

 

2 Pokud žadatel ani po výzvě odboru sociálních věcí ve stanovené lhůtě nedoloží řádně vyplněný formulář včetně všech požadovaných dokladů, nebude žádost projednávána.

 

§ 5

Kompletní žádosti budou vyhodnoceny Komisí pro sociálně bytové otázky Rady městské části Praha 6 a následně Radou městské části Praha 6.

 

 

§ 6

 1. V případě, že Rada městské části Praha 6 schválí pronájem bytu ze sociálních důvodů, odbor sociálních věcí postoupí žádost spolu s přiloženými doklady odboru správy obecního majetku, který žadateli nabídne pronájem pouze jedné bytové jednotky. Pokud ji žadatel bez vážných nebo nepodložených důvodů odmítne, předá odbor správy obecního majetku tuto informaci Komisi pro sociálně bytové otázky, a může být podkladem k přehodnocení původního rozhodnutí.
 2. Pokud Rada městské části Praha 6 pronájem bytu neschválí, žádost spolu s přiloženými doklady bude skartována nebo na vyžádání vrácena zpět žadateli.
 3. Novou žádost o pronájem bytu nebo žádost o nové projednání již podané žádosti projedná Komise pro sociálně bytové otázky Rady městské části Praha 6 jen tehdy, je-li doložena novými skutečnostmi v sociálně bytové situaci občana, nebo je-li podána nejdříve po 1 roce ode dne, kdy o dříve podané žádosti rozhodla Rada městské části Praha 6 negativně.

 

2. 2 Prodloužení nájmů bytů pronajatých sociálně potřebným občanům

 

§ 7

Žadatel / žadatelka / žadatelé musí splňovat tyto podmínky:

 1. být občanem České republiky;
 2. neúčast v privatizaci bytů z majetku státu nebo obce, včetně neúčasti všech členů domácnosti a všech příbuzných v linii přímé nebydlících ve společné domácnosti (pokud žadatel neprokáže, že příbuzní v linii přímé nejsou schopni žadateli pomoci);
 3. není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného k bydlení, není členem žádného bytového družstva, a to ani členové domácnosti, ani potomci žadatele nebydlící ve společné domácnosti, ani nemá právo odpovídající věcnému břemeni k užívání bytu nebo domu;
 4. hodnota movitého majetku nepřesahuje 1 mil. Kč, hodnota nemovitého majetku všech členů domácnosti žadatele nepřesahuje 1 mil. Kč, hodnota nemovitého majetku příbuzných v linii přímé nepřesahuje 5 mil. Kč;
 5. čistý příjem žadatele (resp. všech žadatelů) nepřesahuje součet 2,5 násobku životního minima a normativních nákladů na bydlení pro nájemní byty v Praze;
 6. přetrvává obtížná sociálně bytová situace, kterou žadatel není schopen řešit vlastní silou;
 7. nemá žádné finanční závazky související s užíváním bytu;
 8. pokud v době pronájmu bytu ze sociálních důvodů byl dlužníkem Městské části Praha 6, má splacen alespoň dluh bez příslušenství (smluvní pokuta, poplatek z prodlení atd.);
 9. byt užívá pouze žadatel a osoby, které uvedl v původní žádosti, případně další osoby, které se přistěhovaly se souhlasem pronajímatele;
 10. plní veškeré ostatní povinnosti dle uzavřené nájemní smlouvy;
 11. všichni členové domácnosti pracují jako zaměstnanci v pracovním nebo obdobném vztahu nebo jako osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou těch členů domácnosti, kteří splňují jednu z těchto podmínek:

 

 

§ 8

Podmínky prodloužení pronájmu bytu:

 1. nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, nejvýše 1 rok, v případech hodných zřetele (např. invalidita, věk, …) je možné pronajmout byt na dobu delší;
 2. celková doba pronájmu nesmí přesáhnout 5 let, s výjimkou případů hodných zřetele;
 3. nájemné je stanoveno dle usnesení Rady městské části Praha 6 v platném znění.

 

§ 9

Žadatel / žadatelka / žadatelé doloží:

 1. řádně vyplněný formulář (Žádost o prodloužení pronájmu bytu ze sociálních důvodů);
 2. stručný popis sociálně bytové situace žadatele a příslušníků jeho domácnosti, s kterými chce bydlet v bytě, o jehož pronájem žádá na zvláštním přiloženém listě;
 3. doklady o sociálních poměrech žadatele a příslušníků jeho domácnosti (zprávy oddělení péče o rodinu, děti a mládež a oddělení sociální péče a prevence, rozsudky soudů v záležitostech úpravy vztahů k bývalému manželovi(ce) a k dětem apod.);
 4. doklady o bytových poměrech v bytě na adrese stávajícího bydliště žadatele / žadatelky (tzn. kopie platné nájemní smlouvy a příslušných evidenčních listů), jakož i veškeré případné změny, nejsou-li zřejmé z dodaných podkladů (např. počty osob hlášených v bytě, výše nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytu);
 5. doklady o veškerých čistých měsíčních příjmech žadatele a příslušníků jeho domácnosti (tzn. potvrzení o příjmech a pracovním zařazení od zaměstnavatelů, kopie podaných daňových přiznání, doklady o výši důchodů, doklady o veškerých pobíraných dávkách a příspěvcích, doklady o výživném, apod.) za uplynulé období nejméně 12 měsíců, popř. v případě nezaměstnaných uchazečů o zaměstnání potvrzení od Úřadu práce;
 6. doklady o majetkových poměrech žadatele a příslušníků jeho domácnosti (výpisy z katastru nemovitostí, kupní smlouvy, rozsudky soudů v majetkových záležitostech při rozvodu manželů, apod.);
 7. doklady o zdravotním stavu žadatele a příslušníků jeho domácnosti (invalidita úplná nebo částečná, průkaz ZTP; odborné lékařské posudky);
 8. úředně ověřené podpisy všech osob starších 18 let majících v užívaném bytě trvalé bydliště – ne starší než 1 měsíc;
 9. výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR[4]– ne starší než 1 měsíc;
 10. případně další podklady, které mohou ovlivnit rozhodování Komise pro sociálně bytové otázky a Rady městské části Praha 6, nebo o které je požádán.

 

§ 10

 1. Vyplněný formulář společně s požadovanými doklady se předá Odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 6. Žadatelé mohou být vyzváni k osobnímu projednání jejich žádosti. Závěry z osobního jednání budou podkladem pro jednání komise. Pokud se žadatel bez vážných důvodů nedostaví na jednání, na které bude pozván, může to být důvodem pro neprodloužení pronájmu.
 2. Pokud žadatel ani po výzvě odboru sociálních věcí ve stanovené lhůtěnedoloží řádně vyplněný formulář včetně všech požadovaných dokladů, nebude žádost projednávána.

§ 11

Kompletní žádosti budou vyhodnoceny Komisí pro sociálně bytové otázky Rady městské části Praha 6 a následně Radou městské části Praha 6.

 

§ 12

 1. V případě, že Rada městské části Praha 6 schválí prodloužení pronájmu bytu ze sociálních důvodů, odbor sociálních věcí postoupí žádost spolu s přiloženými doklady odboru správy obecního majetku, který zajistí veškeré právní náležitosti prodloužení.
 2. Pokud Rada městské části Praha 6 nesouhlasí s prodloužením pronájmu bytu, žádost spolu s přiloženými doklady budeskartována nebo na vyžádání vrácena zpět žadateli.

 

2. 3 Pronájem bytů nestátním organizacím

 

§ 13

Rada městské části může po projednání v Komisi pro sociálně bytové otázky pronajmout byt organizaci, která zejména:

 1. se dlouhodobě zabývá sociálním programem k realizaci speciálních resocializačních programů pro občany s trvalým bydlištěm v Městské části Praha 6;
 2. poskytuje tzv. chráněné bydlení pro občany s trvalým bydlištěm v Městské části Praha 6 (např. pro mentálně postižené občany, pro psychicky postižené občany, pro občany sociálně méně přizpůsobivé, pro dospělé navrátilce z dětských domovů a jiné);
 3. pro zaměstnance p. o. Pečovatelská služba Prahy 6, který vykonává sociálně výchovný dohled v Azylovém domě Na Viničce 9 a pro ostatní zaměstnance p. o. Pečovatelská služba;
 4. pro zaměstnance zdravotnického zařízení p. o. Léčebna dlouhodobě nemocných Praha 6 (vyhodnocuje Komise pro sociální a zdravotní problematiku).

 

§ 14

Podmínky pronájmu bytu:

 1. nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou;
 2. nájemné je stanoveno dle Usnesení RMČ.

 

 

§ 15

Žádosti budou vyhodnoceny Komisí pro sociálně bytové otázky Rady městské části Praha 6 a následně Radou městské části Praha 6.

 

 

 

3. Azylové bydlení

 

3. 1 Pronájem azylového bydlení

 

§ 16

Azylové bydlení je určeno pro poskytnutí přechodného krátkodobého ubytování občanům hlášeným k trvalému pobytu v obvodu v městské části Praha 6 nejméně po dobu 3 let před podáním žádosti, zejména:

 1. občanům, kteří se ocitli v mimořádně obtížných poměrech, nebo v nich žijí;
 2. občanům, pro které nejsou obcí (MHMP) zřízena speciální zařízení (jako např. domov pro matky s dětmi, ubytovny pro občany společensky nepřizpůsobivé, domovy pro seniory);
 3. občanům, kterým nemůže být poskytnut pobyt v existujících zařízeních z důvodů nedostatečné kapacity.

 

§ 17

Doba pobytu bude stanovena individuálně podle časové prognózy doby potřebné k vyřešení daného problému žadatele. Minimální doba je 1 měsíc, maximální doba 6 měsíců. V odůvodněných případech bude doba pobytu prodloužena maximálně o dalších 6 měsíců (vážné sociální či zdravotní důvody).

 

§ 18

Pronájem azylového bydlení

O pronájmu azylového bydlení rozhoduje Rada městské části Praha 6 na základě doporučení Komise pro sociálně bytové otázky. Ve zcela mimořádných situacích, které nesnesou odkladu, rozhoduje odbor sociálních věcí, který je k tomuto účelu zmocněn Radou městské části. Toto rozhodnutí je předloženo na nejbližším jednání Komise pro sociálně bytové otázky a následně Rady městské části Praha 6.

 

 

§ 19

Prodloužení pronájmu azylového bydlení

O prodloužení pronájmu azylového bydlení rozhoduje Rada městské části Praha 6 na základě doporučení Komise pro sociálně bytové otázky. Prodloužení je možné při splnění následujících podmínek:

 1. občan prokazatelně spolupracuje s odborem sociálních věcí a pracovníkem Pečovatelské služby Prahy 6 na vyřešení svého bytového problému (v rámci systému průběžné pomoci a dohledu Pečovatelské služby Prahy 6 a odborem sociálních věcí);
 2. přes prokazatelnou spolupráci s odborem sociálních věcí a dalšími subjekty se tísnivá situace nevyřešila;
 3. občan plní řádně smluvní podmínky (v souladu s občanským zákoníkem) a Domovním řádem Domu Na Viničce pro osoby v nouzi.

 

4.  Pronájem bytů (byty o celkové ploše do 60 m2) za podmínky uvolnění většího bytu dosud užívaného

 

Pronájem bytů o celkové ploše do 60 m2 na základě výsledků výběrového řízení, za níže uvedených podmínek:

§ 20

Žadatel / žadatelka / žadatelé musí splňovat tyto podmínky:

 1. být občanem České republiky;
 2. být hlášen k trvalému pobytu na adrese v obvodu městské části Praha 6, minimálně od data 31. 12. 1991 do dne podání žádosti o účast ve výběrovém řízení;
 3. disponovat dokladem o tom, že byt, v kterém dosud bydlí, je užíván na základě nájemní smlouvy, resp. jiného dokladu svědčícího o nájmu, platného k datu 31. 12. 1991 a uzavřeného na dobu neurčitou, přičemž vlastníkem domu, popřípadě užívaného bytu není osoba v žádném stupni příbuzenství k žadateli;
 4. neúčast v privatizaci bytů z majetku státu nebo obce, včetně neúčasti všech členů domácnosti a všech příbuzných v linii přímé (s výjimkou těch, kteří jsou vlastníky bytů o velikosti 1+kk nebo 1+1) nebydlících ve společné domácnosti;
 5. není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného k bydlení, není členem žádného bytového družstva, a to ani členové domácnosti, ani nemá právo odpovídající věcnému břemenu k užívání bytu nebo domu;
 6. hodnota movitého majetku nepřesahuje 1 mil. Kč;
 7. je příjemcem starobního důchodu nebo má přiznanou invaliditu třetího stupně, stejně jako ostatní členové domácnosti;
 8. dosud užívaný byt v případě úspěšného skončení výběrového řízení uvolní a předá do výhradní dispozice majitele;
 9. čistý příjem domácnosti[5] po odečtení předpokládaných nákladů na bydlení[6]  nepřesahuje 2,5násobek životního minima;
 10. výše nájemného v dosud užívaném bytě je vyšší než v bytě, který je předmětem výběrového řízení;
 11. nemá žádné finanční závazky související s užíváním bytu;
 12. není s ním veden soudní spor ve věci zániku nájmu bytu;
 13. neobdržel výpověď z nájmu bytu dle § 711 odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. nebo dle § 2288 odst. 1 písm. a) a b) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

 

§ 21

Podmínky pronájmu bytu:

 1. před podpisem nájemní smlouvy žadatel předloží podepsanou Dohodu o ukončení nájmu dosud užívaného bytu;
 2. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce;
 3. po předání bytu pronajímateli a doložení předávacího protokolu pověřenému subjektu se nájemní smlouva prodlužuje o 12 měsíců (viz čl. II. smlouvy o nájmu bytu);
 4. prodlužování nájemní smlouvy vždy o 3 roky, pokud budou splněny podmínky uvedené v  § 20 odst. 1 písm. e), f), g) (platí pro všechny osoby žijící ve společné domácnosti, resp. osoby přihlášené k trvalému pobytu), bude řádně hrazeno nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu, dodržována ustanovení nájemní smlouvy;
 5. při prodlužování nájemní smlouvy bude nájemné upravováno podle výše stanovené usnesením Rady městské části Praha 6.

 

§ 22

Žadatel / žadatelka / žadatelé v daném termínu doloží:

 1. řádně vyplněný formulář (Žádost o pronájem jiného bytu – větší za menší);
 2. nájemní smlouvu (nebo dohodu, dekret, resp. doklad svědčící o tom, že žadatel je nájemcem bytu) – originál nebo ověřenou kopii;
 3. evidenční list se zálohovými platbami za služby spojené s užíváním bytu – ne starší než 1 měsíc;
 4. potvrzení správce domu (nebo vlastníka) o řádném plnění povinností nájemce, tj. zejména placení nájemného a poplatků za služby spojené s užíváním bytu – ne starší než 1 měsíc;
 5. potvrzení o trvalém bydlišti – originál nebo ověřenou kopii;
 6. rozhodnutí o přiznání invalidity třetího stupně (originál nebo ověřenou kopii) a potvrzení o výši invalidního důchodu nebo potvrzení o výši starobního důchodu;
 7. úředně ověřené podpisy všech osob starších 18 let majících v dosud užívaném bytě trvalé bydliště – ne starší než 1 měsíc;
 8. výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR[7]– ne starší než 1 měsíc – originál nebo ověřenou kopii.

     

§ 23

Pokud žadatel nedoloží řádně vyplněný formulář včetně všech požadovaných dokladů, bude žádost označena jako neplatná a bude z dalšího projednávání vyřazena.

 

§ 24

1) Kompletní žádosti budou vyhodnoceny Komisí bytové politiky Rady městské části Praha 6 dle následujících kritérií (zájemci budou bodově ohodnoceni, každý krok bude zaokrouhlen na celé body):

1/ A = doložený čistý příjem *– předpokládané náklady na bydlení**

2/ B = životní minimum – A

3/ věková korekce

C = B + 1% za každý rok nad 65 let (podle nejmladšího člena domácnosti, relevantní rok narození, tj. v r. 2011 všichni narození v r. 1946 se berou jako 65letí, narození v r. 1945 + 1 %, v r. 1944 + 2 %)

4/ celkový počet bodů

X = C + 30 % (pro jednotlivce)

X = C (pro ostatní)

5/ v případě rovnosti bodů rozhoduje los.

 

2) Pronájem bytu podléhá schválení Rady městské části Praha 6.

3) Vyplněná přihláška společně s požadovanými doklady se předá ve stanovené lhůtě v podatelně Úřadu městské části Praha 6.

4) Pokud Rada městské části Praha 6 neschválí pronájem bytu, bude přihláška s příslušnými doklady vrácena zpět žadateli na adresu trvalého bydliště.

 

5. Pronájem bytů v bytovém domě „Nová Ořechovka“

 

Byty v předmětném domě jsou určeny pro seniory, kteří se ocitli v tíživé bytové situaci (s ohledem na přijetí zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného … v platném znění) a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, a jejichž zdravotní stav a věk umožňují vést samostatný život ve vhodných podmínkách.

 

 

§ 25

Žadatel / žadatelka / žadatelé musí splňovat tyto podmínky:

 1. být občanem České republiky;
 2. být hlášen k trvalému pobytu na adrese v obvodu městské části Praha 6, minimálně od data 31. 12. 2005 do dne podání žádosti o účast ve výběrovém řízení;
 3. disponovat dokladem o tom, že byt, v kterém dosud bydlí, je užíván na základě nájemní smlouvy, resp. jiného dokladu svědčícího o nájmu, platného k datu  31. 12. 2005, přičemž vlastníkem domu, popřípadě užívaného bytu není osoba v žádném stupni příbuzenství k žadateli;
 4. neúčast v privatizaci bytů z majetku státu nebo obce, včetně neúčasti všech členů domácnosti;
 5. není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného k bydlení, není členem žádného bytového družstva, a to ani členové domácnosti, ani nemá právo odpovídající věcnému břemeni k užívání bytu nebo domu;
 6. je příjemcem starobního důchodu nebo má přiznanou invaliditu třetího stupně;
 7. dosud užívaný byt v případě úspěšného skončení výběrového řízení uvolní a předá do výhradní dispozice majitele;
 8. nemá žádné finanční závazky související s užíváním bytu;
 9. není s ním veden soudní spor ve věci zániku nájmu bytu;
 10. neobdržel výpověď z nájmu bytu dle § 711 odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. nebo dle § 2288 odst. 1 písm. a) a b) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění;
 11. OZ, v platném znění.

 

§ 26

Podmínky pronájmu::

 1. před podpisem nájemní smlouvy žadatel předloží podepsanou Dohodu o ukončení nájmu dosud užívaného bytu;
 2. uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce;
 3. po předání bytu pronajímateli a doložení předávacího protokolu pověřenému subjektu se nájemní smlouva prodlužuje o 12 měsíců (viz čl. II. smlouvy o nájmu bytu);
 4. další prodlužování nájemní smlouvy vždy o 3 roky, pokud bude splněna podmínka uvedená v § 25 písm. e), bude řádně hrazeno nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu, dodržována ustanovení nájemní smlouvy;
 5. nájemné bude stanoveno v souladu s usnesením Rady městské části Praha 6 [8].

 

§ 27

Žadatel / žadatelka / žadatelé ve stanoveném termínu doloží:

 1. řádně vyplněný formulář (Žádost o pronájem bytu v  bytovém domě „Nová Ořechovka “);
 2. nájemní smlouvu (nebo dohodu, dekret, resp. doklad svědčící o tom, že žadatel je nájemcem bytu) – originál nebo ověřenou kopii;
 3. evidenční list se zálohovými platbami za služby spojené s užíváním bytu – ne starší než 1 měsíc;
 4. potvrzení správce domu (nebo vlastníka) o řádném plnění povinností nájemce, tj. zejména placení nájemného a poplatků za služby spojené s užíváním bytu – ne starší než 1 měsíc;
 5. potvrzení o trvalém bydlišti – originál nebo ověřenou kopii;
 6. potvrzení o výši starobního důchodu nebo rozhodnutí o přiznání invalidity třetího stupně (originál nebo ověřenou kopii) a potvrzení o výši invalidního důchodu;
 7. úředně ověřené podpisy žadatele, manžela / manželky žadatele nebo partnera / partnerky žadatele;
 8. výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR[9]– ne starší než 1 měsíc – originál nebo ověřenou kopii.

      

§ 28

Pokud žadatel nedoloží řádně vyplněný formulář včetně všech požadovaných dokladů, bude žádost označena jako neplatná a bude z dalšího projednávání vyřazena.

 

§ 29

1) Kompletní žádosti budou vyhodnoceny Komisí bytové politiky Rady městské části Praha 6 dle následujících kritérií (zájemci budou bodově ohodnoceni, každý krok bude zaokrouhlen na celé body):

1/ A = předpokládané náklady na bydlení [10]

2/ B = A (jednotlivec)

    B = A/1,5 (dvojice) [11]

2) Pronájem bytu podléhá schválení Rady městské části Praha 6.

3) Vyplněný formulář společně s požadovanými doklady se předá ve stanovené lhůtě do podatelny Úřadu městské části Praha 6.

4) Pokud Rada městské části Praha 6 neschválí pronájem bytu, bude přihláška s příslušnými doklady vrácena zpět žadateli na adresu trvalého bydliště.

 

6.  Pronájem bytů v domech zvláštního určení, dále jen DPS

 

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny k trvalému pobytu osob se sníženou soběstačností, zejména seniorů a zdravotně postižených občanů. Potřebu pronájmu vyvolává buď zdravotní stav žadatele, nebo zdravotnímu stavu nevyhovující dosavadní bytové podmínky.

 

§ 30

Žádost o pronájem bytu v DPS

1) Žadatel, musí splňovat všechny tyto podmínky:

a)        být občanem České republiky;

b)        být hlášen k trvalému pobytu na adrese v obvodu městské části Praha 6, minimálně tři roky do dne podání žádosti o byt;

c)         (i)    být těžce zdravotně postiženou osobou, anebo

(ii)   být ve věku nejméně 68 let (v případě žádosti do DPS Liboc), resp. 70 let (v případě žádosti do DPS Šlejnická);

d)        (i)    pobírat příspěvek na péči I. nebo II. stupně, anebo

(ii) být z důvodu dlouhodobé snížené soběstačnosti příjemcem vyššího počtu pečovatelských úkonů, mimo dovoz obědů, anebo

(iii)  obývat byt typu C nebo D, anebo

(iv)  mít pro přijetí jiné vážné důvody hodné zvláštního zřetele.

 

2) „Bytem typu C“ se pro účely tohoto ustanovení rozumí byt dříve označovaný jako byt III. kategorie, tj. byt bez ústředního vytápění všech obytných místností a s částí základního příslušenství nebo s ústředním vytápěním všech obytných místností a bez základního příslušenství.

3) „Bytem typu D“ se pro účely tohoto ustanovení rozumí byt dříve označované jako byt IV. kategorie, tj. byt bez ústředního vytápění všech obytných místností a bez základního příslušenství nebo se společným základním příslušenstvím.

4) Městská část Praha 6 je i při splnění podmínek uvedených v odstavci 1 tohoto ustanovení oprávněna žádost zamítnout, jsou-li k tomu důvody hodné zvláštního zřetele. Za důvod hodný zvláštního zřetele se zpravidla považuje zejména skutečnost, že žadatel v minulosti nabyl od Městské části Praha 6 byt v rámci privatizace bytového fondu, anebo takový byt nabyla osoba žadateli blízká, s níž žadatel v době koupě bytu žil ve společné domácnosti nebo je žadatel vlastníkem družstevního bytu nebo bytu v osobním vlastnictví a dále je vlastníkem domu určenému k trvalému bydlení.

 

§ 31

Evidence žadatelů o nájem bytu v DPS

 1. Evidenci žadatelů o nájem bytu v DPS  (dále v ustanoveních této hlavy jen „evidence“) vede Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 6.
 2. Do evidence bude zapsán pouze žadatel, který předloží řádně vyplněný formulář (Žádost o pronájem bytu v Domě s pečovatelskou službou Městské části Praha 6) včetně všech požadovaných potvrzení a dokladů, nedílnou součástí žádosti o pronájem bytu je lékařské potvrzení zdravotního stavu a rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči I. nebo II. stupně.
 3. Odbor sociálních věcí je povinen seznámit žadatele s výsledkem projednání žádosti do 30 dnů ode dne projednání žádosti v Radě městské části Praha 6.
 4. Žadatel zapsaný do evidence je povinen ohlásit do 30 dnů případné změny skutečností, které byly uvedeny v původní žádosti, a tyto skutečnosti prokázat.
 5. Žadatel je povinen na základě předchozí písemné výzvy odboru sociálních věcí údaje ve své žádosti aktualizovat, příp. sdělit, že se s výjimkou věku na jeho žádosti nic nezměnilo, a to zpravidla k 31. lednu kalendářního roku.

§ 32

Vyřazení žadatelů z evidence

Důvodem k vyřazení z evidence žadatelů o byt zvláštního určení je:

 1. není-li žadatel hlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu městské části Praha 6;
 2. uvede-li žadatel nepravdivé údaje ve své žádosti;
 3. nedodá-li žadatel všechny požadované přílohy;
 4. nemá-li žadatel řádně vypořádané závazky vůči Městské části Praha 6;
 5. neodpoví-li žadatel na výzvu podle § 31 odst. 5 této koncepce;
 6. není-li vhodnost žádosti o pronájem potvrzena vyjádřením lékaře;
 7. odmítne-li žadatel bez závažných důvodů nabízený byt v DPS.

 

§ 33

Seznam žadatelů

 1. Seznam žadatelů o nájem bytu v DPS sestavuje odbor sociálních věcí z evidence žadatelů na základě bodového ohodnocení příslušných skutečností.
 2. Stanovení bodového ohodnocení provádí odbor sociálních věcí na základě žádosti a skutečností zjištěných místním sociálním šetřením, o němž se provede písemný záznam. Se záznamem z místního sociálního šetření je žadatel seznámen.
 3. Žádost a její bodové ohodnocení jsou vždy předloženy k projednání Komisi pro sociální a zdravotní problematiku Rady městské části Praha 6.

 

§ 34

Hodnocení seznamu

 1. Pořadí mezi žadateli se určí na základě počtu získaných bodů. V případě rovnosti je rozhodujícím kritériem vyšší věk žadatele.
 2. Komise pro sociální a zdravotní problematiku Rady městské části Praha 6 přiděluje bodové ohodnocení v kritériu „zdravotní a sociální důvody“ a provádí kontrolu správnosti.
 3. Bodové ohodnocení podaných žádostí se provádí průběžně.
 4. Žádosti podané do domů s pečovatelskou službou se projednávají průběžně bez předchozí aktualizace. Toto ustanovení platí do naplnění kapacity těchto zařízení.

§ 35

Uzavření nájemní smlouvy

 1. K uzavření nájemní smlouvy dochází na základě usnesení Rady městské části Praha 6.
 2. Návrh předkládá příslušný člen rady, s přihlédnutím k předchozímu doporučení Komise pro sociální a zdravotní problematiku; doporučení komise obsahuje návrh na uzavření nájemní smlouvy s konkrétním žadatelem.
 3. Žadatel je příjemcem pečovatelské služby na základě smlouvy o poskytování pečovatelské služby s p. o. Pečovatelská služba Prahy 6 po dobu nejméně 3 měsíců předcházejících podání žádosti o pronájem bytu, ale i po celou dobu zařazení žádosti do evidence v rozsahu úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti vyplývající z rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči anebo z doporučení ošetřujícího lékaře. Pokud žadatel není příjemcem pečovatelské služby, jak je uvedeno v předchozí větě, uzavře s p. o. Pečovatelská služba Prahy 6 smlouvu o poskytování pečovatelské služby v uvedeném rozsahu nejpozději před podpisem smlouvy o nájmu bytu v DPS. Pouze v případě, že p. o. Pečovatelská služba Prahy 6 některou z potřebných služeb neposkytuje, lze využít služeb jiných poskytovatelů. Potvrzení p. o. Pečovatelská služba Prahy 6 o uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby není povinnou přílohou žádosti, nicméně musí být předloženo Odboru sociálních věcí nejpozději před podpisem smlouvy o nájmu bytu v DPS, jinak tato smlouva nebude uzavřena. Omezení či absenci profesionálních sociálních služeb lze prominout v případě, že klient prokáže nedostatek finančních prostředků.
 4. Nájemní smlouvu uzavírá Městská část Praha 6 s vybranými žadateli prostřednictvím správce nemovitosti, a to na dobu určitou zpravidla 1 roku, která může být prodloužena na základě písemné žádosti nájemce opakovaně až o 3 roky, pokud přetrvávají důvody přidělení a nájemce dodržuje veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů, a plní ujednání obsažená v nájemní smlouvě.
 5. V případě úmrtí jednoho partnera z dvojice, bude pozůstalému nabídnut byt určený pro jednoho nájemce. Pozůstalý se přestěhuje nejpozději do 1 roka od úmrtí partnera, nebude-li dohodnuto jinak.
 6. Výše nájemného je vždy stanovena usnesením Rady městské části Praha 6.

 

   7. Zásady poskytování peněžní výpomoci na úhradu nájemného v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

 

§ 36 

Cílová skupina

 1. domácnost tvořená pouze příjemci starobního důchodu starších 65 let;
 2. domácnost tvořená příjemci invalidity třetího stupně;
 3. domácnost tvořená osamělým rodičem, který celodenně, osobně a řádně pečuje o dítě, které se pro účely zvláštních právních předpisů o důchodovém pojištění považuje za dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči (nežijí-li rodiče nezletilého dítěte spolu, upraví soud rozsah jejich vyživovací povinnosti nebo schválí jejich dohodu o výši výživného);
 4. sociální případy hodné zvláštního zřetele, primárně rodiny pečující nejméně o jedno dítě do 3 let věku, které z objektivních důvodů nejsou schopny momentálně řešit bytovou situaci vlastními prostředky. V těchto případech bude vyplácení výpomoci předcházet místní šetření. Přidělení peněžní výpomoci podléhá individuálnímu posouzení komise RMČ. Tento příspěvek bude časově limitován na dobu nejvýše 3 let. Lze čerpat jen jedenkrát.

 

§ 37

Forma pomoci – peněžní výpomoc

Je poskytována formou finančního příspěvku. Výše peněžní výpomoci se odvíjí od výše nájemného a příjmů domácnosti s tím, že při souhrnu všech příjmů této domácnosti včetně přiznaného příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory[12] a po odečtení výše holého nájemného zbude této domácnosti méně než 2,5násobek jejího životního minima. Výše peněžní výpomoci Městské částiPraha 6 se bude vypočítávat jako součin plochy bytu (pro 1 osobu max. 38 m2, pro 2 osoby max. 54 m2) a rozdíl mezi faktickým zvýšením nájmu v městské části Praha 6 a průměrné výše nájmu v hlavním městě Praha ( např. 150,00 Kč  – 116,80 Kč  = 33,20 Kč) ve výši max. regulovaného nájemného za m2 odpovídající úrovni v roce 2012. Při výpočtu peněžního příspěvku se rovněž přihlíží k věku žadatelů, kteří jsou rozděleni do 3 věkových skupin a k jednotlivým skupinám je přiřazen koeficient, který upravuje základní peněžní příspěvek.

 

65 - 70 let koef. 0,70        38 / 54  m2   x   33,20   x   0,70   =     883 / 1 254  Kč / měsíc

71 - 75 let koef. 0,80                                            x   0,80   =  1 009 / 1 434  Kč / měsíc

76 a více  koef. 0,90                                            x   0,90  =   1 135 / 1 613  Kč / měsíc     

V případě domácnosti tvořené dvěma seniory, se přihlédne k věku staršího z nich a přiřadí se příslušný koeficient.

V případě žadatele mladšího 65 let, se přiřadí koeficient 0,70.

 

Limit pro poskytnutí „příspěvku“:3A – 3B <3ŽM x k

(A = příjmy žadatele /včetně sociálních dávek/, B = výše holého nájemného, ŽM = životní minimum, k = koeficient 2,50 ŽM)

ŽM pro jednotlivce je 3 410 Kč (+ zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování v rozsahu 1 000 Kč – 2 800 Kč dle vyhlášky č. 389/2011 Sb.)

ŽM pro dvojici je 5 970 Kč ( + zvýšení částky živobytí osoby z důvodu dietního stravování v rozsahu 1 000 Kč – 2 800 Kč dle vyhlášky č. 389/2011 Sb.).

 

Tzn., že při splnění všech podmínek by se žadateli doplatil rozdíl mezi skutečnouvýší nájmu za m2 v MČ Praha 6 a mezi průměrnou výší nájmu za m2 v hl. m. Praze násobeno plochou bytu (max. 38 / 54 m2) a příslušným koeficientem dle věku žadatele ve výši max. regulovaného nájemného za m2 odpovídající úrovni v roce 2012.

 

Peněžní výpomoc bude poskytnuta z finančních prostředků MČ Praha 6.

 

§ 38

Způsob vyřizování

1. Žádosti vyřizuje odbor sociálních věcí. Žadatelé si mohou požádat o finanční výpomoc od 1. 4. 2013.

 

2.  Žadatel / žadatelé musí splňovat tyto podmínky:

 1. být občanem České republiky;
 2. byl mu přiznán příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory[13];
 3. v době podání žádosti být hlášen k trvalému pobytu na adrese v obvodu městské části Praha 6 do 31. 12. 2006;
 4. v době podání žádosti má platnou stávající nájemní smlouvu po dobu nejméně tří let;
 5. není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného k bydlení aani jeho přímí příbuzní nevlastní takovýto majetek;
 6. hodnota movitého majetku nepřesahuje 1 mil. Kč, hodnota nemovitého majetku všech členů domácnosti žadatele nepřesahuje 1 mil. Kč, hodnota nemovitého majetku příbuzných v linii přímé nepřesahuje 5 mil. Kč – dokládá se čestným prohlášením uvedeným na žádosti;
 7. nemá žádné závazky vůči pronajímateli nebo má uzavřenou splátkovou dohodu, kterou řádně plní;
 8. pokud žadatel mladší 75 let bez závažných důvodů odmítne nabídku pronájmu menšího bytu odpovídajících rozměrů a kvality od MČ Praha 6, bude finanční výpomoc náležet pouze po dobu 6 měsíců.

 

Žadatel / žadatelé doloží:

 1. řádně vyplněný formulář;
 2. k ověření občanský průkaz, případně výpis z evidence obyvatel;
 3. fotokopii platné nájemní smlouvy a evidenčního listu (s údaji o umístění a podlahové ploše bytu, počtu místností v bytě, jejich podlahové ploše, osobách hlášených v bytě, nájemném a zálohách na služby spojené s bydlením, době pronájmu);
 4. potvrzení o hrazení nájmu – ne starší než 3 měsíce;
 5. doklady o veškerých čistých měsíčních příjmech žadatele a příslušníků jeho domácnosti, (doklady o výši důchodů včetně příjmu z penzijního připojištění, doklady o veškerých pobíraných dávkách a příspěvcích, doklady o výživném apod.) za předchozí čtvrtletí;
 6. výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR – ne starší než 1 rok a rovněž tak výpis vlastnictví nemovitého majetku přímých příbuzných;
 7. v případě navýšení částky ŽM z důvodu dietního stravování doklad od odborného lékaře o typu diety dle § 1 vyhl.  389/2011 Sb., v platném znění;
 8. čestné prohlášení žadatele a jednotlivých příbuzných v přímé linii (rodiče, děti, vnuci), že jejich majetkové a finanční možnosti neumožňují podporovat žadatele o sociální výpomoc.

 

Přičemž platí, že posuzované podklady nutno dodat za předchozí čtvrtletí a možnost zpětného poskytnutí „výpomoci“ je maximálně za jedno čtvrtletí zpětně.

Kompletní žádost včetně příloh podá žadatel pouze na první období v daném roce. Na další období žadatel doloží „čestné prohlášení“, v kterém bude uvedeno, že od podání žádosti se nezměnily skutečnosti, které by měly vliv na posouzení této výpomoci.

 

8.   Bydlení pro seniory ohrožené sociálním vyloučením - pronájem obytné místnosti a bytu v DPS Liboc ze sociálních důvodů seniorům s nízkým příjmem s podporou sociální práce

 

§ 39

 

Žadatel / žadatelka / žadatelé musí splňovat tyto podmínky:

 1. být občanem České republiky;
 2. být hlášen k trvalému pobytu na adrese v obvodu městské části Praha 6, minimálně po dobu 3 let před podáním žádosti;
 3. věk 65 let (v odůvodněných případech zvláštního zřetele i nižší věk);
 4. neúčast v privatizaci bytů z majetku státu nebo obce (neúčast všech členů domácnosti a všech příbuzných v linii přímé nebydlících ve společné domácnosti bude posuzována ad hoc, zejména s ohledem na skutečnost, zda žadatel prokáže, že příbuzní v linii přímé nejsou schopni žadateli pomoci);
 5. není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného k bydlení, není členem žádného bytového družstva ani nemá právo odpovídající věcnému břemeni k užívání bytu nebo domu;
 6. hodnota movitého majetku nepřesahuje 150 tis. Kč, hodnota nemovitého majetku všech členů domácnosti nepřesahuje 250 tis. Kč;
 7. je příjemcem starobního důchodu nebo má přiznanou invaliditu, výše důchodu nepřesahuje trojnásobek životního minima nebo nesplňuje podmínky na výplatu dávek důchodového pojištění a je příjemcem dávek hmotné nouze;
 8. v případě, že dosud užívá byt na základě nájemní smlouvy, tak v případě pronájmu obytné místnosti nebo bytu, uvolní a předá do výhradní dispozice majitele;
 9. současný byt, ke kterému má uzavřenou řádnou nájemní smlouvu, musí vyklidit z důvodu vystěhování z bytu formou exekuce nebo končí platnost nájemní smlouvy nebo užívá nestandardní formu bydlení jako je komerční ubytovna nebo azylové bydlení;
 10. není s ním veden soudní spor ve věci zániku nájmu bytu v majetku MČ Praha 6.

 

§ 40

 

Podmínky pronájmu obytné místnosti nebo bytu:

 1. před podpisem nájemní smlouvy žadatel předloží podepsanou Dohodu o ukončení nájmu dosud užívaného bytu (pokud užívá byt na základě nájemní smlouvy), v tomto případě se uzavře nájemní smlouva na dobu určitou 3 měsíce;
 2. po předání bytu pronajímateli a doložení předávacího protokolu pověřenému subjektu se nájemní smlouva prodlužuje o 12 měsíců);
 3. v případě, že žadatel nebydlí v nájemním ani jiném bytu, bude nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou 12 měsíců;
 4. další prodlužování nájemní smlouvy při splněných všech podmínek je o dalších 12 měsíců;
 5. nájemné bude stanoveno v souladu s usnesením Rady městské části Praha 6 v tomto domu;
 6. pokud má dvojice pronajatý byt 1+1, tak v případě, že jeden z nich opustí společnou domácnost (úmrtí, rozvod, umístění v jiném zařízení apod.), je občan povinen do 3 měsíců tento byt opustit a přestěhovat se do obytné místnosti ve stejném domu, pokud je volná;
 7. uzavření smlouvy bude podmíněno spoluprací se sociálním pracovníkem odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 6  při plnění individuálního plánu s podporou sociální práce;
 8. umožnění sociálnímu pracovníkovi odboru sociálních věcí vstup do bytu za účelem výkonu sociální práce;
 9. důvodem pro neprodloužení nájemní smlouvy může být odmítnutí spolupráce se sociálním pracovníkem nebo narušování soužití z důvodu nadměrného požívání alkoholových nebo jiných návykových látek.

 

§ 41

 

Evidence žadatelů o pronájem obytné místnosti nebo bytu 1+1:

 1. Evidenci žadatelů o nájem bytu zvláštního určení (dále v ustanoveních této hlavy jen „evidence“) vede Odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 6.
 2. Kompletní žádosti budou vyhodnoceny v Komisi pro sociálně bytové otázky Rady městské části Praha 6 dle  kritérií, která jsou uvedena v přiložené tabulce
 3. Pronájem obytné místnosti nebo bytu podléhá schválení Rady městské části Praha 6

 

§ 42

 

Žadatel / žadatelka / žadatelé doloží:

 1. Řádně vyplněný formulář (žádost o pronájem obytné místnosti nebo bytu 1+1 v DPS Liboc);
 2. Rozhodnutí o přiznání invalidity (originál nebo ověřenou kopii) a potvrzení o výši invalidního důchodu nebo potvrzení o výši starobního důchodu, popř. potvrzení o výši dávky hmotné nouze;
 3. Výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR – ne starší než 1 měsíc – originál nebo ověřenou kopii.

 

Příloha – bodové ohodnocení

kritérium

bodování

Věk                                 65 - 69

5

                                       70 - 74

10

                                       75 - 79

15

                                       80  a více

20

Příjem                                 0 – 6.000

30

                                     6.001 – 7.000

25

                                     7.001 – 8.000

20

                                     8.001 – 9.000

15

                                     9.001 – 10.230

10

 

 

 

 

 

 

Celkem bodů

 

 

V případě rovnosti počtu bodů je rozhodujícím kritériem vyšší věk žadatele.

 

9.   Obecná a závěrečná ustanovení

 

Koncepce sociálně bytové politiky MČ Praha 6 byla přijata usnesením Rady městské části Praha 6 č. 846/19 z 01. 10. 2019 a nahrazuje znění Koncepce sociálně bytové politiky č. 3756/18 z 22. 08. 2018, č. 2509/17 z 21. 06. 2017,  č. 1644/16 z 21. 09. 2016,  č. 1206/16 z 06. 04. 2016,  č. 386/15 z 20. 05. 2015,  č. 3246/14 z 14. 05. 2014 a znění Koncepce sociálně bytové politiky MČ Praha 6 přijaté usnesením Rady městské části Praha 6 č.1691/12 ze dne 03. 09. 2012.

Tato koncepce ve výše uvedeném rozsahu mění Zásady a podmínky pro nakládání s byty v majetku Hlavního města Prahy – Městské části Praha 6, schválené Radou městské části Praha 6 usnesením č. 875/07 ze dne 14. 11. 2007 ve znění pozdějších změn.

 

Zpracování osobních údajů ÚMČ Praha 6 je výhradně za účelem komunikace a vyřizování některé žádosti této „Koncepce“. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a že poskytnuté údaje budou zlikvidovány v odpovídajících zákonných lhůtách.

1. 1 Seznam domů určených pro sociální účely

 

 

 

                                                                                             59 bytů 1 + 1

                                                                                               1 byt 2 + k.k.

                                                                                             12 bytů 2 + 1

                                                                                               3 byty 3 + 1

 

                                                                       1 byt 1 + 1

 

     3 byty 1 + 1,

     1 byt 2 + 1,

     1 byt 2 + k.k.

 

Celkem 260 bytových jednotek

 

 1. 1.   2 Seznam domů, které zůstávají v majetku MČ Praha 6 a jednotlivé byty mohou být použity i pro sociální účely

 

                                                    1 byt 2 + k.k

                                                19 bytů 1 + 1

                                                  1 byt 2 + 1

                                                        1 byt 3 + 1

                                                           1 byt 2 + 1

                                                        1 byt 3 + 1

                                                        4 byty 2 + 1

                                                          1 byt 2 + 1

                                                        3 byty 2 + 1

                                               19 bytů 1 + 1

                                                 1 byt 2 + 1

                                                2 byty 2 + 1

                                                1 byt 3 + 1

 

Celkem 366 bytových jednotek.[1] Vybrané statě z kapitoly 1. Úvod z Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (MMR, Státní fond rozvoje bydlení)

[2] V případě změny příslušných právních předpisů, týkajících se sociálních dávek, bude tato koncepce příslušným způsobem upravena.

[3] kterýkoliv Katastrální úřad vydá výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR

[4] kterýkoliv Katastrální úřad vydá výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR

[5] čistým příjmem pro účely těchto pravidel se rozumí pouze výše starobního důchodu, resp. invalidity ve III. stupni

[6] součet předpokládaného nájemného v roce 2012 (dle zákona č. 107/2006 Sb. v platném znění) a současných plateb za služby spojené s užíváním bytu (služby nezahrnují poplatky za telefon, TV, rozhlas, apod.)

[7] kterýkoliv Katastrální úřad vydá výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR

[8] výše nájemného byla schválena usnesením Rady městské části Praha 6 č. 2296/09 – nájemné pro rok 2012 ve výši 114,54 Kč / m/ měsíc

[9] kterýkoliv Katastrální úřad vydá výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR

[10] součet předpokládaného nájemného v roce 2012 (dle zákona č. 107/2006 Sb., v platném znění.) a současných plateb za služby spojené s užíváním bytu (služby nezahrnují poplatky za telefon, TV, rozhlas, apod.).

[11] 1,5 … poměr normativních nákladů na bydlení u dvojice v porovnání s jednotlivcem

[12] V případě změny příslušných právních předpisů, týkajících se sociálních dávek, bude tato koncepce příslušným způsobem upravena

[13] V případě změny příslušných právních předpisů, týkajících se sociálních dávek, bude tato koncepce příslušným způsobem upravena.© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/socialne_bytova_politika ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz