Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Územní rozvoj a veřejný prostor ›› Břevnovská radiála ›› detail/podstránka

Břevnovská radiála

Břevnovská radiála

Stavba č. 7553 – Břevnovská radiála představuje jednu z nejvýznamnějších doposud nerealizovaných staveb celoměstského významu na území hlavního města Prahy, jejíž investorská příprava sahá až do 70. let minulého století. Její poloha a potřeba zcela jasně vyplývá z návaznosti na okolní komunikační síť a stále vzrůstající hodnotu intenzity dopravy v Praze. Jedná se o klíčovou dopravní stavbu plánovanou na území hlavního města Prahy, která představuje nové kapacitní silniční propojení mezi Pražským a Městským okruhem v severozápadním sektoru městské aglomerace.

Územní plán stabilizuje stopu Břevnovské radiály se základním šířkovým uspořádáním 2 × 2 jízdní pruhy. Funkcí BR je umožnit radiální propojení mezi Městským a Silničním okruhem a tedy i regulaci automobilové dopravy v centrální části města a dále převádět diametrální a vnitroměstské tranzitní objemy dopravy. Tímto lze Břevnovskou radiálu charakterizovat jako jednu z nejvýznamnějších a v budoucnu patrně i nejzatíženějších komunikací hlavního města Prahy. Při zohlednění vypuštění a následném zrušení plánované výstavby Veleslavínské radiály ze sítě páteřních komunikací na území hl. m. Prahy a doposud nedokončené výstavbě Radlické radiály a silničního okruhu (staveb 518 a 519) je tento význam realizace Břevnovské radiály ještě více než žádoucí.

Z dopravního hlediska by měla právě Břevnovská radiála přenášet radiální dopravní vztahy od silnice R6 (Praha – Karlovy Vary) a silničního okruhu (SO) směrem k městskému okruhu (MO), na který se napojuje u severního portálu Strahovského tunelu (SAT). Po uvedení do provozu by Břevnovská radiála měla v hlavní míře nahradit komunikační trasu vedenou v současné době nevyhovujícími a zcela nekapacitními ulicemi Karlovarskou, Bělohorskou a Patočkovou a převzít co největší část dopravního zatížení, které tyto ulice v současné době přenášejí. Cílem její realizace je ochránit v co největší míře obytnou zástavbu podél těchto komunikací převedením dopravy do jiné trasy a odstranit denně se opakující kongesce a snížit dopravní nehodovost, zejména střety s chodci. Ve svém působení musí potom BR významně spolupracovat s ostatními páteřními komunikacemi, zejména radiálou Radlickou a Evropskou třídou.

Základní údaje o stavbě č. 7553 – Břevnovská radiála:

a/ úsek 1: Pražský okruh – ul. U Boroviček, délka 1,75 km

b/ úsek 2: ul. U Boroviček – ul. Kukulova, délka 2,15 km

c/ úsek 3: ul. Kukulova – Břevnovský klášter        

d/ úsek 4: Břevnovský klášter – Městský okruh = křižovatka Malovanka, délka 1,76 km.

 

Jako základní prověřované varianty byly v dokumentaci EIA ověřeny tyto:

 

Stručná rekapitulace, postupy přípravy

Městská část projednávala tuto stavbu prostřednictvím komise strategického rozvoje v lednu 2016. Stavba je zahrnuta v platném ÚPn a současně je vedena v tomto dokumentu v platném seznamu veřejně prospěšných staveb pod poř. č. 91. V návrhu Metropolitního plánu je BR uvažována pouze jako územní rezerva.

Opětovně byly zmíněny důvody pro realizaci Břevnovské radiály jako součásti nadřazeného dopravního skeletu hl. m. Prahy. Rovněž byly komunikovány závěry pro akutní krátkodobá i střednědobá opatření, vyplývající z Bezpečnostní inspekce a konkrétní bezpečnostní rizika. Bylo konstatováno, že po zprovoznění tunelu Blanka v Patočkově ulici narostly výrazně počty vozidel. V rámci diskuze bylo opětovně konstatováno, že Břevnovská radiála (Stavba č. 7553) představuje jednu z nejvýznamnějších doposud nerealizovaných staveb celoměstského významu na území hlavního města Prahy. Bylo zdůrazněno, že v rámci přípravy stavby bude nutné specifikovat i navazující investice, parky, parter a podobně.

V současné době městská část Praha 6 potvrdila svá předchozí vyjádření k Břevnovské radiále v rámci Usnesení RMČ P6 č. 2258/17 ze dne 19. 4. 2017 k Veřejné vyhlášce – oznámení o zpracování a zveřejnění Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období (říjen 2014 – březen 2017). V tomto usnesení RMČ P6 nesouhlasila, aby v čl. 5.1.2.5 Břevnovská radiála bylo v prvním odstavci slovní spojení „Koridor Břevnovské radiály“ nahrazeno slovním spojením „Koridor územní rezervy Břevnovské radiály“. V části Úkoly pro podrobnější územně plánovací dokumentaci bude vypuštěn bod b) a nesouhlasí s úpravou v grafické části č. 2 Výkres ploch a koridorů nadmístního významu – Dopravní infrastruktura s převedením koridoru Břevnovské radiály na koridor územní rezervy.

Nadřazený komunikační systém je nutné budovat jako systém, byť realizace každé části trvá řadu let. Tzn., že je třeba zahájit přípravu zbývajících částí hned, i když realizace nakonec bude probíhat ve výhledu. Z těchto důvodů bude městská část Praha 6 i nadále požadovat zachování „Koridoru Břevnovské radiály“ a ne její přeřazení do „Koridoru územní rezervy Břevnovské radiály“ a zároveň požaduje pokračování přípravy její realizace.

 

Dokumenty

 

ikonka typu souboru application/pdf Usnesení ZMČ č. 655/18 Břevnovská radiála [ PDF • 509kB ]

ikonka typu souboru application/pdf Požadavky MČ Praha 6 k Břevnovské radiále – dopis K. Prajerovi (MHMP) [ PDF • 352kB ]

 

 © 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/radiala ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz