Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Hospodářská politika a správa majetku ›› Prodej nebytových prostor ›› detail/podstránka

Prováděcí předpis k prodeji vybraných nebytových jednotek

Prováděcí předpis k prodeji vybraných nebytových jednotek v domech schválených Zastupitelstvem m. č. Praha 6 k prodeji podle zákona č. 72/1994 Sb.

(dále jen „Předpis“)

 

1.    Právní vymezení

1.1. Tento předpis upravuje organizaci výběrových řízení za účelem prodeje nebytových jednotek v domech schválených Zastupitelstvem m. č. Praha 6 k prodeji po jednotlivých bytových jednotkách, přičemž právní poměry s tím související se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.131/2000 Sb., v pl. znění., o hlavním městě Praze, zákona č. 72/1994 Sb., v pl. znění (zákon o vlastnictví bytů), Statutem hl. m. Prahy daným vyhláškou hl. m. Prahy č. 55 z 21. 12. 2000, jakož i ostatními právními předpisy a platným právním řádem České republiky.

2.      Předmět prodeje

2.1. Předmětem prodeje je nebytová jednotka (nebytový prostor) vymezená prohlášením vlastníka dle ust. § 4 zákona o vlastnictví bytů, včetně zákonného příslušenství, tj. spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zastavěném pozemku a na bezprostředně funkčně souvisejících pozemcích (např. dvory, oplocené zahrady apod.) ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených Městské části Praha 6. Výběr nebytových jednotek určených k prodeji na základě návrhu OSOM provede Komise majetkové politiky.

2.2. V případech nebytových jednotek smluvně užívaných fyzickou osobou jako ateliér (dle kolaudačního stavu) platí ust. § 22 odst.6) zákona o vlastnictví bytů. Městská část Praha 6 nabídne převod ateliéru přednostně dosavadnímu nájemci. Nepřijme-li nájemce nabídku ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy mu byla doručena, může Městská část převést ateliér bez dalšího na jinou osobu. Na převody ateliérů jiným osobám se poté uplatní tento Předpis. Pokud se dále v tomto Předpisu uvádí pojem nebytová jednotka, vztahuje se to i na ateliér.

2.3. Písemná nabídka k převodu ateliéru musí obsahovat obecné náležitosti smlouvy o převodu vlastnictví uvedené v ust.§ 6 odst.1) zákona o vlastnictví bytů a dále cenu ateliéru a vůli vlastníka o vázanosti nabídkou po dobu šesti měsíců. Nabídnutá cena nesmí být v rozporu s ust. § 2 odst. 3  zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

 3.      Účastníci výběrového řízení a prodeje

3.1. Prodávajícím je Městská část Praha 6 jako pověřený vlastník nebytové jednotky.

3.2. Kupujícím je výherce výběrového řízení na konkrétní nebytovou jednotku.

3.3. Účastníkem výběrového řízení může být fyzická osoba – občan České republiky, který dosáhl věku 18 let nebo právnická osoba registrovaná v České republice. Účastníkem řízení může být zejména dosavadní oprávněný nájemce nebytové jednotky, vlastníci ostatních jednotek v domě, jiné osoby, pokud splňují ostatní předpoklady stanovené tímto Předpisem.  

3.4. Z výběrového řízení, a tím i z prodeje, jsou předem vyloučeni zájemci:  

• vůči nimž má Městská část Praha 6 jako pronajímatel ke dni vyhlášení výběrového řízení jakoukoliv pohledávku

         nebo

• s nimiž vede Městská část Praha 6 ke dni vyhlášení výběrového řízení soudní spor.

4.      Postup výběrového řízení a prodeje

4.1. Každé výběrové řízení proběhne nejvýše ve třech kolech. Všechny nabídky musí být učiněny písemnou formou.

4.2. Nabídka kupní ceny nesmí být nižší než zjištěná cena ve znaleckém posudku, zhotoveného pro účely výběrového řízení a prodeje s výjimkou postupu dle odst. 4.8.

4.3. I. kolo : Pokud nabídku nejvyšší kupní ceny učiní dosavadní nájemce, stává se výhercem výběrového řízení. Pokud nabídku nejvyšší kupní ceny učiní jiný účastník řízení, přiznává se dosavadnímu nájemci a vlastníkům ostatních bytových jednotek v domě právo dorovnat ve stanovené lhůtě nabídku této nejvyšší kupní ceny. Uvedeným osobám se toto právo přiznává pouze za předpokladu, že se zúčastnily výběrového řízení. Pokud tuto první nabídku dorovná více zájemců, kteří splňují shora uvedená kritéria, bude vyhlášeno II. kolo.

4.4. II. kolo : Druhého kola se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří dorovnali v I. kole nabídku nejvyšší kupní ceny. Jediným kritériem při posuzování výherce bude výše nabídnuté kupní ceny ve druhém kole, která musí být vyšší než nabídka nejvyšší kupní ceny v I. kole.  Pokud tuto druhou nabídku dorovná více zájemců, kteří splňují shora uvedená kritéria, bude vyhlášeno III. kolo.

4.5. III. kolo : Třetího kola se mohou zúčastnit pouze ti zájemci, kteří dorovnali v II. kole nabídku nejvyšší kupní ceny. Jediným kritériem při posuzování výherce bude výše nabídnuté kupní ceny ve třetím kole, která musí být vyšší než nabídka nejvyšší kupní ceny v  II. kole.

4.6. Pokud dojde k situaci, že i v III. kole dorovná nabídku nejvyšší kupní ceny z III. kola více účastníků, rozhodne se o celkovém výherci výběrového řízení v tomto pořadí :

• dosavadní nájemce nebytové jednotky, pokud taková osoba nebude potom následuje

• vlastník bytové jednotky v domě, v případě více vlastníků rozhodne mezi nimi los, pokud tato osoba není potom následuje

• jiný účastník, v případě více účastníků rozhodne mezi nimi los.

4.7. Za vlastníka bytové jednotky pro účely tohoto článku je považován rovněž dosavadní oprávněný nájemce bytu, který uzavřel s Městskou částí Praha 6 smlouvu o převodu vlastnictví užívané bytové jednotky, přičemž zápis tohoto vlastnického práva v katastru nebyl dosud proveden.

4.8. Pokud ve výběrovém řízení nebyla doručena žádná nabídka, uskuteční se výběrové řízení opakovaně, přičemž nabídka kupní ceny:

5.   Organizace výběrového řízení a prodeje

5.1 Po rozhodnutí Komise majetkové politiky o prodeji nebytové jednotky zveřejní OSOM (oddělení bytů a nebytových prostor) záměr MČ Praha 6 prodat nebytovou jednotku. Po sejmutí záměru z úřední desky vydá OSOM pokyn akciové společnosti SNEO zajistit výběrová řízení a prodej nebytových jednotek v souladu s mandátní smlouvou uzavřenou za tímto účelem s vlastníkem - Městskou částí Praha 6. V mandátní smlouvě budou stanoveny  další podrobnosti.

5.2 Akciová společnost SNEO bude povinna ve výběrových řízeních a při realizaci prodeje postupovat výhradně v souladu s mandátní smlouvou a dle pokynů Městské části Praha 6, jejím jménem a na účet Městské části Praha 6. Vyhlašovatelem výběrových řízení a stranou prodávající je vždy Městská část Praha 6 z titulu vlastníka.

5.3 Po ukončení výběrového řízení, resp. všech kol řízení předá akciová společnost SNEO výsledky včetně souhrnné zprávy o průběhu výběrového řízení na OSOM (oddělení bytů a nebytových prostor), který předloží návrhy usnesení na zasedání RMČ a následně ZMČ. Na základě rozhodnutí ZMČ o prodeji nebytových jednotek dokončí akciová společnost SNEO prodej dle čl. 6 tohoto prováděcího předpisu.

6.      Další postup po uzavření kupní smlouvy

6.1. Kupní smlouvu včetně příloh a návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude předložen Magistrátu hl. města Prahy k posouzení a potvrzení věcného a právního souladu všech dokumentů.  

6.2. Kupující má povinnost zaplatit kupní cenu ve lhůtě 60 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy. Peněžitý závazek je splněn připsáním  kupní ceny na účet prodávajícího.

6.3. Po připsání kupní ceny na účet prodávajícího a potvrzení správnosti Magistrátem hl. m. Prahy (dle § 21 Statutu hl. m. Prahy) doručí organizátor prodeje ve lhůtě tří pracovních dnů Katastrálnímu úřadu Praha-město návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

6.4. Po doručení kupní smlouvy s vyznačenou doložkou o povolení a právní moci vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí,  vyzve Městská část bez zbytečného prodlení příslušného správce nemovitosti k protokolárnímu předání nebytové jednotky včetně  příslušné spisové dokumentace pokud bude k dispozici (např. revizní zprávy, prohlášení vlastníka, smlouvy s dodavateli apod.).  

6.5. Správce nemovitosti je povinen ve lhůtě do 30 kalendářních dnů předat nabyvateli nebytovou jednotku spolu s veškerou dostupnou  dokumentací k ní a seznámit nového vlastníka s platnými revizními zprávami k vyhrazeným technickým zařízením domu.

7.   Závěrečná ustanovení

7.1 Tento Předpis se nevztahuje na prodej nebytových jednotek v užívání subjekty založenými podle zákona č. 424/1991 Sb., v pl. znění o sdružování v politických stranách a v politických hnutích a dále podle zákona č. 83/1990 Sb., v pl. znění o sdružování občanů.   

7.2 Tento Předpis může být měněn nebo doplňován případně zrušen Zastupitelstvem městské části Praha 6.

7.3 Tento Předpis byl schválen usn. ZMČ Praha 6 č. 480/05 ze dne 16. 9. 2005, změněn usn. ZMČ Praha 6 č. 661/10 ze dne 25. 6. 2010.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/prodej_nebyt_info ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz