Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2004 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2004 ›› Příjmy za rok 2004 ›› detail/podstránka

Příjmy za rok 2004

Třída 01 - Daňové příjmy

Poplatek :

Skutečnost k 31.12.2002

Skutečnost k 31.12.2003

UR k 31.12.2004

Skutečnost k 31.12.2004

% k UR

- správní

18.288

19.334

16.000

20.574

128,59

- za znečišťování

životního prostředí

11

28

-

41

-

- ze psů

2.460

2.532

2.650

3.513

132,55

- pobytový

1.379

1.459

1.300

1.936

148,95

- za užívání veřejného

prostranství

10.671

13.359

12.500

11.059

88,47

- ze vstupného

1.084

584

500

516

103,08

- z ubytovacích kapacit

981

997

1.000

1.539

153,86

- za provozovaný

výherní hrací přístroj

7.016

7.751

6.000

7.034

117,24

- ostatní poplatku

50

-

-

-

-

- odvod výtěžku z

provozovaných VHP

 

3.635

4.000

5.484

137,11

Celkem

41.940

49.679

43.950

51.696

117,63

 

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Příjmy této třídy dosáhly celkové výše 71.174,88 tis. Kč, což 252,81 % upraveného rozpočtu. Do této příjmové třídy jsou zařazena následující seskupení:

Příjmy z vlastní činnosti

Toto seskupení, jehož příjmy byly ve výši 61.611,92 tis. Kč, což je 192,23 % upraveného rozpočtu, zahrnuje příjmy ze školného u mateřských škol ve výši 4.899,90 tis. Kč, příjmy z plaveckého areálu Petynka ve výši 2.419,43 tis. Kč, odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve školství ve výši 2.800,00 tis. Kč, příjmy z finančního vypořádání s již zrušenými příspěvkovými organizacemi SNEO Praha 6 (16.023,06 tis. Kč) a Dejvické divadlo (2.073,03 tis. Kč), příjmy z úroků ve výši 14.454,43 tis. Kč, příjmy z podílů na dividendách ve výši 18.133,89 tis. Kč a kursové zisky ve výši 799,01 tis. Kč. Vysoké procento plnění je způsobeno odvodem finančních prostředků od již zrušených příspěvkových organizací zřízených m.č. Praha 6 a příjmy z úroků, kdy i přes pokles úrokových sazeb je vzhledem k vysokému zůstatku na účtech z důvodů nečerpání výdajů příjem vyšší o 2.654,43 tis. Kč. Dále je vyšší plnění způsobeno zaúčtovanými výnosy z nakládání s dočasně volnými finančními prostředky m.č. Praha 6 (tzv. „Správa aktiv“ a „Dluhopisové podílové fondy“), kdy tyto výnosy nemohly být z povahy věci rozpočtovány ve skutečné výši.

Přijaté sankční platby a vratky transferů

V tomto seskupení dosáhly příjmy výše 5.360,11 tis. Kč. V celkových příjmech se promítají přijaté sankční platby za porušení předpisů o ochraně životního prostředí, stavebního a živnostenského zákona, dále pak o pokuty ukládané odborem vnitřních věcí v celkové výši 3.607,66 tis. Kč, finanční vypořádání městské části Praha 6 s organizacemi zřízenými městskou částí Praha 6 ( PO ve školství, PO Pečovatelská služba, PO LDN) za rok 2003 ve výši 6.159,05 tis. Kč a finanční vypořádání m.č. Praha 6 s hlavním městem Prahou a státním rozpočtem ČR za rok 2003, jehož výsledkem byl odvod v celkové výši 4.406,60 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy

Upravený rozpočet v celkové výši 508,00 tis. Kč byl plněn částkou 854,79 tis. Kč, což je 168,27 %. Příjmy tvoří jednak přijaté dary ve výši 20,00 tis. Kč v rámci 11.Společenského večera Prahy 6, dary od občanských sdružení složených od rodičů žáků, jimiž přispívají na třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina (371 tis. Kč), lektora anglického jazyka ZŠ Pod Marjánkou (42 tis. Kč)a pro asistenta učitele ve vzdělávacím programu „Začít spolu“ ZŠ Petřiny – sever (80 tis. Kč), dále pak přijaté pojistné náhrady ve výši 6,83 tis. Kč a ostatní nahodilé příjmy ve výši 334,96 tis. Kč.

Přijaté splátky půjček

Celkové příjmy tohoto seskupení ve výši 3.348,00 tis. Kč zahrnují příjmy splátky půjček poskytnuté z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu (FOMBF) ve výši 3.339,60 tis. Kč a splátky půjček poskytnutých ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 8,40 tis. Kč.

Třída 04 – Přijaté dotace

Obsahem této třídy jsou dotační vztahy rozpočtu městské části Praha 6 se státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města Prahy a se „Zdaňovanou činností“ městské části Praha 6. Dotační vztahy byly plněny ve výši 920.895,67 tis. Kč, což je 100,13 % upraveného rozpočtu a překročeny byly o 1167,07 tis. Kč . Toto překročení je způsobeno vyšším plněním u „neinvestiční přijaté dotace od obcí“ o tuto částku, kdy jsou finanční prostředky zasílány m.č. Praha 6 jako 95% podíl městské části Praha 6 na vybrané dani z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných.

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

V rámci tohoto seskupení obdržela městská část Praha 6 finanční prostředky v celkové výši 102.966,40 tis. Kč, které zahrnují finanční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem České republiky ve výši 94.538,00 tis. Kč a účelově určené finanční prostředky ve výši 8.428,4 tis. Kč (financování voleb do Evropského parlamentu ve výši 1.400,0 tis. Kč), poštovné v souvislosti s výplatou sociálních dávek ve výši 1.427,4 tis. Kč, na výdaje spojené s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve výši 4.050,0 tis. Kč, příspěvek na úhradu nákladů spojených se zabezpečením agendy státní sociální podpory ve výši 1.500,0 tis. Kč, na projekt ZŠ Benita Juáreze „Ďábel z Vinohrad“ ve výši 10 tis. Kč a na projekt „Státní informační politika ve vzdělávání“ ve výši 41 tis. Kč.

Neinvestiční dotace od rozpočtů územní úrovně

V rámci tohoto seskupení obdržela městská část Praha 6 finanční prostředky z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 452.194,67 tis. Kč, což je 100,25 % upraveného rozpočtu, kdy je rozpočet překročen v absolutní výši o 1.167,07 tis. Kč. Toto překročení je způsobeno vyšším plněním u „neinvestiční přijaté dotace od obcí“ jako 95% podílu městské části Praha 6 na vybrané dani z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných. Ve schváleném rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2004 byla zařazena dotace od hl.m. Prahy ve výši 291.960,0 tis. Kč, v průběhu roku pak byla navýšena o částku 142.289,0 tis. Kč, která byla určena na přímé náklady na vzdělávání. Dále přijala městská část Praha 6 účelově určené prostředky v celkové výši 9.780,2 tis. Kč, z čehož připadá na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti částka 300 tis. Kč, na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002 částka ve výši 4.900 tis. Kč poskytnuté MMR ČR a 1.915 tis. Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení ČR , na zajištění provozu Lékařské služby první pomoci 2.084 tis. Kč, na údržbu plastik 6,5 tis. Kč, na granty na podporu vzdělávání 200,7 tis. Kč, na aktivity protidrogové prevence celkem 124 tis. Kč a na prevenci kriminality (Program Stop Graffiti) 250 tis. Kč. Jako převod 100 % podílu městské části Praha 6 na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy za zdaňovací období roku 2003 obdržela městská část Praha 6 částku ve výši 76.056,5 tis. Kč.

Dále městská část Praha 6 dle uzavřených smluv zaslala prostřednictvím tohoto seskupení finanční prostředky do rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 69.058,1 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje), z níž připadá na finanční příspěvek pro TSK hl.m. Prahy určený na realizaci tzv. „Chodníkového programu“ částka 67.114,4 tis. Kč, dále pro tuto organizaci na zvýšení objemu mzdových prostředků v souvislosti s prováděním mimořádných blokových čištění na území m.č. Praha 6 částka 44 tis. Kč a na úhradu výdajů na zajištění podzimního úklidu veřejných prostranství na území m.č. Praha 6 částka 1.269,7 tis. Kč. Dále byl poskytnut finanční příspěvek Domovu důchodců v Praze 6 na vybavení denního stacionáře pro seniory ve výši 300 tis. Kč, na granty v rámci podpory kulturní a tělovýchovné činnosti organizacím (školám) zřízeným hlavním městem Prahou částka ve výši 83 tis. Kč, na granty v rámci programu „Zdravá šestka“ organizacím (školám) zřízeným hlavním městem Prahou ve výši 245 tis. Kč a příspěvkové organizaci Městská knihovna ve výši 2 tis. Kč.

Převody z vlastních fondů

V rámci tohoto seskupení byly v roce 2004 uskutečněny převody finančních prostředků ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“ ve výši 331.420,60 tis. Kč, které zahrnovaly finanční prostředky zařazené do výdajové části rozpočtu městské části Praha 6.

Kapitálové přijaté dotace

Celkovým výsledkem tohoto seskupení jsou přijaté dotace v celkové výši 34.314 tis. Kč, které zahrnují přijatou investiční dotaci z rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 39.125 tis. Kč účelově poskytnutou na akci „Rekonstrukce usedlosti Ladronka“a dále byl prostřednictvím tohoto seskupení zaslány hlavnímu městu Praze finanční prostředky na vybudování městského kamerového systému ve výši 1.500 tis. Kč a na investiční část tzv. „Chodníkového programu“ ve výši 3.311 tis. Kč, kdy se zde obdobně jako u neinvestičních dotací rozpočet o tuto částku snižuje.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/prijmy_zaver04 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.