Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2014 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2014 ›› Rozpis příjmů ›› detail/podstránka

Rozpis příjmů MČ Praha 6 na rok 2014

      v tis. Kč
T e x t Schválený  Upravený Návrh
  rozpočet rozpočet rozpočtu
  na rok 2013 k 30.9.13 na rok 2014
       
DAŇOVÉ PŘÍJMY      
1341 - Popl. ze psů 3 000,00 3 000,00 3 000,00
1342 - Pobytové poplatky 1 300,00 1 300,00 1 300,00
1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství 13 000,00 13 000,00 13 000,00
1344 - Popl. ze vstupného 50,00 50,00 250,00
1345 - Popl. z ubytov. kapacit 4 000,00 4 000,00 4 000,00
1361 - Správní poplatky 12 000,00 12 000,00 12 000,00
1511 - Daň z nemovitostí 59 500,00 59 500,00 60 000,00
ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 92 850,00 92 850,00 93 550,00
       
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY      
212x - Odvody PO    314,00  
214x - Příjmy z úroků a dividend 39 396,00 39 396,00 27 300,00
221x - Přijaté sankční platby      
222x - Přijaté vratky transferů   872,90  
232x - Ostatní nedaňové příjmy   8 626,90  
312x - Přijaté dary na investiční výdaje   3 210,00  
ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 39 396,00 52 419,80 27 300,00
       
PŘIJATÉ DOTACE      
411x - neinvest. dotace ze stát. rozpočtu - úhrn 61 644,00 69 187,90 62 021,00
4121 - neinvest. dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  283 887,00 337 687,90 287 882,00
4122 - neinvest. dotace z rozpočtu krajů      
4129 - ostatní neinvestiční dotace    -64 837,50  
413x - převody z podnikatelské činnosti 120 000,00 120 000,00 201 300,00
422x - invest. přijaté transfery   -14 260,00  
ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ 465 531,00 447 778,30 551 203,00
       
PŘÍJMY CELKEM 597 777,00 593 048,10 672 053,00

Třída 01 – Daňové příjmy

 

Návrh daňových příjmů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2014 ve výši 93.550 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem. 

Místní poplatky ze psů v navrhované výši 3.000 tis. Kč vychází ze stávající situace na úseku poplatku. Sazby zůstávají v současné výši. I přes mimořádná opatření ze strany správce poplatku a usilovnou spolupráci s městskou policií a vlastníky, resp. správci domů se nedaří inkaso poplatku zvýšit. 

Poplatek za rekreační pobyt v navrhované výši 1.300 tis. Kč vychází ze stávajícího vývoje poplatku. Poplatek ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování. Většina turistů dává přednost ubytování v hotelových zařízeních, které zpoplatňuje MHMP. Ceny tohoto ubytování jsou v současné době na stejné úrovni, na jaké byly v předcházejících letech ceny v penzionech. Větší část poplatků tvoří částky za ubytování ve vysokoškolských kolejích, které v letních měsících slouží jako hostely. 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – pro rok 2014 je navrhovaná částka do rozpočtu ve výši 13.000 tis. Kč, neboť je předpoklad inkasa jako v roce 2013. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce a rozsahu. Tento poplatek je vybírán zejména za zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby, předzahrádky a případně reklamního zařízení. 

Místní poplatek ze vstupného – navrhovaná částka pro rok 2014 je 250 tis. Kč. Poplatek je vybírán u akcí, které splňují určité limity a na území m. č. Praha 6 to jsou v podstatě pouze fotbalová utkání první ligy na stadionu Juliska. Další vybrané poplatky ze vstupného jsou v zanedbatelné výši, inkaso poplatku může výrazně navýšit ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce. 

Poplatek z ubytovací kapacity navrhovaná výše je 4.000 tis. Kč, neboť je předpoklad obdobného rozsahu jako v roce 2013. Stejně jako poplatek za rekreační pobyt je poplatek z ubytovací kapacity ovlivněn počtem ubytovaných a délkou jejich pobytu. 

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a v roce 2014 očekávají zpracovatelé jejich inkaso ve výši 12.000 tis. Kč. Snižování inkasa správních poplatků začalo již od roku 2010 a v současné době je  způsobeno především ukončením výběru správních poplatků za povolení k provozu výherních hracích přístrojů v důsledku novely obecně závazné vyhlášky č.18/2011 Sb. hl. m. Prahy, ve znění p. p., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje a kde není uvedeno žádné místo na území m. č. Praha 6, na kterém lze provozovat výherní hrací přístroje. Oddělení místních příjmů ekonomického odboru vybírá správní poplatky již pouze za povolení provozování tomboly a za povolení splátkového kalendáře. Ostatní odbory vykazují vcelku vyrovnané plnění příjmu správních poplatků.            

Na základě obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů a 50 % z pobytového poplatku.  

Součástí daňových příjmů je i Daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2014 činí dle MHMP 60.000  tis. Kč.  

Třída 02 - Nedaňové příjmy

 

Nedaňové příjmy v celkové výši 27.300 tis. Kč zahrnují zejména příjmy z finančních prostředků MČ Praha 6 uložených formou tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o příjmy z úroků ve výši 12.930 tis. Kč, dále příjmy z podílů na ziscích a dividendách ve výši 7.000 tis. Kč a příjmy z realizovaných kursových zisků ve výši 500 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny úroky z bankovních účtů MČ Praha 6 ve výši 6.870 tis. Kč.

Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem k maximální kolísavosti jejich výše nejsou rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6. 

 

Třída 04 - Přijaté dotace

 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 6 bylo v rámci projednávání vlastního návrhu rozpočtu odsouhlaseno Radou hl. m. Prahy usnesením č.2214  ze dne 26.11.2013 ve výši 62.021 tis. Kč.  Neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Městskou část Praha 6 na rok 2014 byla odsouhlasena usnesením Rady hl.m. Prahy č.1553 ze dne 10.9.2013, ve výši 273.216 tis. Kč (což představovalo snížení oproti roku 2013 o 10.671 tis. Kč). Následně Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 2128 ze dne 19.11.2013 poskytnutí příspěvku na školství městským částem ve výši 1.360 Kč na žáka v mateřské a základní škole. Pro naší městskou část to znamená zvýšení oproti již odsouhlasené (Radou hl. m. Prahy dne 10.9.2013) dotace z rozpočtu hl. m. Prahy o 14.666 tis. Kč na celkovou výši 287.882 tis. Kč. Tyto dotační vztahy pro městské části hl. m. Prahy bude schvalovat Zastupitelstvo hl. m. Prahy v rámci schvalování vlastního návrhu rozpočtu dne 12.12.2013.

Převody z „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 jsou rozpočtovány ve výši 201.300 tis. Kč

Třída 08 - Financování

 

V této třídě jsou zařazeny finanční prostředky  z Fondu rezerv ve výši 253.407 tis. Kč a ze „Správy aktiv“ ve výši 300.000 tis. Kč. Takto zapojené finanční prostředky jsou určené ke krytí schodku u kapitálových výdajů ve výši 489.900 tis. Kč a u běžných výdajů MČ Praha 6 ve výši 63.507 tis. Kč (z toho 57.250. tis. Kč bude využito na pokračování chodníkového programu, 1.250 tis. Kč na vydání „knihy o Dejvicích“ a 2.000 tis. Kč na přemostění Podbabská - vybudování cyklostezky, které jsou financovány z přijatých darů v letech minulých a 3.007 tis. Kč představuje část rozpočtové rezervy. © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/prijmy_navrh14 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz