Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2013 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2013 ›› Rozpis příjmů ›› detail/podstránka

Příjmy městské části Praha 6 na rok 2013

      v tis. Kč
T e x t Schválený  Upravený Návrh
  rozpočet rozpočet rozpočtu
  na rok 2012 k 30.9.12 na rok 2013
       
DAŇOVÉ PŘÍJMY      
1332 - Popl. za znečištění ovzduší 40,00 40,00 0,00
1341 - Popl. ze psů 3 100,00 3 100,00 3 000,00
1342 - Pobytové poplatky 1 300,00 1 300,00 1 300,00
1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství 13 000,00 13 000,00 13 000,00
1344 - Popl. ze vstupného 50,00 50,00 50,00
1345 - Popl. z ubytov. kapacit 2 800,00 2 800,00 4 000,00
1347 - Popl. za provozov. výher. hrací přístroj 5 500,00 5 500,00 0,00
1351 - Odvod výtěžku z provozovaných loterií 1 000,00 1 200,00 0,00
1361 - Správní poplatky 9 750,00 9 750,00 12 000,00
1511 - Daň z nemovitostí 59 500,00 59 500,00 59 500,00
ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 96 040,00 96 240,00 92 850,00
       
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY      
212x - Odvody PO    866,00  
214x - Příjmy z úroků a dividend 26 000,00 26 000,00 39 396,00
221x - Přijaté sankční platby      
222x - Přijaté vratky transferů   -1 108,20  
232x - Ostatní nedaňové příjmy   10 252,10  
24xx - Splátky půjček 12,00 12,00 0,00
312x - Přijaté dary na investiční výdaje   160,00  
ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 26 012,00 36 181,90 39 396,00
       
PŘIJATÉ DOTACE      
411x - neinvest. dotace ze stát. rozpočtu - úhrn 75 506,00 82 205,50 61 644,00
4121 - neinvest. dotace z rozpočtu hl. m. Prahy  301 462,00 336 099,90 283 887,00
4122 - neinvest. dotace z rozpočtu krajů   568,00  
4129 - ostatní neinvestiční dotace    -42 932,00  
413x - převody z podnikatelské činnosti 97 227,00 97 273,50 120 000,00
422x - invest. přijaté transfery   4 096,00  
ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ 474 195,00 477 310,90 465 531,00
       
PŘÍJMY CELKEM 596 247,00 609 732,80 597 777,00

 

Třída 01 – Daňové příjmy

            Návrh daňových příjmů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2013 ve výši 92.850 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

            Místní poplatky ze psů v navrhované výši 3.000 tis. Kč vychází ze stávající situace na úseku poplatku. Sazby zůstávají v současné výši. I přes mimořádná opatření ze strany správce poplatku a usilovnou spolupráci s městskou policií a vlastníky, resp. správci domů se nedaří inkaso poplatku zvýšit.

Poplatek za rekreační pobyt v navrhované výši 1.300 tis. Kč vychází ze stávajícího vývoje poplatku. Poplatek ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování. Většina turistů dává přednost ubytování v hotelových zařízeních, které zpoplatňuje MHMP. Ceny tohoto ubytování jsou v současné době na stejné úrovni, na jaké byly v předcházejících letech ceny v penzionech. Větší část poplatků tvoří částky za ubytování ve vysokoškolských kolejích, které v letních měsících slouží jako hostely.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – pro rok 2013 je navrhovaná částka do rozpočtu ve výši 13.000 tis. Kč, neboť je předpoklad inkasa jako v roce 2012. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce a rozsahu. Tento poplatek je vybírán zejména za zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby, předzahrádky a případně reklamního zařízení.

Místní poplatek ze vstupného – navrhovaná částka pro rok 2013 je 50 tis. Kč. Poplatek je vybírán u akcí, které splňují určité limity a na území MČ Praha 6 to jsou v podstatě pouze fotbalová utkání na stadionu E. Rošického. Na tomto stadionu nejsou pro rok 2013 plánovány žádné akce podléhající místnímu poplatku ze vstupného. Příjmy jsou proto navrženy v minimální výši. Další vybrané poplatky ze vstupného jsou v zanedbatelné výši, příjem poplatku ze vstupného může výrazně navýšit ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce.

Poplatek z ubytovací kapacity – v návrhu rozpočtu u tohoto poplatku dochází k navýšení částky na 4.000 tis. Kč z důvodu vydání obecně závazné vyhlášky č.12/2012 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku z ubytovací kapacity, kterou se s účinností od 1.7.2012 zvyšuje sazba poplatku ze 4 Kč na 6 Kč za každé využité lůžko a den. V souvislosti s touto úpravou dojde ke zvýšení inkasa poplatku, proto navrhujeme navýšení rozpočtu na rok 2013 o 1.200 tis. Kč. Stejně jako poplatek za rekreační pobyt je poplatek z ubytovací kapacity ovlivněn počtem ubytovaných a délkou jejich pobytu.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj –  již není  do rozpočtu na rok 2013 navrhován.  Byl zrušen zákonem  č. 458/2011 Sb. o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. S účinností od 1.1.2012 byl tento poplatek zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění nahrazen odvodem z loterií a jiných podobných her. Uvedený odvod je spravován místně příslušným Finančním úřadem. Část finančních prostředků z tohoto odvodu (dle systému ze zákona č. 202/1990 Sb., ve znění p.p,) náleží obcím. Hlavní město Praha po obdržení části dílčího odvodu poskytuje v rámci rozpočtového určení odvodů městským částem 50%,  a to formou části účelové a části neúčelové dotace. MČ Praha 6 tyto obdržené prostředky, v rámci rozpočtového opatření, zařadí do svého rozpočtu na poskytnutí příspěvků tělovýchovným jednotám a sportovním klubům na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže v Praze 6.

Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů již nemůže být do rozpočtu roku 2013 také navrhován. Novelou zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách došlo s účinností od 1.1.2012 ke zrušení tohoto odvodu.  

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a v roce 2013 očekávají zpracovatelé jejich inkaso ve výši 12.000 tis. Kč. Snižování inkasa správních poplatků vychází již od roku 2010 a v současné době je  způsobeno především novelou obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č.18/2011 Sb. hl.m.Prahy, ve znění p.p., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje. S účinností od 1.1.2012 již v příloze OZV není uvedeno žádné místo na území MČ Praha 6, na kterém lze provozovat výherní hrací přístroje. K 30.6.2012 bylo Ministerstvem financí ČR povoleno a provozováno na území naší městské části 121 VHP a 263 JTHZ (jiné technické herní zařízení), které však pro rozpočet MČ Praha 6 nemají žádný přínos, neboť příjemcem správního poplatku je Ministerstvo financí. Největší propad inkasa správních poplatků je tedy u ekonomického odboru za správní poplatky za povolení k provozu výherních hracích přístrojů.

Ostatní odbory vykazují vcelku vyrovnané plnění příjmů správních poplatků.   

            Na základě obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy o místních poplatcích vyplývá pro Městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet hl.m.Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů a 50 % z pobytového poplatku. 

            Součástí daňových příjmů je i Daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2013 činí dle MHMP 59.500    tis. Kč.

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v celkové výši 39.396 tis. Kč zahrnují zejména příjmy z finančních prostředků MČ Praha 6 uložených formou tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o příjmy z úroků ve výši 20.079 tis. Kč, dále příjmy z podílů na ziscích a dividendách ve výši 12.000 tis. Kč a příjmy z realizovaných kursových zisků ve výši 600 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny úroky z bankovních účtů MČ Praha 6 ve výši 6.717 tis. Kč.

            Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem k maximální kolísavosti jejich výše nejsou rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6.

Třída 04 - Přijaté dotace

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 6 je předpokládána ve výši 61.644 tis. Kč a byla schválena usnesením Rady hl.m. Prahy č. 1745 ze dne 23.10.2012. Celá částka je příspěvkem na výkon státní správy, neboť příspěvek na školství vzhledem k novele zákona o rozpočtovém určení daní již nebude obcím ze státního rozpočtu poskytován.  Oproti roku 2012 byl tedy tento příspěvek snížen celkem o 13.862 tis.Kč (z toho o 12.744 tis. Kč u příspěvku na školství a o 1.118 tis. Kč u příspěvku na samotný výkon státní správy, určovaný dle počtu obyvatel). Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro Městskou část Praha 6 na rok 2013 byla nejprve schválena usnesením Rady hl.m. Prahy č.1745 ze dne 13.11.2012, následně usnesením RHMP č. 1892 ze dne 13.11.2012 a konečné dotační vztahy byly schválené usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 21/2 ze dne 29.11.2012 ve výši 283.887 tis. Kč, což představuje snížení oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 v absolutním vyjádření   o 17.575 tis. Kč.

            Převody z „Podnikatelské činnosti MČ Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 jsou rozpočtovány ve výši 120.000 tis. Kč. 

Třída 08 - Financování

V této třídě jsou zařazeny finanční prostředky  z Fondu rezerv ve výši 316.966 tis. Kč      a finanční prostředky ve výši 9.740 tis. Kč, které vrátí v roce 2013 naší městské části Městská část Praha 8 jako pátou část z celkové částky ve výši 48.700 tis. Kč, jež na ní byly v roce 2003 dočasně převedeny na úhradu následků ničivé povodně v roce 2002. Takto zapojené finanční prostředky budou sloužit ke krytí schodku u kapitálových výdajů ve výši 240.000  tis. Kč a u běžných výdajů MČ Praha 6 ve výši 76.716 tis. Kč (44.300 tis. Kč bude využito na pokračování chodníkového programu, 1.250 tis. Kč obdržela MČ Praha 6 v roce 2004 účelový dar na vydání „knihy o Dejvicích“ a který je zařazen ve Fondu rezerv a 31.416 tis. Kč představuje nutnost zapojení z důvodu snížení dotačních vztahů z rozpočtu hl.m. Prahy a státního rozpočtu).© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/prijmy_navrh13 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.