Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Pomoc pro Ukrajinu
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2011 ›› Úvod k rozpočtu na rok 2011 ›› Rozpis příjmů ›› detail/podstránka

Příjmy městské části Praha 6 na rok 2011

T e x t Schválený rozpočetna rok 2010 Upravený rozpočet k 30.09.10 Návrh rozpočtu na r. 2011 % NR / UR
         
DAŇOVÉ PŘÍJMY        

1341 - Popl. ze psů

3 100,00

3 100,00

3 600,00

116,13%

1342 - Pobytové poplatky

1 300,00

1 300,00

1 300,00

100,00%

1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství

12 500,00

12 500,00

15 000,00

120,00%

1344 - Popl. ze vstupného

200,00

200,00

100,00

50,00%

1345 - Popl. z ubytov. kapacit

1 000,00

1 000,00

2 000,00

200,00%

1347 - Popl. za provozov. výher. hrací přístroj

6 000,00

6 000,00

6 000,00

100,00%

1351 - Odvod výtěžku z provozovanych loterii

6 000,00

6 000,00

4 500,00

75,00%

1361 - Správní poplatky

10 000,00

10 000,00

9 750,00

97,50%

1511 - Daň z nemovitostí

66 000,00

66 000,00

60 000,00

90,91%

ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

106 100,00

106 100,00

102 250,00

96,37%

 

 

 

 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

212x - Odvody PO

 

998,00

 

0,00%

214x - Příjmy z úroků a dividend

45 000,00

45 000,00

26 000,00

57,78%

221x - Přijaté sankční platby

 

 

 

 

222x - Přijaté vratky transferů

 

-5 075,00

 

 

232x - Ostatní nedaňové příjmy

 

4 942,90

 

 

24xx - Splátky půjček

   

12,00

 

ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

42 000,00

45 865,90

26 012,00

57,80%

 

 

 

 

 

PŘIJATÉ DOTACE

 

 

 

 

411x - neinvest. dotace ze stát. rozpočtu - úhrn

87 354,00

 

268 124,40
74 444,0
85,22%

4121 - neinvest. dotace z rozpočtu hl. m. Prahy

354 659,00
398 903,80
359 756,00
101,44%

4129 - ostatní neinvestiční dotace

 

-92 492,70

 

 

413x - převody z podnikatelské činnosti

57 786,00

 

60 300,00
91 118,00
157,68%

422x - invest. přijaté dotace od hl.m. Prahy

 

77 761,10

 

0,00%

ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ

499 799,00

 

712 596,60

 

525 318,00
105,11%

 

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

650 899,00
872 497,30
653 580,00

100,1%

zpět na začátek

Třída 01 - Daňové příjmy

Návrh daňových příjmů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2011 ve výši 102.250 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem. 

Místní poplatky ze psů v navrhované výši 3.600 tis. Kč vycházejí ze stávající situace na úseku poplatku. Mírné snižování inkasa tohoto poplatku, které bylo způsobeno poskytovanými úlevami za čipované psy, se ustálilo, sazby zůstávají v současné výši. Přesto se navrhuje meziroční zvýšení inkasa tohoto poplatku o 500 tis. Kč, jelikož se předpokládají mimořádná opatření ze strany správce poplatku vůči držitelům neevidovaných psů. Vyhledávací činnost bude intenzivněji požadovat součinnost vlastníků (správců) nemovitostí  a dalších potenciálních nositelů potřebných informací.

Poplatek za rekreační pobyt v navrhované výši 1.300 tis. Kč vychází  ze stávajícího vývoje poplatku. Poplatekovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování. Většina turistů dává přednost ubytování v hotelech a to zejména v hotelech vyšší kategorie, které zpoplatňuje MHMP. Ceny tohoto ubytování jsou v současné době na stejné úrovni, na jaké byly v předcházejících letech ceny v penzionech. Větší část poplatků tvoří částky za ubytování ve vysokoškolských kolejích, které, hlavně přes letní prázdninové měsíce, fungují jako hostely.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je oproti roku 2010 navýšen na celkovou částku ve výši 15.000 tis. Kč. Výše  poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce a rozsahu. Pro příští rok je předpokládán stejný rozsah, nebude však možnost prominutí poplatku, tak jak to v předchozích letech umožňoval zákon, proto je částka na rok 2011 zvýšena. Při navýšení částky jsme vycházeli ze skutečných  úlev za prominutí, které byly v letošním roce poskytnuty. Tento poplatek je vybírán zejména za zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasné stavby a případně reklamní zařízení.

Místní poplatek ze vstupného je navržen ve výši 100 tis. Kč. Poplatek je vybírán u akcí, které splňují určité limity a na území MČ Praha 6 to jsou v podstatě pouze fotbalová utkání na stadionu E. Rošického. Příjmy jsou oproti jiným létům, navrženy v minimální výši, neboť na tomto stadionu nejsou pro rok 2011 plánovány žádné akce podléhající místnímu poplatku ze vstupného. Další vybrané poplatky ze vstupného jsou v zanedbatelné výši, příjem poplatku ze vstupného může výrazně navýšit ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce.

Poplatek z ubytovacích kapacit je oproti roku 2010 navýšen na částku ve výši 2.000 tis. Kč. Navýšení vychází ze skutečných příjmů roku 2010, které bylo ovlivněno zrušením osvobození od místního poplatku z ubytovací kapacity u zařízeních sloužících pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření (ubytovny). Stejně jako poplatek ze rekreační pobyt  je poplatek z ubytovací kapacity ovlivněn počtem ubytovaných a délkou jejich pobytu.

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj je navrhován ve stejné výši, tj. 6.000 tis. Kč. I přes snížení počtu míst, kde je možno provozovat VHP, je výše poplatku navrhována ve stejné výši, neboť zpracovatelé předpokládají nárůst počtu jiných technických herních zařízení (JTHZ), kde povolovací řízení spadá do kompetence MF ČR a návrhy odpovídají skutečné výši příjmů tohoto poplatku.

Odvod výtěžku z provozovaných výherních hracích přístrojů je navržen oproti roku 2010 nižší, v celkové výši 4.500 tis. Kč. Zde zpracovatelé vycházejí ze skutečného odvodu za rok 2009. Současná úprava obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 19/2007 Sb., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat VHP a která je v účinnosti od 1. 10. 2010 se do výtěžku za rok 2010 nijak zvlášť nepromítne. Bude patrná až u odvodu výtěžku za rok 2011.

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona o Správních poplatcích a v roce 2011 očekávají zpracovatelé jejich inkaso ve výši 9.750 tis. Kč. Pokles je způsoben zejména snížením počtu provozovaných výherních hracích přístrojů povolených Ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6. Novelou obecně závazné vyhlášky hl.m. Prahy č. 19/2007 Sb., kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje se k 1. 1. 2010 snížil počet povolených míst o 27 provozoven. Je zřejmá snaha provozovatelů těchto přístrojů na území MČ Praha 6 přesunout výherní hrací přístroje z heren do kasin, na něž se nevztahuje výše uvedená obecně závazná vyhláška. Vzhledem k tomu, že povolování kasin je v působnosti Ministerstva financí ČR, je ministerstvo příjemcem správního poplatku.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy o místních poplatcích vyplývá pro Městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet hl.m.Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů, 50 % z pobytového poplatku.  Dále pak 50 % z každého správního poplatku vybraného za provozovaný výherní hrací přístroj je odváděno Finančnímu úřadu pro Prahu 6.

Součástí daňových příjmů je i Daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno 100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2011 činí dle MHMP 60.000 tis. Kč.  

zpět na začátek

Třída 02 - Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v celkové výši 26.012 tis. Kč zahrnují zejména příjmy z finančních prostředků MČ Praha 6 uložených formou tzv. „Správy aktiv“. Jedná se příjmy z úroků ve výši 9.000 tis. Kč, dále příjmy z podílů na ziscích a dividendách ve výši 6.400 tis. Kč a příjmy z realizovaných kursových zisků ve výši 600 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny úroky z bankovních účtů MČ Praha 6 ve výši 10.000 tis. Kč a částka ve výši 12 tis. Kč představuje splátky poskytnutých půjček ze Sociálního fondu zaměstnavatele.

Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem k maximální kolísavosti jejich výše nejsou rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6.

zpět na začátek

Třída 04 - Přijaté dotace

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 6 je ve výši 74.444 tis. Kč s tím, že částka ve výši 12.118 tis. Kč je dotací na školství (1.375,- Kč na žáka) a částka ve výši 62.326 tis. Kč je příspěvek na výkon státní správy. Oproti roku 2010 se jedná o snížení o 14,78 %, v absolutním vyjádření o 12.910 tis. Kč. Příspěvek na jedno žáka se sice snížil z částky 1.397,- Kč o 22,- Kč na částku 1.375,- Kč, ale vzhledem k nárůstu počtu žáků (o 292 žáků oproti roku 2010) pak v absolutním vyjádření dochází k nárůstu částky o 215 tis. Kč. U příspěvku na výkon státní správy dochází meziročně k poklesu o 13.125 tis. Kč. V minulých letech (do roku 2006) byly součástí souhrnného dotačního vztahu i účelově určené finanční prostředky na sociální dávky. Ty bude Městská část Praha 6 dostávat postupně, formou účelových dotací, z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v průběhu roku.

Neinvestiční dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro Městskou část Praha 6 na rok 2011 byla schválena ve výši 359.756 tis. Kč, což je zvýšení o 1,44 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2010. V absolutním vyjádření jde o zvýšení o 5.097 tis. Kč.

Převody ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 jsou rozpočtovány ve výši 91.118 tis. Kč a jsou tvořeny splátkou z poskytnutého vnitřního úvěru ve výši 30.000 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2009 poskytnut do „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ na krytí rozdílu mezi vybraným nájemným z bytů v domech „N“ a výší potřebných finančních prostředků na opravy související s rekonstrukcemi domovního bytového fondu v domech „N“, dále pak předpokládaným čistým hospodářským výsledkem „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ za rok 2010 ve výši 49.000 tis. Kč a zálohou na hospodářský výsledek „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ za rok 2011 ve výši 12.118 tis. Kč, kdy tato částka představuje nájemné, které bude z rozpočtu MČ Praha 6 uhrazené v roce 2011 do „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ za pronájmy budov mateřských škol ve výši 2.526 tis. Kč a základních škol ve výši 9.592 tis. Kč.

zpět na začátek

Třída 08 - Financování

V této třídě je zařazena část zůstatku Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 3.000 tis. Kč, která bude sloužit k financování akce „Závěrečná etapa rekonstrukce RVZ Živohošť“, dále finanční prostředky uložené formou tzv. „Správy aktiv“ ve výši 139.260 tis. Kč a finanční prostředky ve výši 9.740 tis. Kč, které vrátí v roce 2011 naší městské části Městská část Praha 8 jako třetí část z celkové částky ve výši 48.700,00 tis. Kč, jež na ní byly v roce 2003 dočasně převedeny na úhradu následků ničivé povodně v roce 2002. Veškeré takto zapojené finanční prostředky budou sloužit ke krytí kapitálových výdajů MČ Praha 6.

zpět na začátek

 

toto je první strana


© 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/prijmy_navrh11 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.