Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2006 ›› Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2006 ›› Rozpis příjmů ›› detail/podstránka

Rozpis příjmů městské části Praha 6 za rok 2006

Závěrečný účet m.č. Praha 6 za rok 2006

921 398,90

Text

Schválený rozpočet na rok 2006

Upravený rozpočet k 31.12.2006

Skutečnost k 31.12.2006

% k SR

% k UR

DAŇOVÉ PŘÍJMY

1332 - Poplatek za znečišťování prostředí

 

 

88,2

 

 

1341 - Popl. ze psů

3 300,00

3 300,00

2 969,21

89,98%

89,98%

1342 - Pobytové poplatky

1 300,00

1 300,00

1 983,00

152,54%

152,54%

1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství

12 500,00

12 500,00

12 264,64

98,12%

98,12%

1344 - Popl. ze vstupného

500,00

500,00

1 456,10

291,22%

291,22%

1345 - Popl. z ubytovacích kapacit

1 100,00

1 100,00

1 396,98

127,00%

127,00%

1347 - Popl. za provozov. výher. hrací přístroj

7 000,00

7 000,00

7 182,77

102,61%

102,61%

1351 - Odvod z výtěžku z provozování loterií

4 500,00

4 500,00

5 896,84

131,04%

131,04%

1361 - Správní poplatky

19 000,00

19 000,00

23 065,24

121,40%

121,40%

1511 - Daň z nemovitostí

26 500,00

26 500,00

31 531,75

118,99%

118,99%

ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

75 700,00

75 700,00

87 834,73

116,03%

116,03%

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

211x - Příjmy z vlastní činnosti

 

 

53,43

0,00%

0,00%

212x - Odvody příspěvkových organizací

 

7 810,00

7 810,00

 

100,00%

214x - Příjmy z úroků a finančního majetku

30 000,00

38 200,00

50 374,70

167,92%

131,87%

221x - Přijaté sankční platby

 

 

2 134,09

 

 

222x - Přijaté vratky transferů

 

-628,70

1 167,91

 

-185,77%

232x - Ostatní nedaňové příjmy

 

4 497,20

20 916,32

 

465,10%

24xx - Splátky půjček

 

2 900,00

2 983,91

 

102,89%

ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

30 000,00

52 778,50

85 440,36

284,80%

161,88%

PŘIJATÉ DOTACE

411x - Neinv. dotace ze st. rozpočtu - úhrn

92 159,00

107 418,80

107 418,80

116,56%

100,00%

412x - Neinv. dotace z rozp. hl. m. Prahy

296 823,00

333 825,40

335 029,23

112,87%

100,36%

4131 - Převody z hospodářské činnosti

448 088,00

477 423,30

759 423,30

169,48%

159,07%

42xx - Kapitálové přijaté dotace

 

2 731,40

2 731,42

 

100,00%

PŘIJATÉ DOTACE CELKEM

837 070,00

1 204 602,91

143,91%

130,74%

 

PŘÍJMY CELKEM

942 770,00

1 049 877,40

1 377 878,00

146,15%

131,24%

 

Třída 01 - Daňové příjmy

Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2006 celkové výše 87.834,72 tis. Kč tj. 116,03 % upraveného rozpočtu.

Z výnosu místních poplatků je odváděno Magistrátu hl.m.Prahy u poplatku ze psů 25%  a  u poplatku pobytového 50%.  V roce 2006 bylo odvedeno celkem 2.827 tis.Kč.

Z vybraných správních poplatků za vydaná povolení k provozu výherních hracích přístrojů bylo odvedeno 50% prostřednictvím Finančního úřadu pro Prahu 6 do státního rozpočtu, a to v celkové výši 5.339 tis.Kč.           

Přehled o plnění příjmů na správních a místních poplatcích (v tis. Kč):

Poplatek :        

Skutečnost k 31.12.2004

Skutečnost k 31.12.2005

        UR       k 31.12.2006

Skutečnost  k 31.12.2006

% k UR

- správní

20.574

21.738

19.000

23.065

121,40

- za znečišť.  

  život.prostř.

41

105

-

88

-

- ze psů

3.513

3.442

3.300

2.969

89,98

-rekreační (pobytový)

1.936

1.863

1.300

1.983

152,54

- za užívání  

 veřejného prostr.

11.059

14.104

12.500

12.265

98,12

- ze vstup.

516

352

500

1.456

291,22

- z ubyt.kap.

1.539

1.460

1.100

1.397

127,00

- za provoz.VHP

7.034

6.777

7.000

7.183

102,61

- ostatní popl.        

-

-

-

-

-

-výtěžek

z provoz.VHP

5.484

5.685

4.500

5.897

131,04

Celkem

51.696

55.526

49.200

56.303

114,44

 

Plnění odvodové povinnosti v roce 2006 : 

místní poplatek v Kč skutečný výnos předpis odvodu MHMP odvedeno do 31.12.2006 odvod při FV
ze psů 3 943 032,89  985 758,22 973 827 11 931,22
pobytový (rekreační) 3 836 827,00 1 918 413,50 1 853 825 64 588,50
celkem   2 904 171,72 2 827 652 76 519,72

                

 Poplatek ze psů

Rozpočet místního poplatku ze psů byl k 31.12.2006 plněn na 89,98 %. K tomuto datu bylo vykazováno celkem 7.667 registrovaných držitelů psů oproti 31.12.2005, kdy to bylo celkem 7 443.

Meziroční snížení příjmů poplatku ze psů o částku ve výši 473 tis. Kč oproti roku 2005 je ovlivněno v převážné míře poskytnutou úlevou z roční sazby poplatku za trvalé označení psa čipem, kdy k 31.12.2006 bylo z celkového počtu evidovaných držitelů psů v počtu 7.667 trvale označeno,  dle seznamu MHMP,  5 914 psů, tj. 77,14 %.

V souvislosti s novelou obecně závazné vyhlášky č.18/2004Sb s účinností od 1.1.2005 je povinností každého chovatele psa označení psa mikročipem nebo tetováním a přihlášení do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl.m.Prahy.

Následně je poskytnuta úleva od poplatku tomu chovateli psa, který je veden v evidenci chovatelů psů vedenou MHMP a který nechá psa označit mikročipem  nejvýše však 350,- Kč, ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy jsou obě uvedené podmínky splněny. 

Údaje o počtu trvale označených psů přebírá správce poplatku ze sestav, které zpracovává Magistrát.hl.m. Prahy. V těchto seznamech je nutné prověřovat údaje s ohledem na to, zda uvedení držitelé čipovaných psů jsou či nejsou v evidenci oddělení místních příjmů ekonomického odboru (dále jen OMP EO). Správce poplatku v současné době nemá prověřeno cca 824 údajů (řádků) z evidence čipovaných psů, uvedených v magistrátní sestavě. Postupně správce poplatku neevidované držitele čipovaných  psů vyzývá k přihlášení do evidence OMP EO, či dalšímu vyjasnění údajů.

Již v roce 2005 bylo přistoupeno, v rámci spolupráce s Městskou Policií (dále jen MP), k pomoci při řešení přestupků, při neplnění povinnosti chovatelů psů, dané vyhláškou hl.m.Prahy č.18/2004, čímž je neoznačení psa trvalým způsobem (čipování, tetování) a současná evidence v databázi  Magistrátu. Celkové řešení této přestupkové agendy je v kompetenci odboru péče o prostředí ÚMČ Praha 6. Správce poplatku oznámení podaná Městskou policií prověří v tom smyslu, zda je zjištěný držitel psa v jeho evidenci. 

Pro informaci uvádíme, že v roce 2006 bylo převzato  odborem péče o prostředí 30 podání Městské Policie. Z toho v 7 případech byl vystaven příkaz k úhradě pokut, ve 14 případech se jednalo o držitele psů evidovaných OMP EO, 8 případů bylo jiných MČ a 1 podání vykazovalo chybné příjmení.

Počty nedoplatků a přeplatků k počtu evidovaných držitelů psů jsou udržovány zhruba na stejně nízké úrovni, jako v předchozích letech. V roce 2006, z  počtu držitelů psů 7 667 evidovaných OMP EO, je vykázán nedoplatek ve 208 případech tj. 2,7 % z celkového počtu. V roce 2005, z  počtu držitelů psů 7 443, je vykázán nedoplatek v 216 případech tj. 2,9 % z celkového počtu. V roce 2004 to bylo 2,3 % tj. 7 319 držitelů a z toho 168 dlužníků.

Neustálá soustavná činnost správců poplatku ve vztahu k poplatníkům, kdy je např. důsledně vyžadováno plnění ohlašovací povinnosti při nastalých změnách, dále ověřování nejasností v místě bydliště při místních šetřeních, mají pozitivní vliv na výši vyměřeného poplatku, či přeplatků a nedoplatků.

Při nedodržování poplatkové povinnosti tj. včas a v plné výši, je využíváno zákonné možnosti, navýšení vyměřeného poplatku, jako určitý druh postihu za včas nezaplacený poplatek.  

Pobytový poplatek a poplatek z ubytovací kapacity 

U místního poplatku za rekreační pobyt je vykazováno plnění na 152,54 % rozpočtované částky a u poplatku z ubytovacích kapacit na 127,00 %. V meziročním porovnání let 2005 a 2006 vykazují oba poplatky navýšení  příjmů.           

K 31.12.2006 vykazuje rekreační poplatek, po splnění 50% odvodové povinnosti vůči MHMP, příjem  1.983 tis. Kč, což je oproti roku 2005 o 120 tis. Kč více.

Také poplatek z ubytovacích kapacit vykazuje ke stejnému datu navýšení oproti roku 2005, a to o 63 tis Kč.

 Nahodilost počtu ubytovaných osob a délka ubytování, má vliv na příjmovou stránku těchto poplatků.

 Navýšení příjmů z rekreačních poplatků zaznamenaly vysokoškolské koleje, které přes léto fungují jako hostely. Z celkové částky příjmů rekreačního poplatku tvoří tři provozovatelé vysokoškolských kolejí 81 %. Na zbytek ubytovatelů připadá 19 %. Ubytování v penzionech je využíváno většinou pro potřeby ubytování pracovníků na služebních cestách a tento pobyt není rekreačním poplatkem zpoplatněn. Také ubývají počty rekreantů v penzionech, neboť se spíše orientují na ubytování v hotelech.

            Poplatkové řízení ubytovacích zařízení v 1-5 hvězdičkových hotelech vykonává Magistrát hl.m.Prahy.

Sazba pobytového (rekreačního) poplatku činí 15,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu a sazba poplatku z ubytovací kapacity byla, ve smyslu novely zákona č.565/1990Sb.,o místních poplatcích, ve znění p.p.,  od 1.1.2004 zvýšena ze 2,- Kč na 4,- Kč za každé využité lůžko a den.

Mezi ubytovací zařízení, na které se vztahuje místní poplatek z ubytovacích kapacit, patří zejména hotely, motely, penziony, turistické ubytovny kempy apod. Zařízení určená k přechodnému ubytování za úplatu jsou definována ve vyhlášce o obecných technických požadavcích na výstavbu. Nejsou to již dříve zpoplatňované rodinné domy a byty. Základním kriteriem pro možnost zpoplatnění poplatkem z ubytovacích kapacit je skutečnost, že kolaudační rozhodnutí pro stavební objekt stanoví jako účel využití, přechodný pobyt za úplatu.

U obou poplatků jsou prováděna místní šetření a kontroly odváděných částek. 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 

Inkaso tohoto poplatku bylo splněno na 98,12 %. Příjmy tohoto poplatku jsou nahodilé, neboť jsou ovlivňovány četností žádostí o zábor veřejného prostranství, jeho rozsahem a délkou záboru.

            Poplatek, za užívání veřejného prostranství, se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství. Největší objem tohoto poplatku tvoří zábory při haváriích, dále jsou to stavební zábory. Výše poplatku je dána jeho sazbou (dle platné OZV) a pohybuje se v rozmezí od stovek Kč po částky v milionech Kč.

            U místního poplatku za užívání veřejného prostranství se ve vyměřovací části podílí oddělení místních příjmů ekonomického odboru na správě poplatku, dále s odbory dopravy a péče o prostředí.

            Ekonomický odbor na základě rozhodnutí vydaných odborem péče o prostředí (OPP) a odborem dopravy (OD)  předepsal 1.027 případů v celkové výši 13.293,18 tis. Kč ( v roce 2005 to bylo 1.076 případů v celkové výši 14. 781,87 tis. Kč).

            V roce 2006 bylo ekonomickým odborem zpracováno celkem 51 žádostí  ( v roce 2005 to bylo 37 žádostí) o úlevu místního poplatku.

Prominutí či snížení bylo v roce 2006 povoleno u 47 žádostí ( z toho 39 žádostí na snížení poplatku za umístění předzahrádek v počtu 33, vč. 6 prodloužení) a 4 žádosti byly zamítnuty. Místní poplatek k úhradě po úlevách činil 850 tis. Kč. Celková částka vyměřeného  poplatku  činila  3.747 tis. Kč a z toho celkové snížení činí 2.897 tis. Kč. Z uvedeného snížení inkasa tvoří předzahrádky snížení 1.406 tis. Kč.

U restauračních předzahrádek ovlivnila počet snížení nabídka ÚMČ Praha 6, kdy  provozovatelům, při splnění určitých podmínek vybavenosti, byl poplatek na základě žádosti snižován ze základní sazby  Kč 30,- na Kč 5,-. Celkem bylo po snížení poplatku za předzahrádky vybráno 281 tis. Kč (v roce 2005 byl poplatek snížen na 10,- Kč a bylo inkasováno 147 tis. Kč). Výše inkasa poplatku byla se snížením sazby nižší, ale byl zaznamenán zvýšený zájem o provozování předzahrádek, z devíti, provozovaných v roce 2002 až 33 předzahrádek povolených v roce 2006. 

Poplatek ze vstupného 

Plnění místního poplatku ze vstupného činí 291,22 % upraveného rozpočtu tj. 1.456 tis. Kč. Místní poplatek ze vstupného  je vybírán ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce a sazby poplatku jsou ve výši 5 %, 10 % a  20 % z úhrnné částky vybraného vstupného, dle druhu akce.  Počet poplatníků se pohybuje v rozmezí 20 – 30.

            I v tomto případě inkaso poplatku podléhá nahodilosti např. atraktivnosti sportovních utkání, ojedinělostí při pořádání velkých koncertních akcí, např. utkání předkola Ligy mistrů či koncert bratří Nedvědů.

            Největší finanční prostředky plynou do rozpočtu m.č. Praha 6 od fotbalového klubu SK Slavia Praha – fotbal a.s.

            Vývoj tohoto poplatku ze vstupného v posledních letech velmi ovlivnily i problémy s řádnými odvody poplatku, kdy některé musely být řešeny až exekučním řízením. Úhrada dlužných částek se projevila v navýšení příjmů v roce 2006.

Významnou roli zde má i posuzování žádostí o prominutí či snížení poplatku ze vstupného a osvobození od poplatku u akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.             

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 

Inkaso tohoto poplatku bylo splněno na  102,61 %.    Plnění je závislé na počtu vydaných povolení k provozu výherních hracích přístrojů (VHP), splněním podmínek uvedených v zákoně č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a skutečném provozu VHP.

V roce 2006 byl povolen provoz 343 VHP ( v roce 2005 to bylo 342 VHP). 

Počet ročně vydaných povolení provozu VHP se snížil z 202 v roce 2004  na 187 v roce 2005 a na 172 v roce 2006 a to především z důvodu slučování malých společností.

Místní poplatky jsou odváděny i z VHP povolovaných MF ČR v kasinech ( v r. 2006 48 VHP, v r. 2005 to bylo 30 VHP a v r. 2004  35).  U příjmu k 31.12.2006, ve výši 7.183 tis. Kč, je patrný nárůst o 149 tis. Kč oproti roku 2005.

            Mezi nedaňové příjmy je zahrnut i odvod části výtěžku, který je provozovatel VHP povinen odvést orgánu, který povolení k provozu VHP na území m.č.Praha 6 vydal a to na veřejně prospěšný účel, jenž v roce 2006 činil 5.896,84 tis. Kč.       

Odvod výtěžku z provozování loterií

Mezi daňové příjmy je zahrnut i odvod části výtěžku, který je provozovatel výherního hracího přístroje povinen odvést orgánu, který povolení k provozu VHP na území m.č.Praha 6 vydal a to na veřejně prospěšný účel. Odvod části výtěžků z roku 2004 byl v roce 2006 použit na částečné financování rekonstrukce školní jídelny MŠ Motýlek. Celkem bylo odvedeno 5.896,84 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu ve výši 4.500,00 tis. Kč, tj.131,04 %. Výše uvedené plnění daňových příjmů, které je podporováno intenzivní vyhledávací a vymáhací činností tj. neustálým kontaktem s poplatníky. 

Správní poplatky

Inkaso správních poplatků prováděné jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6 je závislé na počtu zpoplatňovaných správních úkonů ve smyslu zákona č.634/2004Sb., o správních poplatcích, ve znění p.p. Z celkem vybrané částky 28.404 tis.Kč byla odvedena do státního rozpočtu (prostřednictvím FÚ pro Prahu 6 jako 50% odvod ze správního poplatku za povolení k provozu VHP) částka ve výši 5.339 tis. Kč, takže celkový příjem byl ve výši 23.065 tis.Kč.              

Plnění správních poplatků (v tis. Kč):

Odbor

2004

2005

2006

Evid.osob a osob.d.

4.064

4.089

4.049

Péče o prostředí

86

203

226

Dopravy

257

295

360

Vnitřních věcí

3.824

4.761

5.749

Kanceláře MČ

861

1.011

1.155

Živnostenský

5.558

4.500

5.146

Ekonomický

10.539

11.237

10.794

Správy obec.majetku

257

1

1

Zdravotnický

-

-

-

Výstavby

801

815

909

Sociálních věcí

14

15

15

Celkem

26.261

26.927

28.404

            
Z meziročního přehledu inkasa správních poplatků je patrný nárůst příjmu správních poplatků u odboru vnitřních věcí. Ostatní odbory vykazují vcelku vyrovnané plnění příjmů správních poplatků.      

U oddělení místních příjmů (OMP) ekonomického odboru uhrazené správní poplatky, za povolení k provozu výherních hracích přístrojů (VHP), kolísají v jednotlivých letech dle počtu povolených VHP a délky období roku, na které jsou povoleny a dále podle data úhrady správních poplatků na přelomu roku.

Celkově za ÚMČ je v roce 2006 zaznamenán nárůst správních poplatků oproti roku 2005 o  1,477  tis. Kč.

Dlužné částky místních poplatků a pokut jsou vymáhány podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění p.p. a dalších příslušných zákonů.

Výkaz nedoplatků (v tis. Kč) :

Poplatek

K 31.12.2004       počet položek   Kč    

K 31.12.2005      počet položek     Kč

K 31.12.2006      počet položek     Kč 

 

 

 

 

Ze psů

168                        217    

216                      279

208                       276

Rekreační                     

-                                -

 -                              -

2                               7

Za užívání VP      

103                       790

123                      913

133                    1.540

Ze vstupného

-                                -

1                          426

1                           136

Z ubytovací kapacity

-                                -

-                              -  

-                                -

Dislokační (zrušen)

1                             65

1                            65

1                              65

Z alkohol.n.(zrušen)

2                             72

2                            72

2                              72

Za provozovaný VHP

10                          101

9                          150

5                              57

Pokuty

298                     6.030

256                   4.155

321                     4.057

Sankční

1                                3

-                              -

-                               -

Výtěžek VHP      

-                                -

-                              -

-                                -

Celkem

583                    7.278 

607                    6.060

673                    6.210

 

Výkaz přeplatků (v tis. Kč):                                                                        

Poplatek

K            31.12.2004

počet položek       Kč

K 31.12.2005

počet položek     Kč

K 31.12.2006

počet položek     Kč

 

 

 

 

ze psů

181                         89

180                         85

189                         73

rekreační

4                               2

-                               -

1                               1

Za užívání VP

75                         188

59                         221

68                         497

Ze vstupného

1                             45

1                             45

1                             45

Z ubyt.kapacity

4                             10

-                               -

-                               -

Dislokační(zrušen)

-                               -

-                                -

-                               -

Z alkohol.n.(zruš.)

-                               -

-                                -

-                               -

Za provozovaný VHP

23                           50

22                           96

22                           45

Pokuty

54                         104

31                         291

46                           89

Sankční

1                               1

1                               1

1                               1

Výtěžek VHP

1                               -

-                                -

-                               -

Celkem

343                       489

294                       739

328                        751


Oddělení místních příjmů spolupracuje v poplatkovém řízení s příslušnými odbory ÚMČ, stejně tak i v rámci vymáhání nedoplatků na pokutách.

            Z výkazu nedoplatků je patrný trend postupného snižování nedoplatků, avšak  např. poplatek za užívání veřejného prostranství vykázal nárůst nedoplatků vlivem např. změn  rozhodnutí, kdy došlo ke snížení platby a úhrada bude až počátkem roku 2007 nebo rozložení vysokých částek plateb do splátek s přesahem do následujícího roku a hlavně nezaplacením poplatku včas a v plné výši.

            Výkaz přeplatků vykazuje v roce 2006 cca stejný objem jako v roce 2005. K přeplatku dochází například tak, že k přišlé platbě není dosud přiřazen předpis nebo je provedena vyšší úhrada než je stanoveno apod.

Z celkového výkazu  nedoplatků za oddělení místních příjmů (OMP)  u místních poplatků a pokut vyplývá nedoplatek 6.210 tis.Kč.

Nejvyšší nedoplatek vykazují pokuty, které vymáhá OMP v rámci celého úřadu a který činí 4.057 tis. Kč, dále nedoplatky na poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 1.540 tis. Kč.

Z celkové dlužné částky  je v soudních a odvolací řízeních  3.297 tis. Kč tj. 2 případy jsou v konkurzním řízení ( 80 tis.Kč), 1 případ v dědickém řízení ( 617 tis.Kč), 29 případů  návrhu na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí ( 2.299 tis. Kč) , v odvoláních u soudu, MHMP ( 300 tis.Kč) a  zbývající částka 2.913 tis. Kč. je ve vymáhacím řízení oddělení místních příjmů.

Ke způsobům snižování nedoplatků patří také místní šetření na základě kterých bylo v roce 2006 prověřeno v rámci OMP 634 případů. OMP ke snižování nedoplatků využívá všech zákonných opatření. Pokud není poplatek zaplacen včas a v plné výši, je poplatek vyměřen platebním výměrem (PV).

V roce 2006 bylo  za  celé OMP vydáno 472 PV (454 PV v roce 2005)  v  objemu  1.859 tis. Kč (1.213 tis. Kč v r.2005) a z toho bylo uhrazeno 265 PV v částce 1.420 tis.Kč  (177 PV  v částce 442 tis. Kč v r.2005).

Dále jsou vydávány upozornění, výzvy k zaplacení nedoplatků nebo rozesílány platební poukázky na úhradu poplatku ze psů v počtu 6.592  (7.571 v r.2005). Nezaplatí-li dlužník splatný nedoplatek je prováděna daňová exekuce. Ta se provádí vydáním exekučního příkazu na přikázání pohledávky na peněžní prostředky daňových dlužníků na účtech vedených u bank ( kterých je rok od roku méně, protože peníze na účtech  u zjišťovaných dlužníků nejsou),  na srážku ze mzdy, důchody, sociální a nemocenské dávky apod.

V roce 2006 bylo vydáno 79 exekučních příkazů v celkové výši 727 tis.Kč. Vymoženo bylo 38 případů v objemu 584 tis. Kč tj. 48 % z počtu exekučních příkazů.  V roce 2005 bylo vydáno 81 exekuční příkaz na částku 1.624 tis. Kč a z toho bylo vymoženo 46 případů v částce 1.319 tis. Kč tj.  57 % . 

Daň z nemovitosti

Plnění této daně bylo ve výši 31.531,75 tis. Kč oproti upravenému rozpočtu ve výši 26.500 tis. Kč, což je 118,99 %. Jedná se o částku, která byla městské části Praha 6 zaslána Finančním úřadem pro Prahu 6 prostřednictvím hlavního města Prahy. Výše rozpočtované částky této daně je vždy součástí závazných ukazatelů ze strany hl.m. Prahy.   

Třída 02 - Nedaňové příjmy 

Příjmy této třídy dosáhly celkové výše 85.440,36 tis. Kč. Do této příjmové třídy jsou zařazena následující seskupení:  

Příjmy z vlastní činnosti

Toto seskupení, jehož příjmy byly ve výši 58.238,12 tis. Kč, což je 126,58 % upraveného rozpočtu, zahrnuje především příjmy z úroků a finančního majetku ve výši 50.374,70 tis. Kč, kde se promítají jak úroky z běžných účtů městské části Praha 6, tak i příjmy z „úroků, podílů na zisku a dividend“ z tzv.“správy aktiv“. Dále jsou zde zahrnuty odvody z investičních fondů příspěvkových organizací ve školství ve výši 7.810,00 tis. Kč a částka ve výši 53,43 tis. Kč, což je penále za opožděné dodání projektu k akci „Rekonstrukce přízemí Skleněného paláce“.

Přijaté sankční platby a vratky transferů

Příjmy tohoto seskupení byly ve výši 3.302,00 tis. Kč a zahrnovaly sankční platby za porušení předpisů o ochraně životního prostředí, stavebního a živnostenského zákona a pokuty ukládané odborem vnitřních věcí, které v roce 2006 dosáhly celkové výše 2.134,09 tis. Kč a dále pak příjmy z finančního vypořádání s organizacemi zřízenými městskou částí Praha 6 a ostatními subjekty za rok 2005 v celkové výši 1.802,53 tis. Kč.

Prostřednictvím tohoto seskupení položek je dle platné metodiky prováděno i finanční vypořádání mezi městskou částí Praha 6 a hlavním městem Prahou za rok 2005, jehož výsledkem byl odvod do rozpočtu hl.m. Prahy ve výši 634,62 tis. Kč, který o tuto částku snížil příjmy.  

Ostatní nedaňové příjmy

            Příjmy, které byly v celkové výši 20.916,32 tis. Kč, tvoří zejména vratka nadměrného odpočtu DPH za rok 2005 ve výši 16.080,45 tis. Kč, dále pak sponzorský dar  poskytnutý městské části Praha 6 státním podnikem Česká správa letišť s.p. jako její podíl ve výši 3.380 tis. Kč pro obce dotčené provozem letiště Praha - Ruzyně, dar ve výši  20,00 tis. Kč přijatý v rámci 13. Společenského večera Prahy 6, dary od občanských sdružení složených od rodičů žáků, jimiž přispívají například na třídy s prvky waldorfské pedagogiky ZŠ Dědina či na lektora anglického jazyka ZŠ Pod Marjánkou a dále pak vrácené soudní poplatky za vyhrané soudní spory.

Přijaté splátky půjček

            Celkové příjmy tohoto seskupení ve výši 2.983,91 tis. Kč zahrnují (příjmy) splátky půjček poskytnuté z Fondu obnovy a modernizace bytového fondu (FOMBF) ve výši 2.955,41 tis. Kč a splátky půjček poskytnutých ze Sociálního fondu zaměstnavatele ve výši 28,50 tis. Kč.

Třída 04 – Přijaté dotace

Obsahem této třídy jsou dotační vztahy rozpočtu městské části Praha 6 se státním rozpočtem České republiky, rozpočtem hlavního města Prahy a s „Hospodářskou činností“ městské části Praha 6. Dotační vztahy byly plněny ve výši 1.204.602,90 tis. Kč, což je 130,74 % upraveného rozpočtu a překročeny byly o 283.204,00 tis. Kč . Takto vysoké plnění k upravenému rozpočtu bylo způsobeno zejména vyššími převody z „Hospodářské činnosti m.č. Praha 6“ do rozpočtu městské části Praha 6, kdy bylo zasláno o 282.000 tis. Kč více. Tato částka představuje zbylou část čistého výsledku hospodaření „Hospodářské činnosti m.č. Praha 6“ za rok 2003 (142.000 tis. Kč) a za rok 2004 (140.000 tis. Kč),  k jehož profinancování nebyly dříve k dispozici dostatečné zdroje. 

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu

            V rámci tohoto seskupení obdržela městská část Praha 6 finanční prostředky v celkové výši 107.418,96 tis. Kč, které zahrnují finanční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu se státním rozpočtem České republiky ve výši 92.159,00 tis. Kč a účelově určené finanční prostředky ve výši 15.259,96 tis. Kč (poštovné v souvislosti s výplatou sociálních dávek ve výši 1.234,0 tis. Kč, příspěvek na úhradu nákladů spojených se zabezpečením agendy státní sociální podpory ve výši 1.747,0 tis. Kč, na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 2.623,0 tis. Kč, na volby do zastupitelstev obcí ve výši 2.095,0 tis. Kč, na výdaje vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí ve výši 1.047,0 tis. Kč, na úhradu pojistného na sociální a zdravotní pojištění pro pěstouny ve výši 18,0 tis. Kč, na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji ve výši 1.116,4 tis. Kč, na podporu informačních technologií využívaných pro Registr živnostenského podnikání ve výši 160,0 tis. Kč a na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši 255,6 tis. Kč. Dále v rámci projektů JPD 3 na „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně“ ve výši 2.055,1 tis. Kč, na „Zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ ve výši 1.342,5 tis. Kč a na „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ ve výši 1.566,2 tis. Kč.

Neinvestiční dotace od rozpočtů územní úrovně

            K 31.12.2006 byly účetním výsledkem tohoto seskupení příjmy, které obdržela městská část Praha 6 z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši 335.029,22 tis. Kč, což je 100,36 % upraveného rozpočtu, kdy je rozpočet překročen v absolutní výši o 1.203,82 tis. Kč. Toto překročení je způsobeno vyšším plněním u „neinvestiční přijaté dotace od obcí“ jako 95 % podílu městské části Praha 6 na vybrané dani z příjmů fyzických osob samostatně výdělečně činných.

 Ve schváleném rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2006 byla zařazena dotace od hl.m. Prahy ve výši 296.823,0 tis. Kč, která pak byla v průběhu roku navýšena o částku 163.898,52 tis. Kč určenou na účelové dotace (na zajištění provozu Lékařské služby první pomoci 2.965,5 tis. Kč, na údržbu plastik 6,5 tis. Kč, na granty na podporu vzdělávání celkem 55,0 tis. Kč, na aktivity primární protidrogové prevence 70,0 tis. Kč, na aktivity specifické protidrogové prevence ve výši 274,0 tis. Kč, na celoměstský program podpory sportu a tělovýchovy ve výši 122,0 tis. Kč, na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti částka 350,0 tis. Kč, na nákup kompenzačních pomůcek pro integraci dětí a žáků v MŠ a ZŠ ve výši 152,2 tis. Kč a jako převod 100 % podílu městské části Praha 6 na celkové daňové povinnosti hl.m. Prahy za zdaňovací období roku 2005 obdržela městská část Praha 6 částku ve výši 158.177,70 tis. Kč. Dále obdržela městská část Praha 6, jako příspěvky na spolufinancování projektů v rámci výzev JPD 3 na „Pilotní vzdělávací program rozvoje informační a čtenářské gramotnosti žáků 2.stupně“ částku ve výši 180,5 tis. Kč, na „Zkvalitnění výuky na ZŠ s důrazem na zlepšení situace znevýhodněných žáků“ částku ve výši 157,5 tis. Kč a na „Zvýšení jazykových kompetencí žáků a pedagogů“ částku ve výši 183,8 tis. Kč).

Vedle toho městská část Praha 6 dle uzavřených smluv zaslala finanční prostředky do rozpočtu hlavního města Prahy v celkové výši 125.692,30 tis. Kč (o tuto částku se rozpočet příjmů snižuje), z níž připadá na finanční příspěvek pro TSK hl.m. Prahy určený na realizaci tzv. „Chodníkového programu“ částka 122.355,20 tis. Kč, na zahradnické úpravy rabátek stromů v uličních stromořadích a úpravy travnatých komunikačních pásů v celkové výši 3.000,00 tis. Kč a na zvýšené mzdové náklady této organizace v souvislosti s prováděním „Komplexního úklidu komunikací na území m.č. Praha 6“ ve výši 46,00 tis. Kč,  dále na granty v oblasti protidrogové prevence pro organizace zřízené hl.m. Prahou ve výši 281,1 tis. Kč a na granty v oblasti zájmových aktivit pro Dům dětí a mládeže Praha 6 ve výši 10,00 tis. Kč.  

Převody z vlastních fondů

            V rámci tohoto seskupení byly v roce 2006 uskutečněny převody finančních prostředků ze „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“ ve výši 759.423,30 tis. Kč, které zahrnovaly finanční prostředky zařazené do výdajové části upraveného rozpočtu městské části Praha 6 ve výši 477.423,30 tis. Kč a částku ve výši 282.000,00 tis. Kč, která představuje zbylou část čistého výsledku hospodaření „Zdaňované činnosti m.č. Praha 6“ za rok 2003 ve výši 142.000 tis. Kč a za rok 2004 ve výši 140.000 tis. Kč.            

Kapitálové přijaté dotace

            Celkovým účetním výsledkem tohoto seskupení je částka ve výši 2.731,42 tis. Kč. Ta je tvořena přijatými dotacemi z rozpočtu hlavního města Prahy na akci „Náměstíčko Kafkova – Wuchterlova s garážemi“ ve výši 10.000,00 tis. Kč, na akci „Úprava předpolí Břevnovského kláštera sv. Markéty – Osová cesta“ ve výši 1.250,00 tis. Kč a na akci „Úprava předpolí Břevnovského kláštera sv. Markéty – Brusnice“ ve výši 3.750,0 tis. Kč a dále investiční částí dotace na výdaje spojené se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji ve výši 1.200,00 tis. Kč.

Prostřednictvím tohoto seskupení byly zaslány hlavnímu městu Praze finanční prostředky v celkové výši 13.468,00 tis. Kč a jednotlivě to byly příspěvky na vybudování městského kamerového systému ve výši 1.750 tis. Kč, na vybudování inženýrských sítí v Sedlci ve výši 7.500,00 tis. Kč, na investiční část tzv. „Chodníkového programu – ulice Na Ořechovce“ ve výši 2.129,00 tis. Kč, finanční prostředky ve výši 955 tis. Kč byly použity na akci „Nasvícení přechodu pro chodce u supermarketu Delvita v ul. Jugoslávských partyzánů“, částka ve výši 334,6 tis. Kč byla použita na „Systém detekce chodců“ na stejném místě a 800 tis. Kč bylo použito na akci „Zklidnění komunikace Na Pískách – 1. etapa. U financování těchto akcí se, obdobně jako u neinvestičních dotací, rozpočet o tuto částku snižuje.

Třída 08 – Financování 

V upraveném rozpočtu Třídy 8 – Financování se na položce 8115 promítají převody z účelových fondů m.č. Praha 6 do rozpočtu městské části Praha 6 ve výši 370.116,70 tis. Kč a účetní změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech minus 480.067,54 tis. Kč. Pohyby na položkách 8117 ve výši 7.864.826,33 tis. Kč a 8118 ve výši minus 8.081.514,84 tis. Kč představují operace s finančními prostředky uloženými formou „Správy aktiv“.© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/prijmy_06 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.