Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Rada MČ ›› Programové prohlášení ›› detail/podstránka

Programové prohlášení RMČ Praha 6 pro období 2018 - 2022

ikonka typu souboru application/pdf Programové prohlášení 2018 - 2022 [ PDF • 1542kB

Strategický rozvoj

Hlavním nástrojem strategického rozvoje každého území je Strategický plán. Strategický plán rozvoje je jeden ze základních dokumentů územního celku vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území s dopadem na občany, organizace a zájmová sdružení i podnikatele na území města. Smyslem strategického plánu je vytyčit základní směry budoucího rozvoje, jež jsou deklarovány strategickou vizí a cíli. Strategický plán městské části úzce souvisí se strategickým plánem Hlavního Města Prahy.

Cíle a priority:

 

Životní prostředí

Praha 6 bývá často zmiňována jako nejčistší a nejzelenější část hlavního města. I přes opakované snižování rozpočtu této kapitoly v minulých letech se daří udržovat vysoké standardy a kvalitu úklidu a údržby veřejných prostranství, městského mobiliáře, ale i například květinové výzdoby.

Cíle a priority:

Protože již nelze popírat, že změny klimatu nejsou jen výmysl, rozhodla se Praha 6 zpracovat plán adaptace na klimatickou změnu. Cílem tohoto plánu je najít vhodné projekty, které sníží dopady letních veder v ulicích a zlepší monitorování čistoty ovzduší a zadržování dešťové vody.

 

Veřejná zeleň

Květiny v ulicích a na veřejných prostranstvích

Hřiště a sportoviště

Životní prostředí a ovzduší

Nakládání s odpady

Čistota a pořádek

 

Územní rozvoj

Úlohou územního rozvoje je na základě zjištěných potřeb území formulovat zásady k jeho rozvoji. Praha 6 je dobrá adresa k bydlení. Tato skutečnost, vedle pozitiv, přináší také úskalí, které je třeba řešit. Jedním z nich je stále rostoucí deficit veřejné i obchodní vybavenosti. Je nutné přistoupit k posilování lokálních center tak, aby došlo k jejich významovému naplnění. Současně je nezbytné usilovat o dostavbu volných ploch a transformaci funkčně dožilých ploch.

Cíle a priority:

 

Veřejný prostor

Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Rada městské části vytvoří podmínky pro práci s veřejným prostorem tak, aby docházelo ke zkvalitňování života v jeho rámci. Dojde k rehabilitaci a vzniku veřejných prostor ve vazbě na funkční využití v souladu s hierarchií těchto prostor a historickou logikou vývoje městské zástavby.

Cíle a priority:

 

Školství

Oblast vzdělávání a výchovy je jedním z nosných pilířů naší městské části. Vytváření co nejlepších ekonomických, provozních i stavebně technických podmínek vedoucích k vysoké úrovni předškolního a základního vzdělávání je již tradičně na předním místě v nastavení priorit radnice MČ Praha 6.

Školy a školky v Praze 6 zaujímají nepřehlédnutelné postavení a jsou tak významnými lokálními sociálně kulturními centry. Městská část Praha 6 je zřizovatelem 34 vzdělávacích příspěvkových organizací, z toho 15 základních a 19 mateřských škol. Dalších 14 mateřských škol je součástí škol základních. Do mateřských škol dochází téměř tři tisíce dětí, základní školy může v případě optimální skladby jednotlivých tříd a ročníků navštěvovat více než 9 500 žáků.
Vzhledem ke skutečnosti, že na rozdíl od zbytku republiky, v naší městské části počty narozených dětí neklesají, nýbrž se díky migračním vlivům a vlivem nové bytové výstavby, stále drží na vrcholu křivky z období tzv. babyboomu, je třeba stávající kapacity mateřských a základních škol, školních jídelen, sportovišť a školních družin nadále rozšiřovat. Nejen z tohoto důvodu, ale i v důsledku legislativních změn státní vzdělávací strategie, jsou na školy kladeny vysoké nároky zejména při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a přijímání dětí do prvního ročníku základních škol.

Strategii rozvoje škol a školek proto budeme vytvářet s ohledem na nové trendy ve vzdělávání, předpokládaný demografický vývoj Prahy 6 a požadavky jejích obyvatel tak, aby si rodiče mohli zvolit pro své děti v blízkosti jejich bydliště vhodné vzdělávací zařízení.

Široká veřejnost bude průběžně informována o aktuálním dění v mateřských a základních školách prostřednictvím časopisu Šestka, na oficiálních webových stránkách škol, webovém portálu městské části či specializovaných portálech, jakými jsou www.jakdoskolky.cz a www.jakdoskoly.cz.

Cíle a priority:

Mateřské školy

Základní školy

 

Sociální a sociálně-bytová politika, zdravotnictví a prevence

Sociální politika

Praha 6 patří mezi městské části s největším podílem seniorů. Proto je naším cílem maximální dostupnost a kvalita poskytovaných sociálních služeb. Sociální politika zahrnuje nejen registrované sociální služby, ale i různé doprovodné služby, poradenství, aktivizační, kulturní a sportovní programy pro konkrétní cílové skupiny obyvatel.

Cílem v této oblasti působnosti městské části je zajištění dostupnosti sociálních služeb občanům ve spolupráci se státními i neziskovými organizacemi. K jednotlivým sociálním otázkám a sociálně ohroženým skupinám obyvatel budeme přistupovat citlivě a koncepčně při dodržení zásady adresnosti a s důrazem na individuální odpovědnost. V této souvislosti budeme vycházet ze zpracované „Strategické koncepce rozvoje sociální a zdravotní politiky a prevence rizikového chování“ a z „Územní analýzy potřeb obyvatel Městské části Praha 6 z hlediska služeb sociální péče a zdravotně sociálních služeb“.

Cíle a priority:

Volnočasové aktivity pro seniory a zdravotně postižené

Sociální pomoc ohroženým skupinám obyvatelstva

 

Sociálně bytová politika

Podpořit dostupnost bydlení pro občany, kterým sociální situace nebo zdravotní stav neumožňují získat bydlení na volném trhu při současném vyloučení pomoci osobám, které zneužívají sociální systém a trvale se vyhýbají práci a při vědomí osobní odpovědnosti a vzájemné odpovědnosti rodinných příslušníků je jedna z priorit rady. Při absenci zákona o sociálním bydlení budeme dbát na individuální přístup k občanům, kteří si jsou vědomi osobní odpovědnosti a kteří spolupracují se sociálním odborem při posuzování a pomoci řešení jejich sociálně bytové situace, a to po dobu nezbytně nutnou k tomu, aby si zajistili bydlení vlastními silami.

Cíle a priority:

 

Zdravotnictví

Kompetence Městské části Praha 6 jsou v oblasti zdravotnictví pouze omezené, přesto Rada městské části Praha 6 bude přispívat k tomu, aby byla našim občanům poskytována zdravotní péče v potřebném rozsahu, kvalitě a dostupnosti. Budeme dbát na stabilizaci ambulantních zařízení.

Cíle a priority:

 

Prevence rizikového chování

Oblast prevence rizikového chování u dětí a mládeže je v Městské části Praha 6 realizována v rámci programu Zdravá Šestka. Zahrnuje především aktivity v následujících oblastech prevence:

V rámci programu Zdravá Šestka je také podporováno vzdělávání odborníků z řad pedagogů, metodiků prevence, ředitelů škol a policistů. Program Zdravá Šestka dále zajišťuje kulturně-preventivní akce pro širokou veřejnost (Ladronkafest, Měsíc Zdravé Šestky) a každoročně se zapojuje do preventivní akce Antifetfest, zaměřené na filmovou tvorbu dětí a mládeže s tématem rizikového chování.
Důležitou součástí preventivních aktivit na Praze 6 je služba psychologů, kteří pravidelně působí na sedmnácti základních školách Prahy 6. Služby psychologů Praha 6 zajišťuje již od roku 1999 a v Praze se jedná o zcela ojedinělý projekt.
Cílem v této oblasti je předcházet problémům a následkům spojeným s rizikovým chováním, případně zamezit jejich rozšíření a minimalizovat jejich dopad na jedince i občanskou společnost.

Cíle a priority:

 

Bezpečnost

Praha 6 je jednou z nejbezpečnějších částí Prahy. V posledních letech klesají počty majetkových deliktů, objasněnost trestných činů se zvyšuje. Naší prioritou bude nadále podpora činnosti Městské policie a Policie ČR. Zaměříme se na ochranu obyvatelstva a zajištění připravenosti na mimořádné události. Realizován bude čtyřletý bezpečnostní projekt s cílem vytvořit základní dovednosti a rozšířit dosud získané vědomosti obyvatel v oblasti bezpečnosti.

Cíle a priority:

 

Kultura

Praha 6 bude důsledně koordinovat svou kulturní politiku s hlavním městem Prahou coby nejvýznamnějším aktérem kulturního života v Praze včetně jejího financování. V této souvislosti připravíme sociologickou studii skutečných kulturních potřeb obyvatel Prahy 6, a to hned v prvním roce volebního období. Výsledky výzkumu využije v praktické kulturní politice městské části. Úzce budeme spolupracovat s institucemi sídlícími v Praze 6 coby přirozenými partnery kulturních událostí, zejména pak s Posádkovým velitelstvím Praha AČR, Kampusem Dejvice (VŠCHT, ČVUT, NTK, ÚOCHB, UK), církvemi, Břevnovským klášterem, Dejvickým divadlem, divadlem Semafor, Památníkem národního písemnictví, muzeem Stará čistírna a dalšími. Základem financování ostatní kultury v městské části zůstává transparentní, spravedlivý a srozumitelný dotační systém, který přirozeně podporuje kulturní aktivity občanů, spolků, občanských iniciativ a činnosti uměleckých skupin.

Cíle a priority:

 

Památková péče

Památková péče nebo také ochrana památek je cílená snaha společnosti o zachování vybraných částí movitého a nemovitého kulturního dědictví a to od jednotlivých objektů a uměleckých děl přes významné architektonické soubory až po hodnotné urbanistické struktury. Je to snaha o zachování veškerého světového dědictví, tj. kulturních i přírodních památek.

Cíle a priority:

vzhledem k tomu, že městská část nemá žádné pravomoci v oblasti památkové péče, bude soustřeďovat svoji činnost do těchto oblastí:

 

Sport a volný čas

Praha 6 bude důsledně koordinovat svou politiku v oblasti sportu a volného času s hlavním městem Prahou coby významným aktérem v této oblasti včetně koordinace investic. MČ bude pomáhat sportovním subjektům formou stávajících dotačních programů a podporou tradičních soutěží pro různé věkové kategorie, především s důrazem na aktivity dětí a mládeže. Pro naplnění volného času a sportovního vyžití má Praha 6 výjimečně dobré podmínky. K dispozici je množství sportovišť, ať už v areálech škol a sportovních klubů, nebo v tělovýchovných a sokolských jednotách.

Cíle a priority:

 

Dopravní politika a infrastruktura

Doprava je jedním z klíčových subsystémů v životě města, se zcela zásadním dopadem na jeho bezporuchový chod, na životní prostředí a úroveň uspokojování dopravních potřeb jeho obyvatel. V současné době je již nezřídka vnímána jako obtěžující, zejména v segmentu automobilové dopravy. I když všechny negativní vlivy nelze jednoduše odstranit, smysluplnou a koncepční dopravní politikou je lze alespoň zmírnit. Jednou z cest je dostavba kapacitní dopravní infrastruktury (okruhy, radiály), která převede převažující dopravní výkony co nejdále od zastavěného území. Žádoucí je rovněž orientace na ekologicky šetrnější druhy dopravy (kolejové systémy). Je možné konstatovat, že řadu záměrů se podařilo v minulém období již realizovat, stejně tak je ale pravdou, že řada potřebných staveb na realizaci teprve čeká. Nelze jistě očekávat, že tyto stavby budou realizovány v rámci jednoho funkčního (volebního) období. Je ale třeba na přípravě jednotlivých staveb kontinuálně pracovat, nezpochybňovat již dohodnuté zásady a úzce spolupracovat s příslušnými investory. Městská část u dopravních staveb investorem totiž zpravidla není. Strategické dopravní stavby, které přesahují svým významem hranice městské části, jsou podrobně popsány v kapitole Strategický rozvoj.

Cíle a priority:

Je ovšem nezbytné současně realizovat odstavná parkoviště (např. typu P + R) pro ty motoristy, kteří na naši městskou část přijíždějí zvenčí. Přestože již byly zprovozněny kapacitní garáže u křižovatky „Prašný most“ (a na Letné), zdaleka nemůžeme být se současným stavem spokojení. Parkovací kapacity je třeba budovat především na vnější straně rostlého města, tak, aby vozidla „z vnějšku“ do zastavěných oblastí vůbec nevjela. Podmínkou ovšem je napojení parkovacích kapacit na systémy kapacitní kolejové dopravy.
Stálou prioritou rady bude i nadále snaha o zvyšování bezpečnosti pěších v silničním provozu. Současné intenzity dopravy sice neumožňují drastické omezující zásahy do komunikační sítě (není za ní přiměřená náhrada), nicméně tam, kde se to ukáže jako nezbytné a reálné, budou i nadále přijímána dopravně inženýrská opatření ke zklidnění intenzity dopravy. Některé úkoly a cíle jsou kontinuální a ty proto přecházejí z jednoho funkčního období Rady do dalšího.

Rada MČ Praha 6 bude podporovat další přípravu a rozvoj strategicky významných dopravních staveb jako jsou:

silniční okruh kolem Prahy (dle platných ZÚR), další prodloužení trasy metra A, rozvoj tramvajových tratí, rozvoj železnice modernizací trati Praha – Kladno (s odbočkou na letiště), Komunikace Evropská – Svatovítská a její pokračování do Podbaby, rozvoj mezinárodního Letiště VH - podrobně uvedeno v kapitole Strategický rozvoj.

Tramvajová doprava

Autobusová doprava

Automobilová doprava

Bezpečnost v silničním provozu

Cyklistická a pěší doprava

Technický stav komunikací

Zóny placeného stání (ZPS)

 

Smart City – chytré město

Město, které chytře, smysluplně a šetrně využívá moderní technologie a přístupy vedoucí ke zkvalitnění života v něm, k jeho efektivnějšímu řízení, k zachování přírodních zdrojů a energetické udržitelnosti. Při realizaci konceptu chytrého města – Smart city bude vždy dána přednost funkčním řešením před prostým využíváním technologií. Smart city bude úzce provázáno s efektivním sběrem, zpracováním a sdílením dat, při důkladné ochraně soukromí. Na základně sběru těchto dat budou přijímaná chytrá rozhodnutí.

Cíle a priority:

 

Otevřenost

Program otevřenosti radnice a zapojování veřejnosti do některých typů rozhodování je jedním z klíčových motivů rady. Navazuje na předchozí období, kdy se jako otevřená data začaly zveřejňovat faktury, majetek, smlouvy, účast na jednání komisí a výborů, hlasování a také platové poměry radních, vedoucích odborů a členů komisí a výborů. Rozvinuly se částečné metody účasti veřejnosti, jako participativní rozpočet Nápad pro Šestku nebo jednotlivé participační postupy při významnějších záměrech.

Rada má zájem na budování profesionální radnice jako služby pro širokou veřejnost nejen z Prahy 6. Úřad zajistí vysoký standard poskytovaných služeb odpovídajících současným požadavkům na elektronizaci procesů, komunikaci prostřednictvím moderních technologií či rozsah poskytovaných informací. Odbornost v rozhodovacích procesech bude vyvážena participací s laickou veřejností.

Rada má zájem přistupovat k občanovi, jako ke klientovi. Radnice potom slouží jako místo, kde občané dokáží rychle a efektivně vyřešit své požadavky. Rada se zároveň snaží maximálně sdílet svou představu o směřování městské části, aby byl zajištěn její rozvoj a zároveň městská část nepřišla o svou tradiční podobu a úroveň.

Oblast otevřené radnice vychází ze vzájemné důvěry mezi vedením městské části a jejími občany, že všichni jednají „pro dobro“ města, ve kterém žijí. Rada se zavazuje, že se bude snažit vycházet vstříc požadavkům občanů a zároveň má ambici městskou část posunout kupředu.

Cíle a priority:

Otevřená radnice

Participace

Média

 

Rozpočet, finanční plány a ekonomika

Veřejné a transparentní hospodaření s finančními prostředky považuje Rada Městské části Praha 6 za samozřejmost a v průběhu celého svého volebního období se bude touto zásadou řídit. Občané Prahy 6 mají nejen právo seznámit se s rozpočtem, s jeho projednáváním a schvalováním, mají též právo být informováni o dalších finančních nástrojích hospodaření městské části.

Vedení radnice bude prosazovat odpovědné a efektivní hospodaření s veřejnými finančními prostředky, bez zadlužení. Jedním z pilířů bude vyrovnaný rozpočet mezi příjmy a běžnými výdaji. Zajistíme spolufinancování akcí a projektů MČ s využitím dostupných dotačních programů EU, případně z rozpočtu HMP a příslušných ministerstev.

Cíle a priority:

 

Hospodaření s majetkem

Vzhledem ke skutečnosti, že současné vedení radnice nedoznalo po loňských komunálních volbách zásadnějších personálních změn, je jeho prvořadým cílem navázání na Programové prohlášení 2014 – 2018 a dokončení těch cílů, k jejichž naplnění do současné doby nedošlo. V daném ohledu se tak jedná zejména o dokončení reorganizace společnosti SNEO, a.s., kdy doposud uskutečněné změny se jeví jako nedostatečné, důraz bude kladen na posílení komunální divize společnosti SNEO, a.s., odpovídající transparentnost a dále zejména na průběžnou kontrolu ze strany městské části jako jediného vlastníka. SNEO a.s. zůstává jediným správcem nemovitostí. V souvislosti s reorganizací společnosti SNEO a.s. souvisí i vytvoření nového útvaru v rámci ÚMČ Praha 6, který bude mít na starosti veškeré investiční akce hrazené z kapitálových výdajů MČ Praha 6 a naváže tak na tradici investičního odboru, jenž na ÚMČ Praha 6 existoval do roku 2011. Dalším významným úkolem, jehož splnění jsme si v majetkové oblasti v tomto volebním období předsevzali, je dokončení zpracování přehledné a ucelené elektronické majetkové mapy pokrývající území MČ Prahy 6. Mapa bude poskytovat srozumitelný přehled nejen o majetku ve svěřené správě MČ Praha 6, ale též o majetku hl. m. Prahy a státu. Jedním z nových nejvýznamnějších cílů je potom zastavení prodeje strategického majetku.

Cíle a priority:

 

MEZINÁRODNÍ VZTAHY

Na území Prahy 6 sídlí převážná část zahraničních a diplomatických misí v České republice a roste počet cizinců, kteří zde mají trvalý pobyt. Cizinci jsou častými návštěvníky i s ohledem na  přítomnost   hlavního   mezinárodního   letiště.  Tento  trend  je   nutné  brát  v úvahu  jak v koncepci rozvoje území městské části, tak při plánování dopravy a dalších aktivit včetně specifických bezpečnostních rizik. V minulosti se rovněž osvědčilo aktivní zapojování jednotlivých zastupitelských úřadů do života Prahy 6, ať už jejich podílem na květinové výzdobě veřejných prostranství Prahy 6, či účasti na Festivalu ambasád, který každoročně přiláká na Vítězné náměstí kolem patnácti tisíc návštěvníků. Praha 6 má uzavřeno celkem deset partnerských smluv s municipalitami v Německu, Chorvatsku, Itálii, Francii, Turecku, Gruzii, Rakousku, Rusku a Francii. Partnerství s těmito městy probíhá především na výměně zkušeností v mnoha oblastech, kulturní spolupráci a vzdělávání.

Cíle a priority:

 © 2022 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/pp1822 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.