Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Bezpečnost ›› Mimořádné události, krizové stavy ›› Povodně ›› detail/podstránka

Povodně

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo je její odtok nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň) a také jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodňová charakteristika

Hlavní město Praha se nachází v oblasti mírného klimatického pásma s pravidelným sezónním cyklem teplot a srážek. Mimo těchto dlouhodobých výkyvů jsou krátkodobé změny počasí způsobovány častými přechody atmosférických front, které jsou většinou doprovázeny srážkami. V letním období se často vyskytují krátkodobé extrémní srážky bouřkového charakteru, které většinou zasahují menší území. V zimním období (prosinec až duben) mohou nastat tání, která mohou významně ovlivnit vznik povodní.

Rozlišují se dva typy povodně, a to:

Ochrana před povodněmi 

(1) Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na životním prostředí prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní.

(2) Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány.

(3) K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

Pokud při této činnosti vznikla vlastníkovi pozemku nebo stavby škoda, má nárok na její náhradu.

Opatření k ochraně před povodněmi

Opatřeními k ochraně před povodněmi ve smyslu vodního zákona, se rozumějí preventivní opatření, dále opatření prováděná při nebezpečí povodně a v době povodně a opatření po povodni. Do těchto opatření není zahrnuta výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužících k ochraně před povodněmi (úpravy a zkapacitnění toků, výstavba ochranných hrází, čerpacích stanic apod.), hospodaření v povodí a činnosti vyvolané povodněmi. 

Opatření na ochranu před povodněmi dělíme na:

a) přípravná – povodňové plány, povodňové prohlídky, organizační a technická příprava, zajišťování povodňových rezerv, vyklízení zátopových území, příprava informačního systému, školení pracovníků povodňové služby, systém technicko-bezpečnostního dohledu na vodních dílech. Po zkušenostech z povodní v r. 2002 zajistit protipovodňové pytle podle propočtů tak, aby bylo zamezeno vniknutí vody do ohrožených míst;

b) při povodni – informační (hlásný) systém, předpovědní povodňová služba, ovlivňování odtokových poměrů, zabezpečovací povodňové práce (evakuace), náhradní doprava a zásobování, další činnosti;

c) po povodni – obnovení povodní narušených funkcí v zasaženém území, zajišťování a oceňování povodňových škod, evidenční a dokumentační práce, vyhodnocení povodňové situace.

Stupně povodňové aktivity

a) první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na  vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,

b) druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,

c) třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území;  vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Hlásná a varovná služba ČHÚ

Rozhodující vodočet hlásné služby – měřen v Praze – Malé Chuchli.

Činnost hlásné a varovné služby pro ucelené povodí zajišťuje regionální pracoviště ČHMÚ v Praze. Základem pro výkon služby je systém hlásných stanic, které jsou vybrány ze základní pozorovací sítě ČHMÚ. Pravidelné hlášení ze stálé sítě hlásných objektů je předáváno každodenně. Po zpracování poskytuje kontinuální přehled o hydrologické situaci a je zároveň podkladem pro sestavení hydrologické předpovědi pro profil Vraňany (závěrový profil uceleného povodí). Přehledná zpráva o situaci a další údaje jsou konzultovány a předávány tímto oddělením Centrálnímu vodohospodářskému dispečinku Povodí Vltavy, s. p., v Praze. Zde jsou poskytovány informace a konzultace dalším uživatelům.

Na všech hlavních tocích jsou stanoveny stupně povodňové aktivity (I. – bdělost, II. – pohotovost, III. – ohrožení). Již dosažení prvního stupně je signálem pro rozšíření počtu objektů hlásné sítě a zvýšení frekvence hlášení podle dohody se službu konajícím pracovníkem ve sběrném centru. U vybraných srážkoměrných stanic jsou stanoveny limity denního úhrnu srážek, jehož dosažení je pozorovatel povinen do centra telefonicky ohlásit. Hydroprognózní službě ČHMÚ, která je úzce propojena s meteorologickou službou, v případě potřeby je proto schopna přijímat nutná opatření i při potenciálně nebezpečných situacích ještě před dosažením stupňů povodňové aktivity.

Za povodňové situace je běžný informační tok rozšířen o aktivaci územně příslušných povodňových komisí, frekvence hlášení do centrálních složek se zvyšuje a v naléhavých případech jsou poskytována varování sdělovacím médiím. Situační zprávy jsou rozšířeny o předpovědi stavů a průtoků v závěrových profilech hlavních toků.

Povodí Vltavy, s. p., ve spolupráci s ČHMÚ vydávají prognózy průtoků a předávají informace o možném nebezpečí povodně podle stanovených stupňů povodňové aktivity povodňovým komisím městských částí a Povodňové komisi hl. m. Prahy cestou Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy. 

HLÁSNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Způsob vyhlašování a odvolávání SPA v hl. m. Praze

I. SPA – první stupeň povodňové aktivity nastává po dosažení směrodatného limitu v příslušném hlásném profilu. V případě vzniku situace odpovídající I. SPA je informace o jeho dosažení předána z centrálního prognózního pracoviště ČHMÚ, nebo od správce povodí na 21 Operační středisko KŠ HMP. Následně je proveden zápis do povodňové knihy a zároveň ředitel odboru krizového řízení HMP stanoví službu zajišťující dosažitelnost pro případ zhoršení situace.

II. a III. SPA – v případě dosažení limitů stanovených pro II. a III. SPA, nebo podle vývoje situace vyhlašuje povodňový orgán HMP příslušný stupeň povodňové aktivity. Zároveň je proveden zápis do povodňové knihy. Podkladem pro vyhlášení stupně povodňové aktivity jsou informace od účastníků povodňové ochrany. Jsou to především ČHMÚ, správci povodí, nebo přímo z dotčeného území prostřednictvím povodňového orgánu městské části. Informace o vyhlášení povodňového stupně je doručena:

Odvolávání SPA v HMP

V případě, že pominuly důvody trvání II. SPA, případně III. SPA povodňový orgán odvolává příslušný stupeň povodňové aktivity. Zároveň je proveden zápis do povodňové knihy. Podkladem pro odvolání stupně povodňové aktivity může být informace z ČHMÚ, od správců povodí, nebo přímo z dotčeného území prostřednictvím povodňového orgánu městské části.

Informace o odvolání povodňového stupně je doručena:

Stupně povodňové aktivity – Vltava 

Směrodatné limity povodňových stavů

Průtok

I. stupeň aktivity, stav bdělosti

450 m3/s

II. stupeň aktivity, stav pohotovosti

1000 m3/s

III. stupeň aktivity, stav ohrožení

1500 m3/s

(Praha - Chuchle dle ČHMÚ)  

Povodňová komise Městské části Praha 6

Důležité kontakty

Krizový štáb hlavního města Prahy

Mariánské náměstí č. 2,
110 01 Praha 1 - Staré Město

Spojovatelka

 236 002 895,  236 003 597

Fax

 222 022 309

Zelená linka

 800 100 991

www.magistrat.praha-mesto.cz

 

Operační středisko HZS hl. m. Prahy

Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Spojovatelka

 950 850 011

Fax

 950 850 127

Operační středisko HZS hl. m. Prahy

 950 850 082

plk. Bc. Oldřich Gosman

 950 850 080,  603 420 026

www.hzspraha.cz

 

Český hydrometeorologický ústav

Spojovatelka

 244 031 111

Fax

 241 760 689

Hydrolog ve službě

 244 032 315

Pohotovostní meteorologická služba

 244 032 247

www.chmi.cz

 

Povodí Vltavy, s. p.

Spojovatelka

 221 401 111

Fax

 257 329 425

Centrální dispečink

 221 401 493

Dispečink Ing. Tomáš Kendík

 724 152 289.

www.pvl.cz

 

LESY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Spojovatelka, dispečink

 272 081 800,  777 719 009

Fax

 272 081 814

VODNÍ TOKY - Ing. Ondřej Palička

 272 081 811,  777 719 011

www.lesypraha.cz© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/povodne ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz