Zóny placeného stání

Kdy a kde řešit

Odbor dopravy a životního prostředí

Oddělení zón placeného stání

Uralská 769/4

160 00, Praha 6

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

úterý08:00 - 16:00

středa08:00 - 18:00

čtvrtek08:00 - 16:00

pátek08:00 - 14:00

Kdo je vám k dispozici

Lenka Střihavková

Referent registrace vozidel

Oddělení zón placeného stání

Detašované pracoviště Uralská

Uralská 769/4

telefon: 220 189 932

e-mail: lstrihavkova@praha6.cz

Jan Adam

Referent registrace vozidel

Oddělení zón placeného stání

Detašované pracoviště Uralská

Uralská 769/4

telefon: 220 189 948

e-mail: jadam@praha6.cz

Ondřej Pachman

Vedoucí oddělení zón placenného stání

Oddělení zón placeného stání

Detašované pracoviště Uralská

Uralská 769/4

telefon: 220 189 930

e-mail: opachman@praha6.cz

Úvodní slovo

Koncepci zón placeného stání (ZPS) na území hlavního města stanovila Rada hl. m. Prahy. Cílem je účinná regulace dopravy v klidu v hlavním městě se základním požadavkem upřednostnění rezidentů.

Základní principy nové koncepce ZPS na území hl. m. Prahy:

 1. rezidentní zóna (modré značení) je určena pro rezidenty, abonenty a majitele nemovitostí v dané oblasti
 2. smíšená zóna (fialové značení) je určena pro parkování jak rezidentů, abonentů, majitelů nemovitostí, tak i návštěvníků
 3. návštěvnická zóna (oranžové značení) je určena pro krátkodobé parkování návštěvníků

Parkovací oblast Praha 6 je vymezená na částech katastrálních území: Bubeneč, Hradčany, Dejvice, Vokovice, Veleslavín, Břevnov, Střešovice.

Praha 6 je jedna parkovací oblast. Všichni, kdo splní podmínky stanovené příslušným nařízením hlavního města Prahy, mají možnost parkování v rezidentních a smíšených zónách placeného stání Prahy 6.

Základními podmínkami jsou:

 • místo trvalého pobytu;
 • vlastnictví nemovitosti;
 • sídlo podnikání nebo provozovny na území městské části.

KOMPLEXNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PARKUJ V KLIDU

Parkovací oprávnění lze řešit a získat zde:

Oddělení Zón placeného stání, Uralská 769/4, 160 00 Praha 6:

úřední hodiny:

 • pondělí a středa 8:00–18.00
 • úterý a čtvrtek 8:00–16:00
 • pátek 8:00–14.00

 telefonní kontakty:  220 189 979 220 189 929 220 189 930 220 189 915220 189 932, 220 159 948

Podmínky

Parkovací oprávnění může získat občan, který prokáže:

 • trvalé bydliště nebo vlastnictví nemovitosti v městské části Praha 6
 • vztah k užívanému vozu dle aktuální metodiky pro výdej parkovacích oprávnění vydanou MHMP (vlastnictví, leasing, úvěr, funkční požitek od zaměstnavatele apod.) O parkovací oprávnění také mohou žádat právnické a fyzické podnikající osoby, které mají sídlo nebo provozovnu v městské části Praha 6.

Doklady

Žadatel o parkovací oprávnění s trvalým pobytem na území m. č. Praha 6 předkládá vždy občanský průkaz nebo cestovní pas.

Dále pak předkládá

REZIDENTI

Rezident s vlastním vozidlem

 • technický průkaz, ve kterém je žadatel zapsán jako vlastník vozidla.

Rezident s vozidlem svěřeným zaměstnavatelem k soukromému užívání nebo člen orgánu práv. osoby (jednatel), který využívá vozidlo pro soukromé účely:

 • osvědčení o registraci vozidla, kde je právnická osoba vlastníkem, případně vozidlo provozuje na základě smlouvy;

 • vyplněný formulář „potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle §6 odst. 6 Zákona 586/1992 sb.“.

Rezident s vozidlem na leasing/úvěr:

 • kopie velkého technického průkazu;

 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP);

 • originál leasingové/úvěrové smlouvy.

Rezident s vozidlem z autopůjčovny:

 • nájemní smlouva z autopůjčovny;

 • originál osvědčení o registraci (malý TP), v případě pronájmu od OSVČ musí být kopie velkého technického průkazu, kde je zapsané IČO;

 • pronajímatel musí být právnickou nebo fyzickou podnikající osobou, která má oprávnění k půjčování věcí movitých.

Cizinec s platným pobytem v ČR, který má svěřené vozidlo od zahraničního zaměstnavatele:

 • originál technického průkazu;

 • prohlášení zaměstnavatele uvádějící platnou identifikaci zaměstnavatele a svěření vozidla do užívání pro soukromé a služební účely podepsané statutárním zástupcem;

 • výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele ne starší 6 měsíců.

ABONENTI

Žadatel, který v Praze 6 vlastní nemovitost:

 • občanský průkaz;

 • právní vztah k vozidlu se prokazuje jako v případě rezidentů.

Právnické a fyzicky osoby podnikající /abonenti/:

 • občanský průkaz fyzické osoby podnikající, jednatele společnosti, nebo zmocněnce s plnou mocí;

 • technický průkaz kde je firma vlastníkem, v případě zapsání vozidla na jednatele a jeho RČ, dokládá se platba silniční daně za loňský rok, nebo registrace k dani v období stávajícím;

 • je-li vozidlo na úvěr nebo leasing, postupuje se stejně jako v případě rezidentů;

 • má-li provozovna právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající odlišnou adresou od adresy jejího sídla, která není uvedena v registru: předkládá se jakýkoli platný doklad o adrese provozovny (např. nájemní smlouva, nebo výpis z katastru nemovitostí tehdy, je-li právnická osoba majitelem objektu, ve kterém má provozovnu, výpisem provozoven vydaným živnostenským odborem příslušného úřadu městské části apod.);

 • právní vztah k vozidlu se prokazuje jako v případě rezidentů.

Parkovací oprávnění pro řemeslníky:

 • občanský průkaz žadatele nebo zmocněnce vybaveného plnou mocí;

 • právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající dočasně působící na zakázce (např. řemeslníci) předkládá doklad o zakázce v oblasti (objednávka, zálohová faktura, smlouva o dílo, apod.)

 • právní vztah k vozidlu se prokazuje jako v případě rezidentů.

Zaměstnanec má vozidlo svěřeno jen pro služební účely (pohotovost, servis či jiný pracovní výkon v místě trvalého pobytu):

 • žadatelem je zaměstnavatel;

 • předkládá čestné prohlášení, že svěřené vozidlo je používáno jen pro služební účely a místo trvalého pobytu zaměstnance je zároveň i místem výkonu pracovní činnosti tohoto zaměstnavatele (např. jako odloučené pracoviště, provozovna apod.);

 • právní vztah k vozidlu se prokazuje jako v případě rezidentů. V případě, že se k vystavení parkovacího oprávnění nemůže osobně dostavit statutární zástupce právnické osoby nebo fyzická osoba, může pověřit jinou osobu, která předloží uvedené doklady, zplnomocnění od statutárního zástupce právnické osoby a prokáže se platným OP. Pokud nelze žadatele, jeho zaměstnavatele, nebo nemovitost dohledat v registru, předkládá výpis z registru ne starší 6 měsíců.

VLASTNÍCI NEMOVITOSTI

Žadatel, který v Praze 6 vlastní nemovitost:

 • občanský průkaz;

 • vztah k vozidlu se prokazuje jako v případě rezidentů.

Dodatek

Veškeré informace o systému zón placeného stání je možné dohledat na stránkách společnosti TSK Praha, a.s. www.parkujvklidu.cz