Změna údajů uvedených v ohlášení nebo v žádosti o koncesi zahraniční právnické osoby

Kdy a kde řešit

Živnostenský odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Marcel Bílek

Ved. odd. registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 861

e-mail: mbilek@praha6.cz

Úvodní slovo

  • Změna osobních údajů člena statutárního orgánu, vedoucího organizační složky podniku a odpovědného zástupce.
  • Změna firmy, sídla, označení a umístění organizační složky podniku.
  • Zrušení a ustanovení nového odpovědného zástupce.
  • Změna oborů živnosti volné ohlašovací.
  • Změna rozsahu živnosti ohlašovací řemeslné a vázané, změna rozsahu živnosti koncesované.

Žadatel

Vedoucí organizační složky podniku, zmocněnec.

Doklady

Ke změně firmy a sídla zahraniční právnické osoby se dokládá výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla. Tento doklad nesmí být starší než 3 měsíce.


Ke změně rozsahu živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou, vázanou a koncesovanou se přikládají doklady prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je ustanoven, podle přílohy č.1, 2, 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a čestné prohlášení odpovědného zástupce, pokud je ustanoven.


Ke změně odpovědného zástupce se přikládají doklady prokazující odbornou a jinou způsobilost podle přílohy č. 1, 2, 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů odpovědného zástupce a čestné prohlášení odpovědného zástupce. O žádosti o ustanovení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost rozhoduje živnostenský úřad.


Ke změně umístění organizační složky podniku je potřeba doložit doklad prokazující právní důvod užívání prostor v nichž bude organizační složka podniku umístěna (např. souhlas vlastníka nemovitosti, nájemní smlouvu, doklad o vlastnictví apod.).

Poplatky

100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny.


500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese.


500 Kč za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost.


Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že je současně ohlášeno více úkonů, a to ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek je splatný při oznámení změny. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti živnostenského odboru.

Zákon

§ 49 a § 56 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Předpisy

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů další právní předpisy obecného i technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

Odvolání

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu koncese nebo proti rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny nevzniklo lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího živnostenského odboru a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Sankce

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Dodatek

Oznámit změnu údajů uvedených v ohlášení nebo v žádosti o koncesi lze osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR, zaslat poštou, zaslat prostřednictvím datové schránky právnické osoby, zaslat elektronicky, podepsané zaručeným (certifikovaným) elektronickým podpisem.


V případě osobního oznámení změny není potřeba předem vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude vyplněn elektronicky pracovníkem živnostenského odboru.


Cizojazyčné doklady se předkládají včetně jejich překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících). Pravost podpisů a otisku razítek na originálu, který byl vydán v zahraničí, musí být ověřena.

Poznámky

Změny osobních údajů (jména, příjmení, bydliště) vedoucího organizační složky podniku nebo odpovědného zástupce zjištěné z Informačního systému základních registrů – registru obyvatel, zapisují živnostenské úřady do živnostenského rejstříku i bez oznámení změny podnikatelem. Změnu označení a umístění organizační složky podniku a změnu vedoucího organizační složky podniku zjištěné z Informačního systému základních registrů – registru osob nebo na základě elektronické informace z Obchodního rejstříku, zapisují živnostenské úřady do živnostenského rejstříku i bez oznámení změny podnikatelem.