Změna údajů uvedených v ohlášení nebo v žádosti o koncesi zahraniční fyzické osoby

Kdy a kde řešit

Živnostenský odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Marcel Bílek

Ved. odd. registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 861

e-mail: mbilek@praha6.cz

Úvodní slovo

  • Změna osobních údajů podnikatele a odpovědného zástupce, změna místa podnikání.
  • Zrušení a ustanovení nového odpovědného zástupce.
  • Změna oborů živnosti volné ohlašovací.
  • Změna rozsahu živnosti ohlašovací řemeslné a vázané, změna rozsahu živnosti koncesované.
  • Změna doby platnosti živnostenského oprávnění.

Žadatel

Podnikatel, zmocněnec.

Doklady

Ke změně rozsahu živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou, vázanou a koncesovanou se přikládají doklady prokazující odbornou a jinou způsobilost podle přílohy č. 1, 2, 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů podnikatele nebo odpovědného zástupce, pokud je ustanoven, a čestné prohlášení odpovědného zástupce, pokud je ustanoven. Ke změně odpovědného zástupce se přikládají doklady prokazující odbornou a jinou způsobilost podle přílohy č. 1, 2, 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů odpovědného zástupce a čestné prohlášení odpovědného zástupce. O žádosti o ustanovení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost rozhoduje živnostenský úřad. Ke změně sídla je potřeba doložit doklad prokazující právní důvod užívání prostor v nichž bude sídlo umístěno (např. souhlas vlastníka nemovitosti, nájemní smlouvu, doklad o vlastnictví apod.). Ke změně doby platnosti živnostenského oprávnění vízum k pobytu nad 90 dní nebo povolení k pobytu na území ČR (u osoby, která má tuto povinnost stanovenou zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR).

Poplatky

100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny.


500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese.


500 Kč za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost.


Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že je současně ohlášeno více úkonů a to ve výši odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek je splatný při oznámení změny. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti živnostenského odboru.

Zákon

§ 49 a § 56 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

Předpisy

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů další právní předpisy obecného i technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

Odvolání

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu koncese nebo proti rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny nevzniklo, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího živnostenského odboru a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní

Sankce

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Dodatek

Oznámit změnu údajů uvedených v ohlášení nebo v žádosti o koncesi lze osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR, zaslat poštou, zaslat prostřednictvím datové schránky podnikající fyzické osoby, zaslat elektronicky, podepsané zaručeným (certifikovaným) elektronickým podpisem. V případě osobního oznámení změny není potřeba předem vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude vyplněn elektronicky pracovníkem živnostenského odboru. Cizojazyčné doklady se předkládají včetně jejich překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících). Pravost podpisů a otisku razítek na originálu, který byl vydán v zahraničí, musí být ověřena.

Poznámky

Změny osobních údajů (jména, příjmení, bydliště) podnikatele nebo odpovědného zástupce zjištěné z Informačního systému základních registrů – registru obyvatel, zapisují živnostenské úřady do živnostenského rejstříku i bez oznámení změny podnikatelem.