Změna jména nebo příjmení

Kdy a kde řešit

Odbor vnitřních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Pavla Kalová

Matrikářka

Oddělení matrik a státního občanství

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 123

telefon: 220 189 682

e-mail: pkalova@praha6.cz

Úvod

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců.


Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů.Žadatel

Žádost může podat:

– občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky

– fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky


Kdy je změna povolena a kdy nepovolena:

– Změna příjmení se p o v o l í zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé či směšné nebo je-li pro to vážný důvod.

– Změna jména se n e p o v o l í , žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno neexistující, zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o existenci jména nebo jeho správné podobě, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

– Změna jména nebo příjmení se n e p o v o l í , jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

– Mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí.

– Mají-li manželé a rodiče dítěte různá příjmení, změna příjmení toho z manželů, jehož příjmení má nezletilý, se vztahuje i na nezletilého.

– Mají-li manželé společné příjmení a jeden z nich užívá a na druhém místě uvádí příjmení předchozí, může jim být povolena změna pouze tohoto společného příjmení.

Podmínky

O žádosti o povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje:

– matriční úřad, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu,

– u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu,

– pokud žadatel nebo dítě není na území ČR přihlášen k trvalému pobytu, je příslušný k projednání úřad podle místa posledního trvalého pobytu v ČR. Pokud není ani takový pobyt, je příslušný Úřad městské části Praha 1,

– jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno.

Doklady

K žádosti musí být přiložen:

– rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte, popřípadě doklad o uzavřeném partnerství,

– jde-li o osoby rozvedené - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o osoby ovdovělé - úmrtní list, jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo - pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství anebo úmrtní list zemřelého partnera,

– doklad o místu trvalého pobytu na území ČR (například občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu), doklad o státním občanství (občanský průkaz ČR, cestovní doklad ČR, osvědčení o státním občanství ČR ne starší 1 roku, listinu o nabytí nebo udělení státního občanství ČR ne starší 1 roku), – průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu na území ČR, průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, průkaz o povolení k pobytu azylanta),

– souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen nebo příjmení,

– jde-li o nezletilé dítě, písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (tento souhlas / doklad se nepředkládá, pokud druhý rodič zemřel (pak se připojí jeho úmrtní list), anebo pokud byl zbaven rodičovské odpovědnosti nebo byl výkon jeho rodičovské odpovědnosti v této oblasti omezen nebo pozastaven (připojí pravomocný rozsudek), nebo není známo místo trvalého pobytu druhého rodiče),

– souhlas druhého manžela (jedná-li se o změnu příjmení za trvání manželství). Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně jména nebo příjmení nezletilého dítěte, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně o v ě ř e n.

Poplatky

Žadatel zaplatí 100 Kč:

– při povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo cizojazyčného,

– při povolení změny příjmení na dřívější příjmení (nejblíže předcházející),

– při povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.


Při povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech zaplatí žadatel 1 000 Kč. Poplatek se platí v hotovosti nebo kartou (popř. bezhotovostním převodem na účet úřadu) před provedením úkonu, tzn. před vydáním rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení.

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

O s v o b o z e n a od poplatku je změna příjmení, k níž dochází na základě oznámení rozvedeného manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení nebo že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena kterémukoli matričnímu úřadu do šesti měsíců po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

Osvobozena je změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice nebo v důsledku uvedení nesprávných údajů na vydaných matričních dokladech.

Osvobozena od poplatku je změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví. Osvobozena je změna jména, popřípadě jmen a příjmení fyzické osoby, která je státním občanem ČR a současně státním občanem jiného členského státu EU, na podobu, jakou jí umožňuje užívat právo a tradice druhé členského státu.

Zákon

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 72 a následující)

Předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Odvolání

V případě zamítnutí žádosti o povolení změny jména nebo příjmení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Dodatek

http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d Zákon o matrikách s komentářem 2015 (vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.) – autor Václav Henych