Postup při zatěžování pozemků hl. m. Prahy MČ Praha 6 věcnými břemeny

Úvod

1. Přijaté žádosti o zatížení pozemků hl. m. Prahy – městské části Praha 6 věcným břemenem eviduje odbor správy obecního majetku. 

2. Odbor správy obecního majetku přijatou žádost posoudí, a v případě, že je zřízení věcného břemene opodstatněné, zajistí na náklady městské části Praha 6 zpracování znaleckého posudku. 

3. Hodnota věcného břemene stanovená znaleckým posudkem představuje minimální výši úplaty za zřízení věcného břemene. 

4. Výše úplaty za zřízení věcného břemene se u každé jednotlivé žádosti stanoví dohodou na základě vzájemného jednání a je vždy vyšší než hodnota věcného břemene stanovená znaleckým posudkem (s výjimkou případů uvedených v odst. 5). Pozice městské části Praha 6 při vyjednávání o výši úplaty se odvíjí od hodnoty zatíženého pozemku, míry zatížení pozemku a míry veřejného zájmu na zřízení věcného břemene. Vyjednávání náleží do působnosti odboru správy obecního majetku. 

5. Je-li věcné břemeno zřizováno v zájmu městské části Praha 6, může být zřízeno za úplatu odpovídající hodnotě stanovené znaleckým posudkem, popř. bezúplatně. 

6. OSOM na základě výsledku vyjednávání zpracuje příslušný návrh usnesení pro jednání Rady městské části Praha 6 a předloží návrh na zřízení věcného břemene včetně cenových podmínek ke konečnému schválení.