Zásady a podmínky pro nakládání s nebytovými prostory (jednotkami) v majetku hl. m. Prahy - svěřeno MČ Praha 6

Úvodní slovo

Postup při pronájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné

1. Nebytový prostor za zvýhodněné nájemné dle tohoto postupu je možné pronajmout následujícím subjektům:

  • neziskové organizaci bez vlastních příjmů,
  • neziskové organizaci s vlastními příjmy,
  • ziskové organizaci, jejíž činnost probíhá ve veřejném zájmu.

2. Nebytové prostory dle tohoto postupu je možné pronajímat do vyčerpání kvóty stanovené pro příslušný kalendářní rok. Kvótu pro příslušný kalendářní rok stanovuje vždy na začátku roku (v prvním roce účinnosti tohoto postupu pak bezodkladně po jeho schválení) na základě návrhu odboru správy majetku svým usnesením Rada městské části Praha 6.

3. Výše nájemného za pronájem nebytového prostoru dle tohoto postupu je stanovena v závislosti na subjektu nájemce a umístění nebytového prostoru v příslušné zóně dle cenové mapy schválené usnesením Rady městské části Praha 6 č. 2217/01 pro nájemce dle čl. 1) tohoto „Postupu“ následovně:

1. zóna 2. zóna 3. zóna

I) 200 Kč / m2 / rok 150 Kč / m2 / rok 100 Kč / m2 / rok

II) 400 Kč / m2 / rok 300 Kč / m2 / rok 200 Kč / m2 / rok

III) 1200 Kč / m2 / rok 900 Kč / m2 / rok 600 Kč / m2 / rok

Tato výše nájemného je stanovena za pronájem hlavních prostor, na vedlejší prostory bude poskytnuta sleva ve výši 50 % (cena je stanovena bez DPH).

4. OSOM eviduje nebytové prostory určené k pronájmu za zvýhodněné nájemné a žádosti o pronájem těchto prostor.


5. V případě žádosti o pronájem nebytového prostoru za zvýhodněné nájemné OSOM posoudí, zda žádost splňuje podmínky pronájmu za zvýhodněné nájemné a zda pro předložený záměr městská část disponuje vhodným nebytovým prostorem.


6. Na základě posouzení dle bodu 2) předloží OSOM žádost na nejbližší jednání dislokační komise. Dislokační komise je oprávněna před schválením doporučujícího stanoviska vyžádat si substanovisko jiné vhodné komise podle povahy činnosti žadatele.


7. Po projednání v dislokační komisi bude zpracován návrh usnesení pro jednání Rady městské části Praha 6, která o žádosti rozhodne s konečnou platností.


8. V některých případech, kdy užívání nebytového prostoru vyžaduje povolení změny užívání stavebním úřadem nebo náklady na úpravy prostoru, přičemž náklady převýší finanční možnosti nájemce, může městská část tyto náklady uhradit s tím, že budou následně v průběhu nájemního vztahu spláceny.


9. Rada městské části Praha 6 je oprávněna v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout o pronájmu nebytového prostoru za zvýhodněné nájemné i za podmínek odchylných od tohoto postupu.


10. Dle výše uvedeného postupu je možné pronajmout nebytové prostory politickým stranám a hnutím, avšak výše nájemného nebude stanovena dle bodu 3). Nájemné bude stanoveno ve výši 50 Kč / m2 / měsíčně.


11. Postup při pronájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné schválený Radou městské části Praha 6 – usnesením č. 606/15 ze dne 26. 8. 2015, s účinností od 17. 12. 2015 v plném rozsahu nahrazuje „Postup při pronájmu nebytových prostor za zvýhodněné nájemné schválený Radou městské části Praha 6 – usnesením č. 955 ze dne 16. 12. 2015.