Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Kdy a kde řešit

Živnostenský odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Marcel Bílek

Ved. odd. registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 861

e-mail: mbilek@praha6.cz

Úvod

V žádosti se uvádí jmenovitě každá živnost, kterou chce podnikatel zrušit. Živnostenské oprávnění může být zrušeno k určitému dni.

Žadatel

Podnikatel, statutární orgán právnické osoby, zmocněnec.

Doklady

Žádné doklady nejsou potřebné.

Poplatky

Žádné.

Zákon

§ 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

Předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Odvolání

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího živnostenského odboru a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Dodatek

Žádost lze podat osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR, zaslat poštou, zaslat prostřednictvím datové schránky právnické osoby a podnikající fyzické osoby, zaslat elektronicky, podepsané zaručeným (certifikovaným) elektronickým podpisem. V případě osobního ohlášení živnosti není potřeba předem vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude vyplněn elektronicky pracovníkem živnostenského odboru.

Poznámky

Živnostenské oprávnění je zrušeno až po nabytí právní moci rozhodnutí.