Žádost o výpis z živnostenského rejstříku

Kdy a kde řešit

Živnostenský odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Marcel Bílek

Ved. odd. registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 861

e-mail: mbilek@praha6.cz

Úvodní slovo

Výpis z živnostenského rejstříku může být úplný nebo částečný, s historií nebo bez historie (tj. aktuální).


Výpis z živnostenského rejstříku může být z veřejné nebo neveřejné části. V neveřejné části jsou uvedena rodná čísla a sankce udělené podnikateli. 

Žadatel

Každý.

Podmínky

Výpis z živnostenského rejstříku s údaji z neveřejné části se poskytuje pouze podnikateli, kterého se zápis týká nebo jeho zmocněnci a dále v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Doklady

Žádné doklady nejsou potřebné.

Poplatky

20 Kč za každou započatou stránku výpisu. Poplatek je splatný před vydáním výpisu. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti živnostenského odboru.

Zákon

§ 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

Předpisy

zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Dodatek

Podat žádost lze osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR, zaslat poštou, zaslat prostřednictvím datové schránky právnické osoby a podnikající fyzické osoby, zaslat elektronicky, podepsané zaručeným (certifikovaným) elektronickým podpisem.