Nález uhynulé nebo poraněné drobné zvěře

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Alice Vaculíková

Vedoucí oddělení inspekce

Oddělení inspekce

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 223

telefon: 220 189 379

e-mail: avaculikova@praha6.cz

Úvod

Nález uhynulé nebo poraněné spárkaté či drobné zvěře.

Nález uhynulé spárkaté či drobné zvěře je možno nahlásit na Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 – telefon: 220 189 379, případně na městskou policii – telefon: 156.

Nález poraněné spárkaté či drobné zvěře je možno nahlásit na záchrannou stanici MHMP, případně na městskou policii – telefon: 156.

Zákon

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

Předpisy

Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon. Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.

Sankce

Sankci je možné uplatnit případně proti uživateli honitby, který by přes opakovanou výzvu nezajistil odklizení uhynulé zvěře.

FAQ

• Na koho se mám obrátit, když najdu uhynulou nebo poraněnou zvěř?

Pokud se jedná o zvěř (v tabulce vyjmenovaného živočicha) je třeba nahlásit případ na Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, telefon:  220 189 379; případně na městskou policii, Policii ČR nebo na Záchrannou stanici hlavního města Prahy.

Pokud se jedná o jiného živočicha než zvěř (který není vyjmenován v tabulce), je třeba nahlásit případ na Útulky pro opuštěná zvířata a odchyt, Praha 8, V zámcích 56, telefon: 222 02 5916, 222 02 5917.


Jak mohu poraněnému zvířeti pomoci? 

Poraněné nebo uhynulé zvěře je třeba se nedotýkat a nemanipulovat s ní. Pomoc poskytnete tím, že se obrátíte na uvedené instituce.


Jak se vyvarovat chybám při pomoci volně žijícím zvířatům? 

Mládě zvířete potřebuje pomoc, zejména pokud:

– je zraněné nebo nemocné (krvácí, má bezvládnou končetinu či svěšené křídlo, třese se, zvrací, má průjem, je apatické a nevšímá si okolí),

– je podchlazené nebo promoklé, je dehydrované,

– je napadeno psem nebo kočkou,

– je silně napadeno vnějšími parazity nebo vyskytují-li se kolem něj ve větším množství mouchy,

– jsou nalezeni v blízkosti mrtví rodiče či sourozenci,

– je v bezprostředním nebezpečí (auta, psi a kočky, malé děti, uváznutí v pasti atd.),

– hrají-li si s ním děti,

– dojde-li ke zničení hnízda (pád stromu, stavební zásah, silný vítr...),

– jedná-li se o neopeřené ptačí mládě (holátko) mimo hnízdo,

– jedná-li se o osamocené mládě nekrmivého ptáka (kuře bažanta, koroptve nebo křepelky, kachně, house, mládě labutě),

– nelétají-li ptačí rodiče na hnízdo déle než 3 hodiny (týká se hlavně pěvců),

– jedná-li se o opeřené polovzletné mládě dravého ptáka, nalezené v městské zástavbě na zemi (samo se do hnízda nevrátí, hrozí jeho napadení predátory),

– jedná-li se o savčí mládě zmateně pobíhající a naříkající (kolouši, srnčata),

– jedná-li se o osamocené savčí mládě mimo hnízdo (noru), které matka vychovává v norách nebo dutinách (veverky, šelmy),

– jedná-li se o mládě ježka nalezené v září do hmotnosti 200g, v říjnu do 350g, v listopadu do 500g.

Dospělý jedinec potřebuje pomoc zejména pokud:

– je zraněný, nemocný, vyčerpaný (leží na zemi a nemá sílu k úniku),

– je v bezprostředním nebezpečí (uváznutí v pasti – jímky, ventilace, komíny, ploty...., uštvání psem...),

– jedná-li se o zvíře, které za normální situace v zimním období hibernuje, nalezené při nízkých teplotách mimo zimoviště (zejména ježci, netopýři, plazi, obojživelníci),

– se jedná o netopýra lezoucího po zemi,

– dojde-li ke zničení jeho zimoviště.

Mládě zvířete nepotřebuje pomoc, pokud:

– se jedná o koloucha či srnče, které v klidu leží v trávě (matka k nim přichází jen několikrát denně, aby je nakrmila),

– jedná-li se o zdravá vyletující mláďata kosů, drozdů, sojky (neumějí ještě létat, mají krátké ocásky i křídla a zdržují se na zemi v křoví, rodiče je ale krmí),

– jedná-li se o zdravé mladé sovy, které posedávají okolo hnízda (sedí i měsíc na větvích okolo hnízda a přivolávají rodiče pískáním; dovedou již trochu létat, ale jsou neobratné),

– jedná-li se o mladé poštolky posedávají na římsách, parapetech a balkonech domů (trvá několik dní, než se odváží létat).

Dodatek

Další postup je odvozen od určení druhu nalezeného živočicha.

Zvěří podle zákona o myslivosti se rozumí:

Savci:

daněk skvrnitý (Dama dama)

jelen evropský (Cervus elaphus)

jelenec běloocasý (Odocoileus virginianus)

jezevec lesní (Meles meles)

kamzík horský (Rupicapra rupicapra)

koza bezoárová (Capra aegagrus)

králík divoký (Oryctolagus cuniculus)

kuna lesní (Martes martes)

kuna skalní (Martes foina)

liška obecná (Vulpes vulpes)

muflon (Ovis musimon)

ondatra pižmová (Ondatra zibethica)

prase divoké (Sus scrofa)

sika Dybowského (Cervus nippon dybowskii)

sika japonský (Cervus nippon nippon)

srnec obecný (Capreolus capreolus)

tchoř tmavý (Mustela putorius)

tchoř stepní (Mustela eversmannii)

zajíc polní (Lepus europaeus)

bobr evropský (Castor fiber)

kočka divoká (Felis silvestris)

los evropský (Alces alces)

medvěd hnědý (Ursus arctos)

rys ostrovid (Lynx lynx)

vlk euroasijský (Canis lupus)

vydra říční (Lutra lutra)

Ptáci:

bažant královský (Syrmaticus reevesii)

bažant obecný (Phasianus colchicus)

hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)

holub hřivnáč (Columba palumbus)

husa běločelá (Anser albifrons)

husa polní (Anser fabalis)

husa velká (Anser anser)

kachna divoká (Anas platyrhynchos)

krocan divoký (Meleagris gallopavo)

lyska černá (Fulica atra)

orebice horská (Alectoris graeca)

perlička obecná (Numida meleagris)

polák chocholačka (Aythya fuligula)

polák velký (Aythya ferina)

straka obecná (Pica pica)

špaček obecný (Sturnus vulgaris)

vrána obecná (Corvus corone)

čírka modrá (Anas querquedula)

čírka obecná (Anas crecca)

havran polní (Corvus frugilegus)

holub doupňák (Columba oenas)

jeřábek lesní (Bonasa bonasia)

jestřáb lesní (Accipiter gentilis)

káně lesní (Buteo buteo)

káně rousná (Buteo lagopus)

kopřivka obecná (Anas strepera)

kormorán velký (Phalacrocorax carbo)

vrána obecná (Corvus corone)

krahujec obecný (Accipiter nisus)

krkavec velký (Corvus corax)

křepelka polní (Coturnix coturnix)

lžičák pestrý (Anas clypeata)

moták pochop (Circus aeruginosus)

poštolka obecná (Falco tinnunculus)

racek chechtavý (Larus ridibundus)

raroh velký (Falco cherrug)

sluka lesní (Scolopax rusticola)

sojka obecná (Garrulus glandarius)

sokol stěhovavý (Falco peregrinus)

tetřev hlušec (Tetrao urogallus)

tetřívek obecný (Lyrurus tetrix)

volavka popelavá (Ardea cinerea)

výr velký (Bubo bubo)