Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s povodňovým plánem Městské části Praha 6

Kdy a kde řešit

Kancelář tajemníka

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Vladislav Pivoňka

Referent krizového řízení a bezpečnosti

Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 314

telefon: +420 220 189 182

e-mail: vpivonka@praha6.cz

Úvodní slovo

Vlastníci pozemků a staveb v záplavových územích mají v duchu §71, odst.7, zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) povinnost předložit povodňový plán pro ten který pozemek či stavbu v záplavovém území k potvrzení souladu povodňovému orgánu obce.


  • Povinnost se tedy týká všech majitelů pozemků, staveb a provozů v záplavových územích.
  • Zpracováním povodňového plánu musí majitel zajistit ochranu před povodněmi.
  • Cílem zpracování povodňových plánů je zajištění připravenosti na povodně a minimalizace škod povodní vzniklých či dokonce ztrát na lidských životech.
  • Mimo povodňový orgán obce (MČ), řeší problematiku povodňových plánů a ochrany před povodněmi i Magistrát hl. m. Prahy (Odbor bezpečnosti a krizového řízení), jako vyšší povodňový orgán. Dále Povodí Vltavy, jež dává své stanovisko k povodňovým plánům v záplavových územích Vltavy a Ministerstvo životního prostředí, jako ústřední povodňový orgán.Žadatel

Majitelé, jejichž nemovitosti se nacházejí v záplavovém území nebo jejich právní zástupci.

Podmínky

Formu a podmínky zpracování „Povodňových plánů“ stanovuje technická norma vodního hospodářství – TNV 75 2931.

Doklady

Průkaz totožnosti a doklady prokazující vlastnická práva k dané nemovitosti a pozemku, příp. plnou moc.

Zákon

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Předpisy

Technická norma vodního hospodářství pro zpracování „Povodňového plánu“ – TNV 75 2931

Sankce

Za správní delikt nezpracování povodňového plánu či nedbání o umístění movitého majetku v záplavových územích tak, že bude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku, může být uložena v duchu §125f, odst.5, písm. a) pokuta do výše 100 tis. Kč.


A v případě neumožnění vstupu či vjezdu na pozemek k zajištění ochrany před povodní, nesplnění povinností k zamezení zhoršení odtokových podmínek nebo průběhu povodně či nezajištění povodňových zajišťovacích prací na dotčeném objektu může být v duchu §125f, odst. 5, písm. b) uložena pokuta až do výše 500 tis. Kč.