Žádost o poskytnutí informace

Kdy a kde řešit

Kancelář tajemníka

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Martin Pawinger

Vedoucí KT

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 525

telefon: 220 189 123

e-mail: mpawinger@praha6.cz

Úvodní slovo

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Úvod

Informací se rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Žadatel

Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Podmínky

Informace jsou poskytovány na základě žádosti nebo zveřejněním. Žádost může být podána: a) ústně – osobně – telefonicky Ústně podané žádosti dle zákona jsou vyřizovány referenty věcně příslušných odborů a nejsou evidovány. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. b) písemně – dopisem – na formuláři – do elektronické podatelny – e-mailem – faxem Je-li žádost učiněna elektronicky musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu.

Doklady

nejsou požadovány

Poplatky

Dle sazebníku úhrad: úhrada je splatná před poskytnutím informace na příjmový účet MČ č. 19-2000866399/0800

Zákon

Zákon čís. 106/1999 Sb. ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Předpisy

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013, kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů; zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů; zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon); zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon); zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích); zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Odvolání

Proti rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, a to prostřednictvím úřadu městské části k Magistrátu hl.m. Prahy.

Sankce

V zákoně č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, nejsou za jeho nedodržení stanoveny žádné sankce.

FAQ

Nejčastější dotazy se týkají:
– hospodaření s majetkem,
– právních vztahů,
– konkrétních činností vykonávaných úřadem a jeho pracovníky.

Dodatek

Další informace lze získat na adrese: http://www.praha6.cz/informace106.html http://www.mvcr.cz/clanek/portal-verejne-spravy.aspx

Poznámky

Není uvedeno.