Žádost o koncesi zahraniční fyzickou osobou

Kdy a kde řešit

Živnostenský odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Marcel Bílek

Ved. odd. registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 861

e-mail: mbilek@praha6.cz

Úvod

Žádost o koncesi na živnost v plném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel

Žadatel, podnikatel, zmocněnec.

Podmínky

Dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.

Doklady

Vízum k pobytu nad 90 dní nebo povolení k pobytu na území ČR (u osoby, která má tuto povinnost stanovenou zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR). Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží ohlašovatel čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Jedná-li se o občana jiného členského státu EU, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů). Pokud stát takový doklad nevydává, fyzická osoba předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu.


Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce. K žádosti o koncesi se přikládají doklady prokazující odbornou a jinou způsobilost podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů podnikatele nebo odpovědného zástupce, pokud je ustanoven, a čestné prohlášení odpovědného zástupce, pokud je ustanoven. O žádosti o ustanovení odpovědného zástupce rozhoduje živnostenský úřad. Doklad prokazující právní důvod užívání prostor v nichž bude umístěno sídlo (např. souhlas vlastníka nemovitosti, nájemní smlouvu, doklad o vlastnictví apod.).

Poplatky

1 000 Kč za žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání bez ohledu na to, zda je podána žádost o jednu nebo více koncesovaných živností.


500 Kč za další žádost o koncesi bez ohledu na to, zda je podána žádost o jednu nebo více koncesovaných živností.


Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že je současně ohlášena živnost nebo více živností a podána žádost o koncesi. Poplatek je splatný při podání žádosti. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti živnostenského odboru.

Zákon

§ 50–54 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

Předpisy

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů další právní předpisy obecného i technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

Odvolání

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi nebo proti rozhodnutí o zastavení řízení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení žadateli. Odvolání se podává u zdejšího živnostenského odboru a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Sankce

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Dodatek

Požádat o koncesi lze osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR, zaslat poštou, zaslat prostřednictvím datové schránky podnikající fyzické osoby, zaslat elektronicky, podepsané zaručeným (certifikovaným) elektronickým podpisem. V případě osobního podání žádosti o koncesi není potřeba předem vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude vyplněn elektronicky pracovníkem živnostenského odboru. Cizojazyčné doklady se předkládají včetně jejich překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících). Pravost podpisů a otisku razítek na originálu, který byl vydán v zahraničí, musí být ověřena.

Poznámky

Živnostenské oprávnění na koncesovanou živnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese. Platnost živnostenského oprávnění je na dobu povoleného pobytu.