Žádost o koncesi českou právnickou osobou

Kdy a kde řešit

Živnostenský odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Marcel Bílek

Ved. odd. registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 861

e-mail: mbilek@praha6.cz

Úvodní slovo

Žádost o koncesi na živnost v plném nebo částečném rozsahu podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel

Člen statutárního orgánu, zmocněnec.

Podmínky

Dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.

Doklady

K žádosti o koncesi se přikládají doklady prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce, pokud je ustanoven, podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a čestné prohlášení odpovědného zástupce, pokud je ustanoven. O žádosti o ustanovení odpovědného zástupce rozhoduje živnostenský úřad. V případě nově zřízené právnické osoby (ještě nezapsané v Obchodním rejstříku) je potřeba doložit doklad prokazující právní důvod užívání prostor v nichž bude umístěno sídlo (např. souhlas vlastníka nemovitosti, nájemní smlouvu, doklad o vlastnictví apod.) a doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena (podle typu obchodní společnosti se dokládá zakládací listina nebo společenská smlouva nebo notářský zápis).

Poplatky

1 000 Kč za žádost o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání bez ohledu na to, zda je podána žádost o jednu nebo více koncesovaných živností.


500 Kč za další žádost o koncesi bez ohledu na to, zda je podána žádost o jednu nebo více koncesovaných živností.


Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že je současně ohlášena živnost nebo více živností a podána žádost o koncesi. Poplatek je splatný při podání žádosti. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti živnostenského odboru.

Zákon

§ 50–54 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

Předpisy

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů další právní předpisy obecného i technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

Odvolání

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o koncesi nebo proti rozhodnutí o zastavení řízení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení žadateli. Odvolání se podává u zdejšího živnostenského odboru a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Sankce

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Dodatek

Požádat o koncesi lze osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR, zaslat poštou, zaslat prostřednictvím datové schránky právnické osoby, zaslat elektronicky, podepsané zaručeným (certifikovaným) elektronickým podpisem.


V případě osobního podání žádosti o koncesi není potřeba předem vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude vyplněn elektronicky pracovníkem živnostenského odboru.

Poznámky

Živnostenské oprávnění nově zřízené právnické osoby na koncesovanou živnost vzniká dnem zápisu do Obchodního rejstříku. Živnostenské oprávnění právnické osoby již zapsané v Obchodním rejstříku na koncesovanou živnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.