Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství (dále jen "vysvědčení o právní způsobilosti")

Kdy a kde řešit

Odbor správních agend

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Lenka Flieglová

Matrikářka

Oddělení kontroly

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 122

telefon: 220 189 758

e-mail: lflieglova@praha6.cz

Lucie Langová

Matrikářka

Oddělení kontroly

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 122

telefon: 220 189 756

e-mail: llangova@praha6.cz

Úvodní slovo

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vydává matriční úřad na žádost státního občana České republiky nebo osoby bez státního občanství s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen "bezdomovec").

Předkládá se při uzavření manželství nebo vstupu do partnerství v cizině. Předložení vysvědčení o právní způsobilosti může požadovat orgán cizího státu jako doklad pro uzavření manželství či partnerství nebo jako podklad pro vydání dokladů k uzavření manželství či partnerství svého státního občana.

Žadatel

Vysvědčení o právní způsobilosti se vydává na žádost státního občana České republiky nebo bezdomovce, nebo jimi zplnomocněné fyzické osoby (osoby, jejíž svéprávnost nebyla na daném úseku omezena).

Podmínky

Vysvědčení o právní způsobilosti lze vystavit pouze na žádost (jednoho ze snoubenců nebo zmocněnce). Nelze ho vystavit „z úřední povinnosti“.

Doklady

K písemné žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti žadatel předkládá:

·  občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince;

·  rodný list;

·  výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu;

·  výpis z evidence obyvatel o osobním stavu;

·  úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině;

·  pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera;

·  úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů. Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.

Vysvědčení o právní způsobilosti se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.

Poplatky

Za vydání vysvědčení o právní způsobilosti se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč (v hotovosti, popř. kartou).

Zákon

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 45 a násl) zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odvolání

Proti rozhodnutí o zamítnutí vydání vysvědčení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Sankce

Nejsou stanoveny.

FAQ

Potřebuji vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství před zastupitelským úřadem České republiky?

Pokud je manželství uzavíráno před zastupitelským úřadem České republiky, musí být vysvědčení vystaveno vždy. Bez tohoto dokladu by k uzavření manželství nedošlo.

Dodatek