Výdej údajů z evidence obyvatel

Kdy a kde řešit

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů

Hlavní budova úřadu

Československé armády 601/23

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

úterý08:00 - 12:00 13:00 - 14:30

středa08:00 - 18:00

čtvrtek08:00 - 12:00 13:00 - 14:30

pátek08:00 - 12:00

Kdo je vám k dispozici

Daniela Stickelová

Vedoucí odd. EO a OP

Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 012

telefon: 220 189 684

e-mail: dstickelova@praha6.cz

Úvod

V evidenci obyvatel se vedou údaje o státních občanech České republiky, o osobách které pozbyly státní občanství České republiky a o cizincích, kteří jsou matkou, otcem, popř. jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana.

Žadatel

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce). Údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let.

Podmínky

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě a osobě blízké.


Žádost se podává buď na tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ nebo písemně, kdy musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení pobytu pro cizince nebo průkazu povolení k pobytu azylanta. Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.


Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému může obyvatel též podat ministerstvu, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností elektronicky na formuláři, zpřístupněném ministerstvem dálkovým přístupem, který žadatel opatří zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo podá prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu a čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Doklady

Doklad totožnosti

Poplatky

Obyvatel za poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel zaplatí správní poplatek ve výši 50 Kč za každou stránku.

Zákon

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v pl. znění.

Předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání

Návod jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně, naleznete na stránce https://www.mvcr.cz/gdpr/clanek/co-je-gdpr.aspx

Dodatek