Občanský průkaz

Kdy a kde řešit

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů

Hlavní budova úřadu

Československé armády 601/23

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

úterý08:00 - 12:00 13:00 - 14:30

středa08:00 - 18:00

čtvrtek08:00 - 12:00 13:00 - 14:30

pátek08:00 - 12:00

Kdo je vám k dispozici

Daniela Stickelová

Vedoucí odd. EO a OP

Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 012

telefon: 220 189 684

e-mail: dstickelova@praha6.cz

Úvod

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Státní občan České republiky, který je omezen ve svéprávnosti, nemá povinnost mít občanský průkaz.

 

Občan, který byl rozhodnutím soudu omezen v způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let. O tento občanský průkaz žádá zákonný zástupce.

 

K cestám do států Evropské unie lze použít jakýkoliv platný občanský průkaz (tento občanský průkaz nemůže mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů).

 

Od 1. 8. 2021 nelze do občanského průkazu uvést titul ani vědeckou hodnost.

Žadatel

O vydání občanského průkazu žádá občan starší 15 let.

 

Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce.

 

Za občana, jehož způsobilost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti o občanský průkaz, doklady předkládá a občanský průkaz přebírá jeho opatrovník.

Podmínky

Požádat o nový občanský průkaz může občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na MV ČR Praha 4 (odbor správních činností). Vyhotovený občanský průkaz je nutné převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete při podání žádosti nebo na MV ČR Praha 4 (odbor správních činností).

Doklady

K vydání prvního občanského průkazu musí občan předložit:

– rodný list, a vzniknou-li důvodné pochybnosti o jeho státním občanství České republiky, rovněž doklad o státním občanství České republiky

– nebo cestovní pas České republiky

 

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:

– dosavadní občanský průkaz,

 

K vydání občanského průkazu při změně údaje předložíte:

– dosavadní občanský průkaz s oddělenou vyznačenou částí (při změně trvalého pobytu – potvrzení o změně trvalého pobytu)

 

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nemůžete-li předložit dosavadní občanský průkaz) předložte:

– doklad totožnosti (např. cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz) příp. rodný list

 

Odcizení nebo zničení občanského průkazu:

– odcizení či ztrátu občanského průkazu je nutno neprodleně nahlásit na pověřeném úřadu nebo PČR.

 

Dočasný občanský průkaz

– dočasný občanský průkaz se vydá na žádost osoby, která nabyla státní občanství České republiky prohlášením nebo udělením, pokud o něj požádá do 2 měsíců ode dne nabytí státního občanství České republiky prohlášením nebo udělením

– dočasný občanský průkaz není prostředkem pro uložení nebo užití dat pro elektronické využití občanského průkazu

– podpis a biometrické údaje osoby, jíž je dočasný občanský průkaz vydán, se v dočasném občanském průkazu neuvedou, údaje se v dočasném občanském průkazu uvedou pouze v podobě bezprostředně čitelné nebo vnímatelné člověkem.

– žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen podat žádost o vydání dočasného občanského průkazu v listinné podobě na pracovišti správního orgánu příslušného k přijetí žádosti; podává-li žádost za žadatele jiná osoba, vyžaduje se při podání žádosti rovněž osobní přítomnost žadatele; k žádosti podané jiným způsobem se nepřihlíží

– žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen při podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu předložit 2 stejné fotografie, které zobrazují jeho podobu

– žadatel o vydání dočasného občanského průkazu je povinen žádost o vydání dočasného občanského průkazu zkontrolovat a podepsat ji vlastnoručním podpisem; vlastnoručním podpisem se rozumí vlastní rukou provedené písemné vyjádření vlastního jména, popřípadě jmen, a příjmení, popřípadě pouze příjmení; vlastnoruční podpis žadatele se nevyžaduje, pokud mu v jeho provedení brání těžko překonatelná překážka (správní orgán příslušný k přijetí žádosti uvede tuto skutečnost v žádosti);

– žadatel o vydání dočasného občanského průkazu nemá při podání žádosti o vydání dočasného občanského průkazu právo požadovat, aby byl vyrozuměn o možnosti převzetí dočasného občanského průkazu u správního orgánu příslušného k předání dočasného občanského průkazu.

 

Při přijetí žádosti vám budou předložené doklady vráceny.

Poplatky

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:

 

Občanu staršímu 15 let:

– do 30 pracovních dnů – bez poplatku

– do 5 pracovních dnů – 500 Kč; žádost je možné podat na MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 nebo na ORP (obec s rozšířenou působností), převzít je možné na MV ČR či na ORP

– do 24 hodin – 1000 Kč; žádost je možné podat na MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 nebo na ORP (obec s rozšířenou působností), převzít je možné pouze na MV ČR

 

Občanu mladšímu 15 let:

– do 30 pracovních dnů – 100 Kč

– do 5 pracovních dnů – 300 Kč; žádost je možné podat na MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 nebo na ORP (obec s rozšířenou působností), převzít je možné na MV ČR či na ORP

– do 24 hodin – 500 Kč; žádost je možné podat na MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 nebo na ORP (obec s rozšířenou působností), převzít je možné pouze na MV ČR

 

Za vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy – 200 Kč.

 

Za vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200 Kč.

 

Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti – 100 Kč.

Zákon

zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech

Předpisy

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 21 odst. 1 písm. b)

Odvolání

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

 

Lhůty: lhůta pro vyřízení je 30 dní.

 

Návod, jak postupovat, pokud fyzická osoba zjistí nebo se domnívá, že Ministerstvo vnitra, jako správce osobních údajů, nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů nekorektně, naleznete na stránce www.mvcr.cz

Sankce

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o občanských průkazech se občan dopouští přestupku. Přestupky jsou nově upraveny v § 65 zákona o občanských průkazech (zák. č. 269/2021 Sb.) Podle tohoto ustanovení se přestupku dopustí ten kdo a) úmyslně poškodí, zničí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz b) poruší zákaz odebírat občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemky c) poruší zákaz přijímat občanský průkaz jako zástavu d) poruší zákaz pořizovat kopii občanského průkazu bez souhlasu držitele občanského průkazu e) poruší zákaz provádět v občanském průkazu zápisy, změny nebo opravy Osoba, která má povinnost mít občanský průkaz, se dopustí přestupku tím, že nepožádá o vydání občanského průkazu nebo si občanský průkaz nepřevezme.

 

Držitel občanského průkazu, nebo osoba která jedná za osobu mladší 15 let, nebo osoba která jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let se dopustí přestupku tím, že a) poruší povinnost chránit občanský průkaz b) neodevzdá nebo nepředloží občanský průkaz ke znehodnocení

FAQ

Mohu cestovat po Evropské unii s jakýmkoliv občanským průkazem?

 

K cestám do států Evropské unie lze použít jakýkoliv platný občanský průkaz (tyto občanské průkazy nemohou mít odstřižený roh z důvodu změny údajů). 

 

Úřední hodiny MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 

 

Dodatek

Do občanského průkazu se zapisuje vedle rodinného stavu i registrované partnerství.

 

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem:

 

Při podání žádosti o vydání občanského průkazu:

– do 24 hodin, lze žádost podat na MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 nebo na ORP (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad), vyzvednout lze pouze na MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72

– do 5 dnů lze žádost podat na MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 nebo na ORP (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad), vyzvednout je možné na MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72, nebo na ORP (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad

– při vydání občanského průkazu do 30 dnů se žádost podává na ORP (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad) a vyzvedává na ORP (kterýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad), který si uvedete v žádosti

 

Úřední hodiny MV ČR Praha 4, Na Pankráci 72 Osobní doklady - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Poznámky

Předkládáte-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu rozhodnutí cizozemského soudu, máte povinnost předložit též rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné.

 

Předkládáte-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, máte povinnost předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. (Výjimka na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství: smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993).