Uzavření manželství

Kdy a kde řešit

Odbor vnitřních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Jana Šarapatková

Matrikářka

Oddělení matrik a státního občanství

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 122

telefon: 220 189 758

e-mail: jsarapatkova@praha6.cz

Lucie Langová

Matrikářka

Oddělení matrik a státního občanství

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 122

telefon: 220 189 756

e-mail: llangova@praha6.cz

Úvod

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před matričním úřadem nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním předpisem.


Prohlášení se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.


Občanský sňatek: uzavírá se v místě určeném úřadem pro konání slavnostních obřadů. Uzavřít manželství na kterémkoli vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá. Též může povolit uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva městské části Praha 6, a to pouze ve správním obvodu Úřadu městské části Praha 6. Nebo před starostou, místostarostou městské části hl. m. Prahy, které nejsou matričním úřadem, je-li alespoň jeden ze snoubenců přihlášen k trvalému pobytu v jeho správním obvodu, a to pouze ve správním obvodu tohoto úřadu. Anebo lze uzavřít manželství před primátorem hlavního města Prahy, náměstkem primátora nebo pověřeným členem zastupitelstva hlavního města Prahy, a to pouze ve správním obvodu hlavního města Prahy. 


 Prohlášení snoubenců musí být učiněno v přítomnosti matrikářky matričního úřadu, v jehož správním obvodu se manželství uzavírá.


Církevní sňatek: církevní sňatek může být uzavřen po předložení osvědčení vydaného matričním úřadem, od jehož vydání neuplynulo více než šest měsíců, o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství.

Žadatel

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokazují právní způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“) tak, aby bylo možné spolehlivě prokázat, že jsou splněny všechny podmínky pro uzavření manželství stanovené tímto zákonem a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka – podrobné informace sdělí matrikářky. Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství, že spolu vstupují do manželství. Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí se v přítomnosti dvou svědků.

Podmínky

Nejprve je třeba na matričním úřadě domluvit termín obřadu (bude-li uzavírán občanský sňatek). Pokud bude ve správním obvodu Úřadu m. č. Praha 6 uzavírán církevní sňatek, je zapotřebí obrátit se osobně s písemnou žádostí o vydání osvědčení o splnění požadavků občanského zákoníku pro uzavření církevního sňatku na oddělení matrik a státního občanství Úřadu m. č. Praha 6.

Doklady

Snoubenci, kteří jsou občany České republiky a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v České republice, předkládají:

– platný doklad totožnosti,

– rodný list,

– doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem, cestovním pasem, osvědčením o státním občanství ČR nebo listinou o nabytí či udělení státního občanství ČR, přičemž osvědčení ani listina nesmí být starší 1 roku),

– výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat i občanským průkazem, pokud tam uvedené údaje jsou),

– doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství,

– úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,

– pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, popřípadě ukončení partnerství,

– pravomocný rozsudek o tom, zda tu manželství, či partnerství je nebo není, – jde-li o osobu nezletilou starší 16 let - rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci,

– osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, předloží rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci.


Snoubenci, kteří jsou cizinci, předloží:

– platný doklad totožnosti,

– rodný list,

– doklad o státním občanství,

– doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (ne starší 6 měsíců k datu uzavření manželství),

– potvrzení o osobním stavu a pobytu (je-li cizím státem vydáváno),

– úmrtní list zemřelého manžela (jde-li o ovdovělého cizince

– tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství),

– pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (jde-li o rozvedeného cizince),

– potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné (je-li uzavíráno zástupcem),

– pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství a nebo úmrtní list zemřelého partnera (jde-li o cizince, který žil v partnerství),

– potvrzení vydané Policií ČR o oprávněnosti pobytu na území České republiky (to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo jeho rodinné příslušníky). Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů. Jsou-li k uzavření manželství předkládány cizozemské doklady, je třeba, aby měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být v originále a opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka. Předkládané pravomocné cizí rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, se uznává na území České republiky na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak.

Poplatky

Zpoplatněno je uzavření manželství mezi snoubenci takto: nemají-li trvalý pobyt na území ČR: 3 000 Kč pokud má pouze jeden trvalý pobyt na území ČR: 2 000 Kč Poplatek se platí v hotovosti nebo kartou (popř. bezhotovostním převodem na účet úřadu) před uzavřením manželství.

Zákon

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Předpisy

Zákon č. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů.

Odvolání

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení (církevní sňatek) je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

FAQ

Kde je obřadní síň a jaké jsou stanoveny dny pro oddávání?

Adresa obřadní síně:

Skleněný palác, nám. Svobody 728/1, Praha 6 – Bubeneč. 


Oddací dny:

čtvrtek, pátek a první sobota v měsíci 

(vyjma státních svátků)


Oddací hodiny: 

každý čtvrtek: 9.30–14.30 hod.

každý pátek: 9.30–14.30 hod.

první sobota: 9.30–15.30 hod.

Dodatek

http://www.mvcr.cz/clanek/obcan-na-urade-82997.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d