Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Kdy a kde řešit

Odbor vnitřních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Pavla Kalová

Matrikářka

Oddělení matrik a státního občanství

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 123

telefon: 220 189 682

e-mail: pkalova@praha6.cz

Petra Zezulová DiS.

Matrikářka

Oddělení matrik a státního občanství

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 121

telefon: 220 189 970

e-mail: pzezulova@praha6.cz

Úvod

Souhlasné prohlášení rodičů je jednou z domněnek, podle které se určuje otec dítěte. Takto určit otcovství lze i k dítěti ještě nenarozenému (je-li již počato).


Rodiče dítěte souhlasně prohlašují, kdo je otcem dítěte. Tato jejich prohlášení jsou samostatnými projevy jejich souhlasné vůle. Musí být učiněna osobně. K určení otcovství dojde v okamžiku, jakmile se k prohlášení jednoho z rodičů připojí prohlášením druhý rodič. Projev vůle každého z rodičů musí být vážný, určitý, srozumitelný, nesmí odporovat zákonu, nesmí k němu dojít v důsledku omylu o rozhodující okolnosti, přinucením hrozbou tělesného nebo duševního násilí a nesmí k němu dojít lstí.


Dalšími obsahovými náležitostmi prohlášení jsou:

– údaje o rodičích (včetně osobního stavu matky);

– dohoda o příjmení dítěte (dohodou je možné určit příjmení, které má jeden z rodičů nebo dítě, u dítěte staršího 15 let musí být připojen k této dohodě jeho souhlas).


Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů lze pouze jednou a nelze je vzít zpět. Rodiče současně stvrdí svým podpisem, že neurčili otcovství k dítěti před jiným matričním úřadem nebo před soudem.

Žadatel

Rodiče dítěte osobně.

Podmínky

U ženy se vždy ověřuje osobní stav. Není možné určit otcovství, pokud neuplynula lhůta 300 dnů od okamžiku, kdy zaniklo manželství matky nebo bylo prohlášeno za neplatné anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného (v těchto případech se má za to, že otcem je manžel matky). Není možné určit otcovství souhlasným prohlášením v případě, že matka nemůže pro duševní poruchu posoudit význam svého prohlášení nebo je-li opatření prohlášení matky spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

Doklady

Rodiče předloží:

– doklady totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povoleném pobytu);

– rodné listy;

matka:

– těhotenský průkaz, rozvedená matka pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, ovdovělá matka úmrtní list manžela. Je-li určováno otcovství k již narozenému dítěti, předkládá se rodný list dítěte. Pokud se nepodaří z předložených dokladů ověřit osobní stav matky, ověří tento údaj úřad z Informačního systému evidence obyvatel České republiky (pokud tam tento údaj je uveden). Žena – cizinka předkládá doklad o aktuálním osobním stavu ze svého domovského státu. Pokud takový doklad stát nevydává (například Slovensko) či není možné osobní stav ověřit v Informačním systému cizinců, předloží prohlášení o svém osobním stavu. Předložené cizozemské doklady musí být opatřeny předepsanými ověřeními (superlegalizace či Apostilla) a úředním překladem do českého jazyka.

Poplatky

Není stanoven.

Zákon

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Zákon č. 300/2001 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Předpisy

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, v platném znění.

Dodatek

Kde získáte bližší informace:

– na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu;

– na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy.

Poznámky

Pokud se ženě narodí dítě po rozvodu manželství v ochranné době 300 dnů od zániku manželství, je do matriční knihy zapsán jako otec dítěte manžel matky (i když není biologickým otcem dítěte), s v ý j i m k o u případu: – matka se znovu provdá (bude se mít za to, že otcem je manžel pozdější).