Možnosti ukrytí na území hlavního města Prahy

Na základě ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, hlavní město Praha zveřejňuje na těchto stránkách seznam stálých úkrytů a stanic metra s ochranným systémem, včetně umístění vstupů, které umožňují dodatečný nástup osob do chráněného systému metra i po jeho uzavření.

V případě, že se v blízkosti Vašeho bydliště nenalézá žádný stálý úkryt či stanice metra s ochranným systémem, je nutné si vytipovat a v případě vyhlášení potřeby ukrytí si vybudovat improvizovaný úkryt (dále jen ). Jedná se o přizpůsobení vhodného suterénního prostoru k ukrytí ve vašem domě nebo okolních vhodných objektech nejlépe zcela nebo částečně pod úrovní okolního terénu s co nejmenším počtem otvorů a ten si svépomocí a vlastními nebo místními zdroji přizpůsobit k ukrytí. Využijte prostory ve vašem domě, jako jsou kočárkárny, prádelny, sušárny, chodby, sklepní kóje apod. IÚ nesmí být v blízkosti skladů hořlavin či jiných nebezpečných látek či jím nesmí procházet dálkové rozvody inženýrských sítí. Pro jednu osobu počítejte s cca 1,5 m2 podlahové plochy. Nejlepší ochranu poskytují úkryty a sklepy. Pokud nejsou k dispozici je vhodné se zdržovat v místnostech uvnitř domu, případně v místnostech s uzavřenými okny a dveřmi, pokud možno na straně odvrácené od výbuchu.

Jestliže jste v době vyhlášení varovného signálu doma, doporučujeme Vám dodržovat tato opatření:

 • pokud možno soustředit rodinu. Nesnažit se vyzvednout příbuzné z jiných zařízení (např. zdravotních ústavů, ústavů soc. péče apod.), bude o ně personálem postaráno a zbytečné prodlévání v nechráněném prostoru by mohlo být nebezpečné,

 • připravit improvizované ochranné prostředky (ochrannou roušku, pokrývku hlavy, gumové holínky a rukavice nebo návleky na ruce a obuv z umělé hmoty a dále vhodné oblečení pro případ odchodu z budovy),

 • vytvořit si možnost sledovat rozhlas, televizi a v případě, že obec není v bezprostředním nebezpečí i hlášení místního rozhlasu,

 • uzavřít okna, dveře, větrací otvory, vypnout větrání a klimatizaci,

 • uhasit kamna a jiné spalovací zařízení,

 • zabezpečit potraviny a zásobu vody před možnou kontaminací zabalením do neprodyšných obalů a lahví nebo uložením do chladničky, mrazničky či spíže,

 • zabezpečit vodní zdroj (studnu) před kontaminací překrytím např. polyetylenovou folií.


Zásady při ukrytí doma:

 • na veškeré signály reagujte bez paniky,

 • zapněte rádio a televizi a dbejte pokynů hromadných sdělovacích prostředků,

 • zachovejte klid a zbytečně netelefonujte,

 • připravte si improvizované roušky,

 • pokud máte ochrannou masku, připravte si ji k použití a noste v pohotovosti,

 • utěsněte okna oblepením rámů,

 • pohybujte se minimálně u oken,

 • omezte pohyb po bytě kvůli spotřebě kyslíku,

 • připravte si evakuační zavazadlo,

 • připravte si trvanlivé potraviny na 7 dní,

 • odstraňte hořlavé závěsy a předměty,

 • připravte improvizované hasicí prostředky v bytě,

 • ostatní zásady jsou shodné jako při opuštění bytu,

 • při úniku chemické škodliviny se zásadně neukrývejte ve sklepě (většina plynných škodlivin je těžší než vzduch).


Zásady ukrytí na pracovišti:

Pokud jste na pracovišti, postupujte podle pokynů svých nadřízených nebo podle havarijních plánů. Ve zdravotnických, sociálních, kulturních, dopravních a jiných hromadných zařízeních dodržujte pokyny jejich personálu.


Zásady ukrytí venku:

Zastihne-li Vás vyhlášení varovného signálu mimo budovu, na volném prostranství, je nejvhodnější odebrat se neprodleně do nejbližší budovy alespoň k provizornímu ukrytí.

V případě, kdy jste mohli přijít do styku s radioaktivními látkami v době, než jste se stačili ukrýt, je nutné:

 • před vstupem do místností určených pro ochranu odložit obuv a svrchní oděv i ochrannou roušku nejlépe do neprodyšného obalu a již je nepoužívat. Omýt důkladně ruce, obličej a vlasy, vypláchnout oči, ústa, vyčistit nos a uši,

 • pokud je to možné, ihned se osprchovat a vyměnit prádlo, jestliže tato možnost není udělejte to při první příležitosti.

Každá fyzická osoba je povinna poskytnout na výzvu starosty obce nebo velitele zásahu osobní nebo věcnou pomoc při mimořádných událostech (ustanovení § 25 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému). Jedná se zejména o účast při společném budování IÚ pro ukrytí, vyklizení vhodných prostor, uvolnění přístupových cest a zvýšení ochranných vlastností vytipovaného prostoru.

Zaměřte se především na zvýšení plynotěsnosti IÚ a jeho odolnosti proti destrukci, úpravu únikových cest, ale i zajištění větrání. Utěsněte otvory ve stěnách (okna, dveře a prostupy), podepřete stropy, vybavte IÚ nutným nábytkem a nezapomeňte na vyprošťovací nářadí (lopatu, krumpáč, sochor apod.). Zřiďte nouzové WC. Současně překontrolujte funkci hlavního uzávěru plynu, vody, páry atd. v domě pro případ destrukce domu. Další podrobnosti úprav a vybavení IÚ můžete získat na místním úřadě. Pro úpravy IÚ využijte materiálů v okolí (ploty, kůlny, garáže, hřiště, nepotřebných příček apod.).

Zpohotovení stálých úkrytů a ochranného systému metra je povinností majitele včetně jejich označení a nastavení potřebných parametrů a funkčnosti filtroventilačního zařízení.

Klíče od zpohotovených stálých úkrytů v majetku obce budou předány, včetně pověření městské části k převzetí klíčů a otevření stálých úkrytů v případě vyhlášení potřeby ukrytí, určenému obyvateli domu (resp. jednomu ze dvou náhradníků), který v případě potřeby ukrytí stálý úkryt otevře a zpřístupní veřejnosti. Pověřený obyvatel domu bude fyzicky seznámen se stálým úkrytem a jeho příslušnou dokumentací (obsluhou vzduchotechniky apod.). Zpřístupnění stálých úkrytů u ostatních majitelů je v jejich kompetenci.

Vlastní nástup osob do úkrytů bude vyhlášen sirénami (kolísavým tónem), hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Ukončení bude oznámeno sirénami (táhlým tónem) a dále opět hromadnými sdělovacími prostředky a místním rozhlasem. Z výše uvedených důvodů se doporučuje nepřetržitě sledovat hromadné sdělovací prostředky, kterými bude upřesňována další činnost a podávány nezbytné informace.

V případě potřeby si připravte zavazadlo s osobními potřebami na 3 - 5denní pobyt v úkrytu o hmotnosti maximálně 15 kg označené jmenovkou. Dětem vložte do kapsy oděvu kartičku se jménem a adresou.

Doporučený obsah zavazadla:

 • ochranná maska (pokud ji máte zakoupenou), účelné oblečení a obutí (podle klimatických podmínek), pláštěnku a igelitové sáčky;

 • trvanlivé potraviny, láhev s pitnou vodou;

 • osobní léky, základní zdravotnické, toaletní a hygienické potřeby, brýle, osobní doklady, pojistné smlouvy, menší cennosti, psací potřeby;

 • přikrývka (spací pytel), zápalky, zapalovač, baterka, tranzistorové rádio.


NEZAPOMEŇTE!

 • před odchodem do úkrytu ve vašem bytě uzavřít všechna okna, uhasit oheň v kamnech, vypnout všechny elektrické spotřebiče a plyn;

 • po odchodu řádně uzavřete byt;

 • ověřte si, zda sousedé vědí, že mají opustit byt;

 • domácí zvířata nebudou vpuštěna do stálých úkrytů ani ochranného systému metra, ponechejte je v bytě a zajistěte jim potravu;

 • před vlastním ukrytím uzavřete hlavní domovní uzávěry plynu, vody, páry apod.;

 • po obsazení úkrytu si zvolte velitele a zpracujte seznam ukrývaných osob včetně dětí pro případ zavalení;

 • po vyhlášení signálů poplachovými sirénami neprodleně zajistěte poslech hromadných sdělovacích prostředků, kde budou následovat další informace;

 • při pobytu v úkrytu či ochranném systému metra jste povinni se řídit úkrytovým řádem a pokyny velitele případně pořádkové služby.