Udělení státního občanství České republiky

Kdy a kde řešit

Odbor správních agend

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Bc. Jana Rusevová

Matrikářka

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 123

telefon: 220 189 143

e-mail: jrusevova@praha6.cz

Jana Kobrová

Matrikářka

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 123

telefon: 220 189 752

e-mail: jkobrova@praha6.cz

Úvodní slovo

Na udělení státního občanství ČR není právní nárok.

 

Státní občanství ČR nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty.

 

Státní občané cizího státu trvale žijící na území České republiky mají možnost nabýt státní občanství České republiky udělením. Žádost o udělení českého státního občanství mohou podat i osoby bez státního občanství trvale žijící v České republice.

Žadatel

Žádat o udělení českého státního občanství mohou státní občané cizího státu nebo osoby bez státního občanství („bezdomovci“) s trvalým pobytem na území České republiky.

Podmínky

Státní občanství České republiky může (nikoli musí) Ministerstvo vnitra ČR na žádost udělit pouze osobě (cizinci nebo osobě bez státního občanství), která splňuje současně následující předpoklady:

I. Žadatel je integrován do společnosti České republiky, zejména z hlediska: – rodinného, – pracovního, – sociálního.

II. Žadatel neohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví nebo majetkové hodnoty.

III. Žadatel splňuje tyto podmínky:

1) ŽADATEL MÁ NA ÚZEMÍ ČR POVOLEN TRVALÝ POBYT – není občan státu Evropské unie → trvalý pobyt nepřetržitě po dobu alespoň 5 let (započítává se zde i doba jakéhokoliv oprávněného pobytu na území ČR před dosažením 18 let věku); – je občan státu Evropské unie → trvalý pobyt nepřetržitě po dobu alespoň 3 let (započítává se zde i doba jakéhokoliv oprávněného pobytu na území ČR před dosažením 18 let věku); – nebo má povolen trvalý pobyt po dobu, která společně s bezprostředně předcházejícím oprávněným pobytem na území České republiky dosahuje alespoň 10 let. Možné důvody pro prominutí podmínky 1: žadatel má na území ČR povolen trvalý pobyt a: – narodil se v ČR; – byl státním občanem ČR nebo ČSR nebo ČSSR; – alespoň jeden z rodičů je státním občanem ČR; – po dosažení věku 18 let osvojen státním občanem ČR; – manžel nebo registrovaný partner, se kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem ČR; – má povolen trvalý pobyt na území ČR z důvodů humanitárních, jiných důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo pokud je jeho pobyt na území v zájmu ČR; – je ke dni podání žádosti mladší 18 let nebo – je bezdomovcem nebo mu byla na území ČR udělena mezinárodní ochrana formou azylu, pokud platnost rozhodnutí o udělení této formy mezinárodní ochrany trvá.

2) ŽADATEL SE NA ÚZEMÍ ČR SKUTEČNĚ ZDRŽUJE – Žadatel musí prokázat, že se skutečně zdržuje na území ČR alespoň v rozsahu jedné poloviny doby pobytu. Do této doby se započítávají: období nepřítomnosti, která nepřesáhla 2 po sobě jdoucí měsíce, dále období nepřítomnosti, která nepřesáhla 6 po sobě jdoucích měsíců ze závažného důvodu (zejména těhotenství a narození dítěte, vážné onemocnění, studium, odborné školení nebo pracovní cesta).

Možné důvody pro prominutí podmínky 2: žadatel má na území ČR trvalý pobyt a zároveň – jeho manžel nebo partner, s kterým žije ve společné domácnosti, je státním občanem České republiky nebo – je ke dni podání žádosti mladší 18 let.

3) TRESTNÍ BEZÚHONNOST Prokazuje žadatel, který je starší 15 let – Žadatel se zdržuje v České republice dobu delší než 10 let → že nebyl pravomocně odsouzen: ○ v ČR ● pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo ● pro úmyslný trestný čin. – Žadatel se zdržuje v České republice dobu kratší než 10 let → že nebyl pravomocně odsouzen: ○ v ČR ● pro nedbalostní trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo ● pro úmyslný trestný čin; ○ ve státě, jehož je státním občanem, pokud nejde o žadatele, kterému byla v České republice udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany ● pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo ● pro úmyslný trestný čin; ○ ve státech, ve kterých v posledních 10 letech přede dnem podání žádosti pobýval nepřetržitě více než 6 měsíců po dosažení věku 15 let ● pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo ● pro úmyslný trestný čin.

Podmínku 3 nelze prominout!

4) ZNALOST ČESKÉHO JAZYKA – Žadatel musí prokázat znalost českého jazyka. – Znalost českého jazyka žadatel prokazovat nemusí, jen pokud: ○ studoval alespoň 3 roky základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem jazyk český nebo ○ je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let nebo ○ má tělesné nebo mentální postižení, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka. – Zkouška z českého jazyka se provádí u Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy. – Za rovnocenné zkoušky se považují: ○ maturitní zkouška z českého jazyka, ○ státní jazyková zkouška z českého jazyka vykonaná na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, ○ státní závěrečná zkouška, státní rigorózní zkouška či státní doktorská zkouška vykonaná na vysoké škole v rámci studijního programu uskutečňovaného v českém jazyce, ○ zkouška z českého jazyka jako cizího jazyka pro úroveň B1 nebo vyšší, certifikovaná Asociací jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE) a uskutečňovaná plnoprávným členem této asociace.

Možné důvody pro prominutí podmínky 4: z důvodů hodných zvláštního zřetele.

5) ZNALOST ČESKÝCH REÁLIÍ – Žadatel musí prokázat znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky. – Znalost českých reálií žadatel prokazovat nemusí, pokud: ○ studoval alespoň 3 roky základní, střední nebo vysokou školu, na které byl vyučovacím jazykem jazyk český nebo ○ je ke dni podání žádosti mladší 15 nebo starší 65 let nebo ○ má tělesné nebo mentální postižení, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka. – Zkouška z českých reálií se provádí u Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy.

Možné důvody pro prominutí podmínky 5: z důvodů hodných zvláštního zřetele.

6) POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ – Žadatel v posledních 3 letech neporušil závažným způsobem povinnosti vyplývající z právních předpisů, které upravují: ○ vstup a pobyt cizinců na území České republiky; ○ veřejné zdravotní pojištění; ○ sociální zabezpečení; ○ důchodové pojištění; ○ zaměstnanost; ○ daně; ○ cla; ○ odvody a poplatky; ○ vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky; ○ veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které je žadatel přihlášen k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti.

Možné důvody pro prominutí podmínky 6: žadatel odstranil způsobený škodlivý následek nebo učinil účinná opatření k jeho odstranění.

7) PROKÁZÁNÍ VÝŠE A ZDROJE PŘÍJMŮ – Podmínku musí splnit žadatel starší 18 let. – Žadatel prokazuje za období posledních 3 let předcházejících dni podání žádosti: ○ výši a zdroje svých příjmů; ○ že z těchto příjmů odvádí daň (pokud tuto povinnost neplní jiná osoba); ○ splnění oznamovací povinnosti při přeshraničním převozu; ○ bezhotovostní převod finančních prostředků z ciziny.

Podmínku 7 nelze prominout!

8) NEZATĚŽOVÁNÍ SYSTÉMU STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY NEBO SYSTÉMU POMOCI V HMOTNÉ NOUZI – Žadatel prokazuje, že v posledních 3 letech předcházejících dni žádosti nezatěžoval systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi výrazně a bez vážných důvodů. – Výrazným zatěžováním systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi se rozumí, že žadatel je převážně závislý na dávkách poskytovaných ze systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi, pokud se nejedná o osobu, která je vyloučena z výkonu výdělečné činnosti: ○ z důvodu svého zdravotního stavu nebo ○ protože se připravuje na budoucí povolání nebo ○ čerpá mateřskou či rodičovskou dovolenou nebo ○ soustavně pečuje o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána.

Možné důvody pro prominutí podmínky 8: z důvodů hodných zvláštního zřetele (např. žadatel nemá žádnou státní příslušnost nebo mu byla udělena mezinárodní ochrana na území České republiky formou azylu nebo doplňkové ochrany). Z jiných než zákonem stanovených důvodů uvedených výše splnění podmínek pro udělení českého státního občanství prominout nelze. K učinění výjimky není oprávněn ani ministr vnitra či jiný ústavní činitel.

Doklady

Žádost o udělení občanství sepsaná žadatelem

– musí obsahovat: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu (popř. adresu pro doručování) a odůvodnění;

– adresuje se Ministerstvu vnitra ČR (odbor všeobecné správy).

P ř í l o h y k žádosti:

1. Matriční doklady (cizozemské matriční doklady – je potřeba je předložit s příp. vyšším ověřením a s úředním překladem do českého jazyka, předkládají se v ověřené kopii nebo originále) – jsou to: – rodný list, – oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství, – doklad o rozvodu manželství nebo rozhodnutí o zrušení partnerství (pokud bylo manželství rozvedeno nebo partnerství zrušeno), – úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

2. Výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem c i z í h o státu nebo jiný doklad prokazující bezúhonnost žadatele (v originále nebo v ověřené kopii) a) osoba, která se v ČR zdržuje ke dni podání žádosti po dobu delší 10 let, ale v tomto časovém úseku pobývala nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí, předkládá doklad o bezúhonnosti vystavený státem, na jehož území nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců pobývala; b) osoba, která se v ČR zdržuje po dobu kratší 10 let, předkládá doklad, jde-li o její domovský stát, pokud se v posledních 10 letech ke dni podání žádosti nezdržovala nepřetržitě déle než 6 měsíců v jiném než domovském státě; c) osoba, která se v ČR zdržuje ke dni podání žádosti po dobu kratší 10 let a v tomto časovém úseku pobývala navíc nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí, dokládá doklad, jde-li o stát, na jehož území nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců pobývala a zároveň doklad o bezúhonnosti z domovského státu. Žadatel předloží o bezúhonnosti místo dokladu čestné prohlášení: pokud se zdržoval v posledních 10 letech v některém cizím státě po kratší dobu nebo pokud cizí stát výpis z evidence trestů nevydává či jej odmítá žadateli vydat (o tom musí žadatel předložit potvrzení zastupitelského nebo jiného úřadu daného státu). Skutečnosti o bezúhonnosti neprokazuje: a) osoba, která se zdržuje v ČR ke dni podání žádosti po dobu delší 10 let a v tomto období nepobývala nepřetržitě déle než 6 měsíců v zahraničí; b) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana; c) osoba mladší 15 let.

3. Životopis – zpracovaný volnou formou v českém jazyce, s uvedením údajů: – o pobytu na území ČR, – o délce zahraničních pobytů během této doby, – o pracovní nebo jiné výdělečné činnosti a studiu v ČR, – o rodinném a společenském životě (od narození do současnosti).

4. Doklady o zkoušce a o vzdělání (předkládají se v originále a budou po skončení řízení vráceny): 1. osvědčení o absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka a českých reálií – podrobnosti ke zkoušce na www.obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz a ve vyhlášce č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství ČR; 2. n e b o doklady, které prokáží absolvování alespoň 3 školních let základní, střední nebo vysoké školy, kde byl vyučovacím jazykem český jazyk (doby lze sčítat, nemusí jít o nepřetržité tři roky), jedná se zejména o potvrzení o délce studia, vysvědčení nebo vysokoškolské diplomy s dodatkem atd.; 3. n e b o doklad, který prokazuje, že jde o žadatele s tělesným nebo mentálním postižením, které mu znemožňuje osvojit si znalost českého jazyka nebo znalost reálií. Uvedené doklady nepředkládá: a) žadatel mladší 15 let; b) žadatel starší 65 let; c) žadatel s tělesným nebo mentálním postižením.

5. Doklady, které prokazují pobyt na území ČR a pobyty v zahraničí, tj. konkrétní podklady osvědčující f a k t i c k ý pobyt žadatele v ČR (např. školní vysvědčení, podklady k pracovní či podnikatelské činnosti apod.) a v cizině, a průkaz Povolení k trvalému pobytu (dobu legálního pobytu žadatel neprokazuje).

6. Potvrzení z Finančního úřadu pro hlavní město Praha o tom, že nemá za poslední 3 roky evidován daňový nedoplatek (s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky) (www.financnisprava.cz) Potvrzení nesmí být starší více než 30 dnů ke dni podání žádosti. Předkládá se v originále.

7. Potvrzení z Celního úřadu pro hlavní město Prahu, že nemá za poslední 3 roky evidován nedoplatek (s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky) (www.cs.mfcr.cz) Potvrzení nesmí být starší více než 30 dnů. Předkládá se v originále.

8. Potvrzení o stavu závazků z Pražské správy sociálního zabezpečení – za poslední 3 roky – toto potvrzení nesmí být starší více než 30 dnů, předkládá se v originále; – potvrzení nepředkládá žadatel mladší 18 let.

9. Z příslušné zdravotní pojišťovny – potvrzení o tom, že neměl za poslední 3 roky finanční závazky na pojistném ani na penále, – vyúčtování pojistného ze zdravotní pojišťovny za poslední 3 roky (toto předkládá žadatel, který je/byl samoplátcem pojistného – OBZP, OSVČ). Toto potvrzení nesmí být starší více než 30 dnů, opět vše v originále.

10. Doklady prokazující výši a zdroje finančních prostředků sloužících k zajištění životních potřeb v ČR – zejména potvrzení o výši příjmu; – potvrzení o tom, že je příjemcem starobního, invalidního nebo jiného důchodu; – doklady, které prokazují příjmy manžela nebo partnera – pokud je na jeho příjmy žadatel odkázán; – doklady o tom, že disponuje příjmy ze zahraničí. Žadatel prokazuje uvedené skutečnosti za předcházející 3 roky. Uvedené doklady nepředkládá žadatel mladší 18 let.

11. Doklady prokazující pracovní činnost – předloží je žadatel, který v ČR vykonává nebo vykonával závislou práci: – potvrzení o zaměstnání; – pracovní smlouvy nebo jiné podklady prokazující pracovní aktivity žadatele, kterým se v ČR v minulosti věnoval.

12. Doklady o studiu – předloží žadatel, který studuje nebo v minulosti v ČR studoval: – potvrzení o studiu; – poslední školní vysvědčení nebo jiné doklady prokazující studium v ČR.

13. Cestovní pas.

14. Pokud žádost podává jeden z rodičů a do žádosti z a h r n u j e i dítě, je nutný: – souhlas od druhého rodiče se změnou občanství u dítěte – s úředně ověřeným podpisem a – souhlas dítěte staršího 15 let – s úředně ověřeným podpisem. Ověřené podpisy se nevyžadují, jestliže druhý rodič či dítě vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše osobně při jejím podání. Souhlas druhého rodiče se nevyžaduje, pokud byl rodičovské odpovědnosti zbaven, výkon jeho rodičovské odpovědnosti byl v této oblasti omezen nebo pozastaven, není-li jeho pobyt, pokud žije mimo území České republiky, znám nebo zemřel.

15. Možno předložit i doklady, kterými žadatel prokáže integraci do společnosti v ČR z hlediska rodinného, pracovního nebo sociálního, nebo prohlášení žadatele o uvedených skutečnostech. Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo tzv. Apostillou), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (u dokladů vydaných orgány Slovenské republiky se překlad do českého jazyka nevyžaduje). Ministerstvo vnitra si může od žadatele vyžádat další doklady týkající se například jeho pracovní a podnikatelské činnosti (pracovní smlouvy, výpisy z obchodního rejstříku, živnostenské listy, daňová přiznání aj.), veřejného zdravotního pojištění a plnění povinností na úseku daní, odvodů, poplatků a sociálního zabezpečení. Manželé mohou podat s p o l e č n o u žádost o udělení českého státního občanství. Rodiče, popř. jeden z nich, mohou zahrnout do své žádosti o udělení českého státního občanství i dítě mladší 18 let.

Poplatky

Správní poplatek se hradí při podání žádosti hotově nebo kartou: ve výši 2 000 Kč v případě dospělého žadatele, v případě nezletilého žadatele a žadatele, který je azylantem se hradí správní poplatek ve výši 500 Kč.

Zákon

Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Předpisy

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Odvolání

Nevyhoví-li Ministerstvo vnitra žádosti o udělení českého státního občanství, vydá ve věci zamítavé rozhodnutí. Proti rozhodnutí o nevyhovění žádosti o udělení občanství České republiky lze podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad (odvolání) ministrovi vnitra prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra. Ministr vnitra rozhodne o takto podaném rozkladu ve lhůtě 120 dnů ode dne podání rozkladu. Žádosti o udělení státního občanství České republiky, které jsou zamítnuty z důvodu ohrožení bezpečnosti státu, jsou vyloučeny ze soudního přezkumu. Ministerstvo vnitra může přerušit správní řízení a stanovit lhůtu pro odstranění vad (např. z důvodu doplnění dokladů, které musí být obligatorně připojeny k žádosti, nebo jiných dokladů nezbytných k posouzení otázky, zda jsou splněny podmínky pro udělení českého státního občanství). Proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o přerušení správního řízení nelze podat rozklad (není opravný prostředek).

Sankce

Pokud žadatel o udělení státního občanství České republiky uvede nepravdivý nebo neúplný údaj o své bezúhonnosti v čestném prohlášení, jedná se o přestupek a lze mu uložit pokutu do 20 000 Kč. Úmyslné uvedení nesprávných nebo neúplných údajů správnímu orgánu nebo jejich úmyslné zatajení nebo uvedení nepravdivého údaje, které by mohlo mít vliv na rozhodnutí o udělení státního občanství České republiky je také kvalifikováno jako přestupek a hrozí za něj pokuta do 50 000 Kč.

FAQ

Není specifikováno.

Dodatek

http://www.mvcr.cz/clanek/udeleni-statniho-obcanstvi-ceske-republiky.aspx

Poznámky

Kde získáte bližší informace:

– u krajského úřadu (v hlavním městě Praze u úřadu městské části stanovené v příloze č. 1 k zákonu č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky);

– na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy.

 

Občanem státu EU se pro účely udělování státního občanství rozumí občané členských států Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.