Realizace stavebního záměru

Kdy a kde řešit

Odbor výstavby

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. arch. Jitka Krásná

Vedoucí odd. územního rozhodování

Oddělení územního rozhodování

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 311

telefon: 220 189 802

e-mail: jkrasna@praha6.cz

Ing. Tomáš Navrátil

Referent územní agendy

Oddělení územního rozhodování

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 310

telefon: 220 189 710

e-mail: tnavratil@praha6.cz

Ing. Hedvika Moravcová

Referent územní agendy

Oddělení územního rozhodování

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 310

telefon: 220 189 439

e-mail: hmoravcova@praha6.cz

Úvodní slovo

Územní rozhodnutí jsou projednávána a vydávána podle § 77 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“). 

Umísťování určených staveb a zařízení, jejich změny, vlivu jejich užívání na území, změna využití území a ochrana důležitých zájmů v území je možná jen na základě územního rozhodnutí, ve stanovených případech lze územní rozhodnutí nahradit vydáním územního souhlasu viz. § 96 stavebního zákona.


V obecné rovině lze konstatovat, že realizace stavebního záměru předpokládá projednání tohoto záměru v několika fázích rozhodovacího procesu:

1) umístění stavby

2) povolení stavby

3) povolení užívání stavby 


Sem patří:

  • požadavek na umístění stavby nebo zařízení formou územního rozhodnutí nebo územního souhlasu;
  • změna využití území;
  • změna vlivu užívání stavby na území;
  • dělení nebo scelování pozemků;
  • ochranné pásmo.


Žadatel

PO, FO, stavebník, investor, projektant, právní zástupce, pověřená osoba na základě plné moci, účastník řízení atd.

Podmínky

Před podáním žádosti je třeba zajistit:

– doklady prokazující vlastnické právo žadatele k pozemku nebo stavbě, na kterém se realizace záměru navrhuje, doklady je třeba připojit v případě, kdy nelze vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, pak předloží smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu, nemá-li žadatel vlastnické právo, smlouvu nebo doklad dle uvedeného, předloží souhlas jejich vlastníka, to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit;

– závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů;

– stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k dotčeným ochranným a bezpečnostním pásmům;

– smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury;

– dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

Doklady

Rozsah dokladů závisí na konkrétním předmětu projednání, jejich rozsah Vám sdělí referent příslušné agendy pro území, ve kterém se stavba nachází, resp. navrhuje.


Potřebné tiskopisy:

• Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby v územním řízení podle ustanovení ‚ § 79 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění a § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu nebo ve zjednodušeném řízení ve spojení s § 95 stavebního zákona.

• Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území v územním řízení podle ustanovení § 80 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu nebo ve zjednodušeném řízení ve spojení s § 95 stavebního zákona.

• Žádost o rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území nebo ve zjednodušeném řízení ve spojení s § 95 stavebního zákona.

• Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků v územním řízení podle ustanovení § 82 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu.

• Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.

Poplatky

Poplatky pro úkony podle stavebního zákona jsou upraveny v příloze č. 1, položka č. 17 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění (dále jen zákona).

Zákon

Zákon čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Předpisy

– vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb., hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy;

– zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění);

– vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby (Praha má samostatnou vyhlášku);

– vyhláška 26/1999 Sb., hl. m. Prahy, o obecných požadavcích na stavby v hl. m. Praze, která platí do 30. 9. 2014, od 1. 10. 2014 platí nové nařízení č. 11/2014 Sb., hl. m. Prahy, kterým se stanovují požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy);

– vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;

– vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;

– vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

– vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti;

– vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;

– vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vše v platném znění

Odvolání

Opravným prostředkem proti rozhodnutí je odvolání. O možnosti podání odvolání budete vyrozuměni v závěru rozhodnutí. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním adresovaným odvolacímu orgánu, prostřednictvím správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí.


Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat.

Sankce

Skutkové podstaty jednotlivých přestupků a správních deliktů včetně pokut za ně upravuje § 178–183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kde jsou upraveny skutkové podstaty přestupků a správních deliktů a rozmezí pokuty jak pro fyzické osoby, právnické nebo podnikající fyzické osoby. Pokuty jsou upraveny podle jednotlivých skutkových podstat v tomto rozmezí: 0 Kč – 2 000 000 Kč 0 Kč – 1 000 000 Kč 0 Kč – 500 000 Kč 0 Kč – 200 000 Kč.

Dodatek

Územní rozhodnutí lze nahradit vydáním územního souhlasu v případech upravených v § 96 odst. 1, 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Žádost o vydání územního souhlasu musí být na předepsaném formuláři [příloha č. 7 vyhl. č. 50503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu]. Žádost musí být doložena dle bodu 8 shora, včetně souhlasů osob – „sousedů“.