Rybářský lístek

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Helena Strelba

Ref. odpadů a rostlinolékařství

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 212

telefon: 220 189 985

e-mail: hstrelba@praha6.cz

Ing. Anna Valešová

Referent ochrany přírody

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 212

telefon: 220 189 928

e-mail: avalesova@praha6.cz

Ing. Magdaléna Marková

Referent ochrany přírody a vlivu staveb na živ. pr.

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 207A

telefon: 220 189 364

e-mail: mmarkova@praha6.cz

Ing. Tomáš Flégl

Referent ochrany přírody

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 207A

telefon: 220 189 646

e-mail: tflegl@praha6.cz

Úvod

Rybářské lístky jsou vydávány pouze pro české občany s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 6 a cizincům, kteří se zdržují v obvodu městské části.


Rybářské lístky jsou vydávány na dobu 1 roku, 3 let nebo 10 let. Rybářský lístek je základní předpoklad pro oprávnění k rybolovu. Rybářský lístek je povinen mít každý, kdo loví ryby v rybářském revíru. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 13 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), a § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.

Žadatel

O vydání rybářského lístku žádá občan starší 15 let s trvalým pobytem na území městské části Praha 6, za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce.

Podmínky

Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku jsou základní znalosti:

• z poznání ryb a vodních organismů,

• z biologie ryb a vodních organismů,

• způsobů lovu ryb,

• o rybářském hospodaření v rybářských revírech,

• zákona o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky, prokázané osvědčením o získané kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.


Výše uvedené kvalifikační předpoklady splňuje osoba, která je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře, rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.


Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se:

• dříve vydaným rybářským lístkem,

• popř. jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl.


Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se:

• dříve vydaným rybářským lístkem,

• jiným dokladem, osvědčujícím, že již držitelem rybářského lístku byl,

• osvědčením o získané kvalifikaci, nebo

• rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem vydaným ve státě, jehož je občanem.

Doklady

• občanský průkaz

• osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku nebo dříve vydaný rybářský lístek (neplatí u vydání RL na dobu 1 měsíce)

Poplatky

Poplatky lze uhradit v příjmové pokladně ÚMČ na základě platebního příkazu nebo na poště.


Žadatel zaplatí správní poplatek 200 Kč při vystavení rybářského lístku na 1 měsíc, 100 Kč na jeden rok, 200 Kč na tři roky, 500 Kč na deset let a 1000 Kč na dobu neurčitou.


Za děti do 15 let zaplatí jeho zákonný zástupce za vydání rybářského lístku na dobu jednoho roku poplatek 50 Kč, na tři roky 100 Kč, na deset let 250 Kč.

Zákon

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství). Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.

Předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Odvolání

Proti rozhodnutí o vydání nebo nevydání rybářského lístku může účastník řízení podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru ochrany prostředí MHMP, prostřednictvím Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ.

Sankce

Kdo neoprávněně chytá ryby, dopouští se:

• přestupku podle § 30 zákona o rybářství a hrozí mu pokuta až do výše 30.000 Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku,

• trestného činu podle trestního zákona a hrozí mu trest odnětí svobody až na 2 roky, peněžitý trest, zákaz činnosti nebo propadnutí věci či jiné majetkové hodnoty (dle odst. 1) nebo trest odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty (dle odst. 2).

FAQ

Od kdy platí rybářský lístek?

Rybářský lístek platí ode dne jeho vydání do termínu v něm uvedeném (1 měsíc, 1 rok, 3 roky, 10 let nebo na neurčito).


Čím prokáží mladiství svou identitu? 

Mladiství prokáží svou identitu dokumentem, který jim pro tyto účely stanoví věcně příslušný úřad.


Lze lovit na rybnících, které nejsou revírem, bez rybářského lístku?

Ano, na takovýchto rybnících lze lovit bez rybářského lístku. Samotný lov ovšem může provádět pouze rybníkář, popřípadě jím pověřená osoba.

Dodatek

Můžete se obrátit na:

• Magistrát hlavního města Prahy

• organizační složky rybářských svazů