Realizace odstranění stavby

Kdy a kde řešit

Odbor výstavby

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Eva Frayerová

Vedoucí odd. inv. méně nár. staveb

Oddělení investičně méně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 305

telefon: 220 189 806

e-mail: efrayerova@praha6.cz

Zuzana Märzová

Referent agendy občanů

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 307

telefon: 220 189 805

e-mail: zmarzova@praha6.cz

Ing. Hana Berková

Referent agendy občanů

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 307

telefon: 220 189 148

e-mail: hberkova@praha6.cz

Ing. Markéta Majerová

Referent územní agendy

Oddělení územního rozhodování

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 310E

telefon: 220 189 833

e-mail: mmajerova@praha6.cz

Ing. Kamila Rysová

Referent agendy občanů

Oddělení investičně méně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 304

telefon: 220 189 988

e-mail: krysova@praha6.cz

Ing. Jana Hovorková

Referent povolování technické infrastruktury

Oddělení investičně méně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 304

telefon: 220 189 867

e-mail: jhovorkova@praha6.cz

Ing. Jana Emrová

Vedoucí odd. inv. nár. staveb

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 306

telefon: 220 189 709

e-mail: jemrova@praha6.cz

Ing. Petra Pumprová

Referent agendy občanů

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 307

telefon: 220 189 204

e-mail: ppumprova@praha6.cz

Úvodní slovo

Vlastník stavby je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb, které podle § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8 stavebního zákona nebo stavbu, v níž je obsažen azbest.

Žadatel

PO, FO – vlastník stavby, jeho právní zástupce, pověřená osoba na základě plné moci, atd.

Podmínky

Před podáním žádosti je třeba zajistit především:

– doklady prokazující vlastnické právo žadatele ke stavbě, pokud nelze vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem;

– dokumentaci bouracích prací u staveb, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona;

– závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů ke způsobu odstranění, vyžadovaná zvláštními předpisy;

– vyjádření dotčených vlastníků veřejné dopravy a technické infrastruktury.

Doklady

Rozsah dokladů závisí na konkrétním předmětu projednání, jejich rozsah Vám sdělí referent příslušné agendy pro území, ve kterém se stavba nachází, resp. navrhuje.


Potřebné formuláře:

• ohlášení odstranění příloha č. 15 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu

Poplatky

Poplatky pro úkony podle stavebního zákona jsou upraveny v příloze č. 1, položka č. 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění (dále jen zákona).

Zákon

Zákon čís. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Předpisy

– Vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb., hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy;

– zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění);

– vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby (Praha má samostatnou vyhlášku);

– vyhláška 26/1999 Sb., hl. m. Prahy o obecných požadavcích na stavby v hl. m. Praze, která platí do 30. 9. 2014, od 1. 10. 2014 platí nové nařízení č. 11/2014 Sb., hl. m. Prahy, kterým se stanovují požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy);

– vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;

– vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;

– vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

– vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti;

– vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;

– vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vše v platném znění.

Odvolání

Opravným prostředkem proti rozhodnutí je odvolání. O možnosti podání odvolání budete vyrozuměni v závěru rozhodnutí. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním adresovaným odvolacímu orgánu, prostřednictvím správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí.


Proti souhlasnému sdělení k oznámení odstranění stavby se nelze odvolat

Sankce

Skutkové podstaty jednotlivých přestupků a správních deliktů včetně pokut za ně upravuje § 178–183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kde jsou upraveny skutkové podstaty přestupků a správních deliktů a pokuty jak pro fyzické osoby, právnické nebo podnikající fyzické osoby.


Pokuty jsou upraveny podle jednotlivých skutkových podstat v tomto rozmezí: 0 Kč – 2 000 000 Kč 0 Kč – 1 000 000 Kč 0 Kč – 500 000 Kč 0 Kč – 200 000 Kč

Dodatek

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné nebo nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu, rozhodne o projednání záměru v řízení.