Volba druhého jména

Kdy a kde řešit

Odbor vnitřních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Pavla Kalová

Matrikářka

Oddělení matrik a státního občanství

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 123

telefon: 220 189 682

e-mail: pkalova@praha6.cz

Úvod

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat dvě jména. Toto prohlášení není časově omezeno, nepodléhá správnímu poplatku, lze jej učinit pouze jednou a nelze jej vzít zpět. Do svazku matriční knihy mohou být v České republice zapsána pouze dvě jména. Uvedený postup řeší případy, kdy osoba má ve svazku matriční knihy zapsané jedno jméno a chce užívat jména dvě.

Žadatel

Fyzická osoba, popřípadě oba zákonní zástupci nezletilé fyzické osoby, jíž se prohlášení o volbě druhého jména týká (nezletilý starší 15 let připojí k takovému prohlášení svůj souhlas).

Podmínky

Situaci je vhodné řešit osobní návštěvou matričního úřadu.

Doklady

– doklad totožnosti;

– rodný list fyzické osoby, jejíhož jména se prohlášení týká;

– popř. oddací list, resp. doklad o registrovaném partnerství, je-li fyzická osoba v manželství, resp. v partnerství;

– pravomocný rozsudek o osvojení, jde-li o prohlášení osvojitelů;

– v případě pochybností o správné pravopisné podobě jména potřebuje občan doklad vydaný znalcem.

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Zákon

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odvolání

V případě nevyhovění prohlášení o druhém jménu je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

Sankce

Nejsou stanoveny.

FAQ

Mohu si jako občan ČR zvolit jakékoliv jméno?

Do matriční knihy lze zapsat jakékoliv existující jméno, a to ve správné pravopisné podobě. Nelze zapsat jméno zkomolené, zdrobnělé a domácké. Fyzické osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak. Dále nelze zapsat jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů.

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, předkládá občan doklad vydaný znalcem.


Pokud se občan ČR narodil v cizině a má na cizozemském rodném listu tři jména, smí je používat?

Je-li na cizozemském rodném listu uvedeno více jmen, může občan prohlásit, které z nich, popřípadě, která dvě z nich bude užívat (za nezletilého učiní prohlášení zákonní zástupci). Zápis narození provede Úřad městské části Brno-střed (oddělení zvláštní matriky) a vydá rodný list.

Dodatek

Zákon o matrikách s komentářem 2015 (vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.) – autor Václav Henych

Poznámky

Pokud má fyzická osoba v matriční knize zapsána k 31. 12. 1949 dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, že bude tato jména užívat. Má-li v této matriční knize zapsána více než dvě jména, může prohlásit, které jméno z těchto zapsaných jmen bude užívat jako druhé.