Prognóza vývoje počtu žáků jednotlivých základních škol městské části Praha 6 do roku 2035

Studie obsahují analýzu a prognózu vývoje počtu a věkového složení dětí s trvalým bydlištěm ve spádových oblastech jednotlivých základních škol Městské části Praha 6.  

První prognóza do roku 2030 vychází z demografické prognózy městské části Praha 6 pro školské účely vypracované autorským kolektivem v roce 2013. Pro účely této studie byla demografická prognóza z roku 2013 aktualizována na základě dat za roky 2012 a 2013. Analýza a prognóza počtu dětí ve věku povinné školní docházky bydlících ve spádové oblasti každé školy, byla doplněna údaji o aktuálním počtu žáků této školy podle spádové školy trvalého bydliště ve školním roce 2013/2014 i údaji o trvalém bydlišti žáků zapsaných do dané školy ve školním roce 2014/2015. 

Aktuální prognóza, zpracovaná za období 2013-2017, ukazuje, že nastalo poměrně výrazné zvýšení plodnosti žen i migračního přírůstku. V Praze 6 má pokračovat bytová výstavba. Prognóza proto předpovídá vyšší počty obyvatel i žáků základních škol v porovnání s prognózou předchozí. Počet žáků však bude částečně omezen snižováním přijímání žáků, kteří nemají v MČ Praha 6 trvalé bydliště. Prognóza předpokládá realizaci rozsáhlé bytové výstavby v Ruzyni, jejíž součástí má být výstavba nové školy. Základní prognózy počtu žáků se týkají počtu potenciálních žáků, tj. dětí, kteří mají na daném území trvalé bydliště, nikoli žáků, kteří chodí do příslušné školy. (Předpokládaný odchod některých žáků na víceletá gymnázia či konzervatoře se však při výpočtech bral v úvahu.) Předpokládaný vývoj počtu potenciálních žáků v nejbližších 6 letech je téměř jistý, neboť budoucí žáci škol se již narodili, a nelze předpokládat výrazný úbytek jejich počtu například migrací. Poslední trendy svědčí naopak o migračním přírůstku dětí do 6 let. Vývoj v dalších letech závisí na tom, zda se skutečný demografický vývoj nebude příliš lišit od použitého scénáře prognózy, tj. od trendů posledních let; zda dále poroste plodnost žen a zda bude pokračovat poměrně vysoká migrace mladých osob i dětí předškolního věku do MČ Praha 6.  

Zhruba 18 % dětí trvale bydlících v MČ Praha 6 zahajuje školní docházku školu v soukromé škole, v jiné městské části či mimo Prahu. Snižuje se počet žáků škol v MČ Praha 6, kteří mají trvalé bydliště mimo tuto městskou část. V posledním školním roce 2017/18 byl již skutečný počet žáků škol v MČ Praha 6 o něco nižší než počet potenciálních žáků. Při zachování uvedených trendů by růst skutečného počtu žáků v základních školách MČ Praha 6 nemusel být v nejbližších 10 letech tak velký. Podobný trend vývoje by měl mít počet žáků nastupujících do 1. třídy základních škol. Do budoucna se může podíl dětí bydlících v MČ Praha 6, které zde budou absolvovat povinnou školní docházku, zvyšovat nad současných 82 %. Většina pražských základních škol (podobně jako školy v MČ Praha 6) může omezovat přijímání žáků, kteří v příslušné městské části nemají trvalé bydliště. O to více by pak musela muset MČ Praha 6 dále zvyšovat kapacitu škol nebo ještě více omezovat přijímání žáků z jiných městských částí. V případě malých územních celků je možnost odchylek skutečného vývoje od předpokladů prognózy (zejména co se týče migrace) vyšší než u větších populací. Výsledky prognózy je proto třeba chápat pouze jako předpověď s určitou pravděpodobností. Prognózu je vhodné proto pravidelně aktualizovat na základě novějších dostupných dat.