Prodej, pronájem a zatížení nemovitostí (prodej pozemku, pronájem pozemku, směna pozemku, výpůjčka pozemku, zřízení věcného břemene apod.)

Kdy a kde řešit

Odbor správy majetku

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Kateřina Leopoldová

Referent realizace majetku

Oddělení majetkoprávní

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 206

telefon: 220 189 992

e-mail: kleopoldova@praha6.cz

Mgr. Irena Vondráčková

Referent realizace majetku

Oddělení majetkoprávní

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 206

telefon: 220 189 751

e-mail: ivondrackova@praha6.cz

Úvod

Tato situace se týká občana, který potřebuje majetkově řešit nemovitosti ve vlastnictví hl. m. Prahy – městské části Praha 6 – jejich odkup, pronájem, výpůjčku, zatížení apod.

Žadatel

Právnická nebo fyzická osoba nebo jejich právní zástupce na základě plné moci.

Podmínky

Podání písemné žádosti s doložením vlastnických nebo jiných práv k nemovitostem, které souvisí s uvedenou majetkovou dispozicí.

Doklady

Doklady prokazující vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem, které souvisí s uvedenou majetkovou dispozicí.

Poplatky

Nejsou stanoveny.

Zákon

Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, zákon č. 40/1964, občanský zákoník, zákon č. 344/1992, o katastru nemovitostí České republiky, zákon č. 265/1992, o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, obecně závazná vyhláška č. 55/2000 hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy

Dodatek

Podmínky a pravidla, které schválily orgány MČ Praha 6 jsou:

– postup při zatěžování pozemků hl. m. Prahy – MČ Praha 6 věcnými břemeny

– usnesení RMČ č. 191/11 ve znění usnesení RMČ č. 1534/12;

– prováděcí předpis, kterým se stanoví podmínky pro prodej a pronájem pozemků zastavěných bytovými domy a funkčně souvisejících pozemků

– usnesení ZMČ č. 85/11;

– podmínky pro pronájem pozemků městské části Praha 6 – usnesení RMČ č. 1658/12.