Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Jiří Mikule

Ref. posuzování projektové dokumentace

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 209A

telefon: 220 189 184

e-mail: jmikule@praha6.cz

Ing. Markéta Rusnioková

Ref. posuzování projektové dokumentace

Oddělení státní správy

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 238B

telefon: 220 189 321

e-mail: mrusniokova@praha6.cz

Úvodní slovo

Připojování na pozemní komunikace se provádí dle § 10 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Úvod

Připojování na pozemní komunikace se provádí dle § 10 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.


Na místní komunikaci lze připojit sousední nemovitost pouze na základě povolení vydaného silničním správním úřadem. Povolení silničního správního úřadu je třeba rovněž k úpravě nebo zrušení stávajícího sjezdu. Povolení ke zřízení, úpravě nebo zrušení sjezdu je zpravidla podkladem pro stavební řízení vedené příslušným stavebním úřadem.


Připojení v k. ú. Bubeneč, Dejvice, Sedlec, Hradčany, Lysolaje, Suchdol:

Ing. Jiří Mikule (referent dopravy a komunikací), přímý tel.: 220 189 184, Čs. armády 23/601, kancelář č. 209


Připojení v k. ú. Břevnov, Střešovice, Ruzyně, Vokovice, Liboc, Veleslavín, Nebušice, Přední Kopanina:

Ing. Markéta Rusnioková (referent dopravy a komunikací), 220 189 321, Čs. armády 23/601, kancelář č. 209

Žadatel

V této věci je oprávněn jednat vlastník připojované nemovitosti (právnická, nebo fyzická osoba).

Podmínky

Vydání povolení k připojení na pozemní komunikace je podmíněno předložením všech nezbytných podkladů a dokladů tak, jak je vyžadují příslušná ustanovení právních předpisů. Povolení je možné si vyzvednout buď osobně na vyřizujícím pracovišti, nebo nechat zaslat poštou na adresu, uvedenou žadatelem.

Doklady

• Identifikace žadatele (název/jméno, adresa, IČ/datum narození, telefonní spojení (příp. fax, e-mail), vyřizující osoba, apod.),

• 1x situace širších vztahů – katastrální mapa v měřítku 1:1000,

• 2x situační zákres v podrobnějším měřítku (1:500, 1:250 apod.) se zakreslením vjezdu a okótováním,

• situační zákresy, které budou jednoznačně prokazovat splnění podmínek daných ust. § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a ustanovení § 11 a 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (v platném znění); z dokumentace musí být patrné parametry připojení (zejména rozhledové vzdálenosti a vlečné křivky vozidel),

• souhlas vlastníka/pověřeného správce komunikace, na kterou bude nemovitost připojována (zpravidla v zastoupení Technické správy komunikací hl. m. Prahy, Řásnovka 8/770, Praha 1; nebo oblastní správy Severozápad, Bubenečská 15/309, Praha 6; respektive MČ Praha-Přední Kopanina, MČ Praha-Nebušice, MČ Praha-Lysolaje, MČ Praha-Suchdol),

• plná moc (pokud k jednání vlastník pověří jinou osobu),

• kopie vyjádření Policie České republiky (Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor služby dopravní policie, oddělení dopravního inženýrství – Kongresová 2, Praha 4), pokud byl projekt Policii předkládán k posouzení,

• důvod připojení,

• aktuální výpis z katastru nemovitostí připojovaného pozemku (nepovinné). Pokud žadatel souhlas silničnímu správnímu úřadu nepředloží, silniční správní úřad si jej od vlastníka dotčené pozemní komunikace a od Policie České republiky vyžádá.

Poplatky

Správní poplatek ve výši 500 Kč (nevztahuje se na subjekty, které jsou dle zákona o správních poplatcích od této povinnosti osvobozeny).


Poplatek lze uhradit v příjmové pokladně ÚMČ na základě platebního příkazu nebo na poště.

Zákon

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Předpisy

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Odvolání

Proti rozhodnutí o připojení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Odboru dopravních agend MHMP, prostřednictvím Odboru dopravy a životního prostředí ÚMČ.

Sankce

Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci fyzickou osobou je přestupkem, za který lze uložit pokutu do 300.000 Kč.


Neoprávněné zřízení, pozměnění nebo zrušení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci právnickou osobou je správním deliktem, za který lze uložit pokutu až do výše 300.000 Kč.

FAQ

Kde jsou stanoveny přesné technické požadavky na připojení k místní komunikaci?

Podrobnější podmínky jsou uvedeny v technických normách: ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (čl. 12.8, stanovení podmínek bezpečného rozhledu pro samostatné sjezdy) a ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací (čl. 12.7, stanovení podmínek bezpečného rozhledu pro sjezdy dopravně významných veřejně užívaných účelových komunikací, tj. např. parkoviště s kapacitou nad 20 parkovacích stání; tyto musí splňovat podmínky pro bezpečný rozhled podle ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích). 


Kdo smí projektovat parametry připojení (technickou dokumentaci)?

Projektovat připojení v jednoduchých případech může projektant v oboru pozemních staveb, v ostatních případech projektant v oboru dopravních staveb.

Dodatek

Můžete se obrátit na: • Ministerstvo dopravy, • Magistrát hlavního města Prahy

Poznámky

Připojení v k. ú. Bubeneč, Dejvice, Sedlec, Hradčany, Lysolaje, Suchdol: Ing. Jiří Mikule (referent dopravy a komunikací), 220 189 184, Čs. armády 23/601, kancelář č. 209


Připojení v k. ú. Břevnov, Střešovice, Ruzyně, Vokovice, Liboc, Veleslavín, Nebušice, Přední Kopanina: Ing. Markéta Rusnioková (referent dopravy a komunikací), 220 189 321, Čs. armády 23/601, kancelář č. 209