Oznámení o změně příjmení po rozvodu manželství

Kdy a kde řešit

Odbor vnitřních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Pavla Kalová

Matrikářka

Oddělení matrik a státního občanství

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 123

telefon: 220 189 682

e-mail: pkalova@praha6.cz

Úvod

Manžel, který přijal příjmení druhého manžela, může do šesti měsíců po rozvodu manželství oznámit matričnímu úřadu, že přijímá zpět své dřívější příjmení (jen nejblíže předcházející).


To platí i tehdy, hodlá-li manžel, který přijal příjmení druhého manžela s tím, že bude ke společnému příjmení připojovat své dosavadní příjmení, popřípadě první ze svých příjmení, užívat napříště jen své dřívější příjmení.


Oznámení (do 6 měsíců po rozvodu manželství) o přijetí dřívějšího příjmení.

Žadatel

Oznámení činí:

– rozvedený/á manžel/ka, který/á při uzavření manželství přijal/a příjmení druhého manžela;

– rozvedený/á manžel/ka, který/á spolu s příjmením společným na druhém místě uváděl/a příjmení předchozí.

Podmínky

Dostavit se osobně na matriční úřad s níže uvedenými doklady.

Doklady

Rozvedený manžel předloží matričnímu úřadu:

– platný průkaz totožnosti;

– oddací list;

– doklad o rozvodu manželství s údajem o nabytí právní moci.

Předkládá-li rozvedený manžel cizozemské doklady, je třeba, aby tyto měly náležitosti veřejné listiny, tj. musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka. Podrobné informace ve věci uznání pravomocných cizozemských soudních rozhodnutí o rozvodu manželství v případě, že je jedním z účastníků řízení státní občan České republiky, na území České republiky sdělí kterýkoliv matriční úřad České republiky.

Poplatky

Přijetí oznámení do šesti měsíců po rozvodu není zpoplatněno. Pokud rozvedený manželka/ka z m e š k á šestiměsíční lhůtu od rozvodu, může požádat o povolení změny příjmení. Správní poplatek je pak 100 Kč. K tomu blíže situace "Změna jména a příjmení".

Zákon

Ustanovení § 759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Ustanovení § 31 a 32 vyhlášky k č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Předpisy

zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Odvolání

Proti rozhodnutí o zamítnutí oznámení o přijetí zpět svého dřívějšího příjmení nebo upuštění od společného příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, odvolání se podává odvolacímu orgánu prostřednictvím toho matričního úřadu, který rozhodnutí vydal.

Sankce

Sankce nejsou stanoveny.

Dodatek

http://www.mvcr.cz/clanek/jmena-a-prijmeni-prijmeni-po-rozvodu-manzelstvi.aspx Zákon o matrikách s komentářem 2015 (vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.) – autor Václav Henych

Poznámky

Kde získáte bližší informace:

– na kterémkoliv matričním úřadu České republiky, případně krajském úřadu;

– na Ministerstvu vnitra, odboru všeobecné správy.