Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Kdy a kde řešit

Ekonomický odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Petra Byronová

Referent místních poplatků

Oddělení místních příjmů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 510

telefon: 220 189 373

e-mail: pbyronova@praha6.cz

Úvod

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely se poplatek neplatí.


Místní poplatek upravuje zákon ČNR č.565/1990 Sb., o místních poplatcích. Poplatek za užívání veřejného prostranství je místní poplatek, který na svém území zavádí obec obecně závaznou vyhláškou (OZV). Poplatek má charakter daně. Poplatek se vybírá za užívání veřejného prostranství takovým způsobem, kdy jeho užívání jedním nebo několika uživateli brání obecnému užívání širokou veřejností, tzn. že nikdo, mimo ně, nemůže toto veřejné prostranství užívat.

Žadatel

Poplatek platí ten, kdo veřejné prostranství zvláštním způsobem užívá. Přenos poplatkové povinnosti nelze provést ani smluvním ujednáním, tj. dohodou obou stran.

Podmínky

Poplatek je splatný v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství. Při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů je poplatek splatný ve stejných splátkách tak, že první splátka je splatná v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato a další splátky vždy ke každému třicátému dni užívání tak, aby celá částka poplatku byla zaplacena ke dni poslední splátky. V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie. V případě havárie je poplatek splatný do 15 dnů od prvního dne záboru veřejného prostranství souvisejícího s pracemi na odstranění havárie.

Doklady

Při plnění své ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit své plné jméno nebo název, bydliště, místo podnikání nebo sídlo, rodné číslo, identifikační číslo organizace, jakož i údaje osvědčující povolení nebo oprávnění k podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu, která je podnikatelským subjektem, též čísla účtů u bank, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti. Současně je poplatník povinen sdělit rozsah (v m2), dobu (tj. první a poslední den) a způsob užívání veřejného prostranství.

Poplatky

Sazby poplatku jsou stanoveny za každý i započatý m2 a každý i započatý den, a to dle způsobů užívání veřejného prostranství v zákoně taxativně uvedeným v § 2 OZV č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy.

  • za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro skládky materiálů atd. 10 Kč a za umístění stavebního zařízení u havárií 3 Kč
  • za umístění reklamních zařízení do 1 m2 50 Kč, nad 1 m2 100 Kč
  • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na všech veřejných prostranstvích 30 Kč

Úhradu poplatku lze provést hotově zde na úřadě nebo poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. Správce poplatku sdělí číslo účtu a variabilní symbol, na který lze platbu uhradit.

Zákon

Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p.

Předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění p. p.

Odvolání

Nebudou-li poplatky odvedeny včas a nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Je-li vystaven platební výměr, poplatník může proti tomuto platebnímu výměru podat do 30 dnů ode dne doručení odvolání k Magistrátu hl. m. Prahy, prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Správce poplatku buď odvolání vyhoví v plné výši nebo částečně, nevyhoví-li odvolání, předá jej k dalšímu řešení nadřízenému orgánu (Magistrát hl. m. Prahy).

Sankce

Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek (§11 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění p. p.).

Dodatek

Pokud je potřeba dalších informací, lze se obrátit na příslušného správce poplatku, oddělení místních příjmů ekonomického odboru ÚMČ Praha 6: pbyronova@praha6.cz