Požadavek na vydání souhlasu podle § 17 vodního zákona

Kdy a kde řešit

Odbor výstavby

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

David Marmazinský

Referent speciálních staveb

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 307

telefon: +420 220 189 817

e-mail: dmarmazi@praha6.cz

Úvodní slovo

Souhlas se projednává podle § 17 vodního zákona. Povaha souhlasu z hlediska formy záleží na (event.) navazujícím úkonu jiného správního orgánu. Bude-li po vydání souhlasu následovat např. stavebně-povolovací řízení obecného stavebního úřadu, platí, že vodoprávní úřad vydá k podané žádosti souhlas formou závazného stanoviska. Bude-li posouzení požadovaného záměru ze strany vodoprávního úřadu konečné (tzn. nebude již následovat jiný postup jiného správního orgánu), vydá vodoprávní úřad souhlas formou správního rozhodnutí.


V obecné rovině lze konstatovat, že k realizaci stavby, zařízení nebo činnosti, ke kterým není třeba povolení podle vodního zákona, a které mohou ovlivnit vodní poměry, je třeba souhlasu vodoprávního úřadu a to:

  • ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry;
  • ke zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, jakož i ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod;
  • ke stavbám k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích; ustanovení § 67 tím není dotčeno;
  • ke stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku;
  • ke stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů;
  • k úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu;
  • k vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda; vodoprávní úřad může v řízení o udělení tohoto souhlasu žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření osoby s odbornou způsobilostí;
  • k ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu.


Žadatel

PO, FO, stavebník, investor, projektant, právní zástupce, pověřená osoba na základě plné moci, účastník řízení atd.

Podmínky

Před podáním žádosti je třeba zajistit: – situaci se zákresem navrhovaného záměru včetně dokumentace; – stanovisko správce povodí; – stanovisko správce vodního toku, jde-li o záměr, který souvisí s vodním tokem.

Doklady

Rozsah dokladů závisí na konkrétním předmětu projednání, jejich rozsah Vám sdělí referent příslušné agendy pro území, ve kterém se stavba nachází, resp. navrhuje

Poplatky

Bez poplatků

Zákon

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předpisy

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti a rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu.

Odvolání

Opravným prostředkem je odvolání v případě, že je vydán souhlas formou rozhodnutí. O možnosti podání odvolání budete vyrozuměni v závěru rozhodnutí. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním adresovaným odvolacímu orgánu, prostřednictvím správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí. Opravným prostředkem v případě stanoviska je možnost odvolání v řízení vedeného dalším správním orgánem, kdy je stanovisko jako podklad pro toto řízení.

Sankce

Skutkové podstaty jednotlivých přestupků a správních deliktů včetně pokut za ně upravuje § 116–125l vodního zákona.