Požadavek na umístění stavby nebo zařízení

Kdy a kde řešit

Odbor výstavby

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. arch. Jitka Krásná

Vedoucí odd. územního rozhodování

Oddělení územního rozhodování

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 311

telefon: 220 189 802

e-mail: jkrasna@praha6.cz

Ing. Tomáš Navrátil

Referent územní agendy

Oddělení územního rozhodování

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 310

telefon: 220 189 710

e-mail: tnavratil@praha6.cz

Ing. Hedvika Moravcová

Referent územní agendy

Oddělení územního rozhodování

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 310

telefon: 220 189 439

e-mail: hmoravcova@praha6.cz

Úvodní slovo

Územní rozhodnutí jsou projednávána a vydávána podle § 77 a násl. Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

Umísťování určených staveb a zařízení, jejich změny, vlivu jejich užívání na území, změna využití území a ochrana důležitých zájmů v území je možná jen na základě územního rozhodnutí, ve stanovených případech lze územní rozhodnutí nahradit vydáním územního souhlasu viz. § 96 stavebního zákona.


V obecné rovině lze konstatovat, že realizace stavebního záměru předpokládá projednání tohoto záměru v několika fázích rozhodovacího procesu:

1) umístění stavby

2) povolení stavby

3) povolení užívání stavby

Žadatel

PO, FO, stavebník, investor, projektant, právní zástupce, pověřená osoba na základě plné moci, účastník řízení atd.

Podmínky

Před podáním žádosti je třeba zajistit:

– doklady prokazující vlastnické právo žadatele k stavbě nebo pozemku, na které/m se realizace záměru navrhuje, doklady je třeba připojit v případě, kdy nelze vlastnické právo ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby, pak předloží smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu, nemá-li žadatel vlastnické právo, smlouvu nebo doklad dle uvedeného, předloží souhlas jejich vlastníka, to neplatí, lze-li pozemek nebo stavbu vyvlastnit;

– závazná stanoviska, popř. rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů;

– stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k dotčeným ochranným a bezpečnostním pásmům;

– smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury nebo plánovací smlouvu, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury;

– dokumentaci pro vydání stavebního povolení, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, výkresovou dokumentaci a dokladovou část.

Doklady

Rozsah dokladů závisí na konkrétním předmětu projednání, jejich rozsah Vám sdělí referent příslušné agendy pro území, ve kterém se stavba nachází, resp. navrhuje

Poplatky

Poplatky se vybírají podle přílohy č. 1 položka č. 17 zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění.

Zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Předpisy

– vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb., hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy;

– zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění);

– vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby (Praha má samostatnou vyhlášku);

– vyhláška 26/1999 Sb., hl. m. Prahy o obecných požadavcích na stavby v hl. m. Praze;

– vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;

– vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;

– vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

– vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti;

– vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;

– vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vše v platném znění

Odvolání

Opravným prostředkem je odvolání. O možnosti podání odvolání budete vyrozuměni v závěru rozhodnutí. Odvolání lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to podáním adresovaným odvolacímu orgánu, prostřednictvím správního orgánu, který vydal napadené rozhodnutí.


Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat.

Sankce

Skutkové podstaty jednotlivých přestupků a správních deliktů včetně pokut za ně upravuje § 178–183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozmezí pokut jak pro fyzické osoby, právnické nebo podnikající fyzické osoby je upraveno podle jednotlivých skutkových podstat takto: 0 Kč – 2 000 000 Kč 0 Kč – 1 000 000 Kč 0 Kč – 500 000 Kč 0 Kč – 200 000 Kč

Dodatek

Územní rozhodnutí lze nahradit vydáním územního souhlasu v případech upravených v § 96 odst. 1, 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

Žádost o vydání územního souhlasu musí být na předepsaném formuláři.

Žádost musí být doložena dle bodu 8 shora, včetně souhlasů osob – „sousedů“.