Povolení změny v užívání stavby

Kdy a kde řešit

Odbor výstavby

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Eva Frayerová

Vedoucí odd. inv. méně nár. staveb

Oddělení investičně méně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 305

telefon: 220 189 806

e-mail: efrayerova@praha6.cz

Zuzana Märzová

Referent agendy občanů

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 307

telefon: 220 189 805

e-mail: zmarzova@praha6.cz

Ing. Hana Berková

Referent agendy občanů

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 307

telefon: 220 189 148

e-mail: hberkova@praha6.cz

Ing. Markéta Majerová

Referent územní agendy

Oddělení územního rozhodování

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 310E

telefon: 220 189 833

e-mail: mmajerova@praha6.cz

Ing. Kamila Rysová

Referent agendy občanů

Oddělení investičně méně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 304

telefon: 220 189 988

e-mail: krysova@praha6.cz

Ing. Jana Hovorková

Referent povolování technické infrastruktury

Oddělení investičně méně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 304

telefon: 220 189 867

e-mail: jhovorkova@praha6.cz

Ing. Jana Emrová

Vedoucí odd. inv. nár. staveb

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 306

telefon: 220 189 709

e-mail: jemrova@praha6.cz

Ing. Petra Pumprová

Referent agendy občanů

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 307

telefon: 220 189 204

e-mail: ppumprova@praha6.cz

Úvodní slovo

Podle § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění lze stavbu užívat jen k účelu užívání, který je vymezen zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Nevyžaduje-li stavba kolaudaci podle § 119 odst. 1 stavebního zákona, lze ji užívat jen k účelu vymezenému v povolení.


Změna účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost nebo životní prostředí, nebo změna doby trvání dočasné stavby je přípustná jen na základě souhlasu nebo povolení stavebního úřadu. 


V obecné rovině lze konstatovat, že realizace stavebního záměru předpokládá projednání tohoto záměru v několika fázích rozhodovacího procesu:

1) umístění stavby

2) povolení stavby

3) povolení užívání stavby

Žadatel

PO, FO – vlastník stavby, nájemce prostor, projektant, právní zástupce, pověřená osoba na základě plné moci, atd.

Podmínky

Před podáním žádosti vydání souhlasu se změnou užívání projednejte navrhovanou změnu s referent odboru výstavby pro území, ve kterém se stavba nachází viz. níže.


Především je třeba zajistit:

– doklad o vlastnickém právu ke stavbě, nelze-li vlastnické právo ověřit dálkovým přístupem do katastru nemovitostí, případně souhlas vlastníka stavby s navrhovanou změnou;

– dokumentaci s vyznačením stávajícího a nového účelu užívání jednotlivých místností;

– stanoviska dotčených orgánů; Některé změny užívání jsou podmíněny změnou dokončené stavby.


V těchto případech je třeba nejprve projednat změnu stavby. Informace o tomto postupu obdržíte od referenta odboru výstavby viz. níže.

Doklady

Rozsah dokladů závisí na konkrétním předmětu projednání, jejich rozsah Vám sdělí referent příslušné agendy pro území, ve kterém se stavba nachází, resp. navrhuje.


Potřebné formuláře: oznámení změny v užívání stavby příloha č. 14 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Poplatky

Nepodléhá správnímu poplatku.

Zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Předpisy

– Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění);

– vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby (Praha má samostatnou vyhlášku);

– vyhláška 26/1999 Sb., hl. m. Prahy o obecných požadavcích na stavby v hl. m. Praze, která platí do 30. 9. 2014, od 1. 10. 2014 platí nové nařízení č. 11/2014 Sb., hl. m. Prahy, kterým se stanovují požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy);

– vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;

– vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;

– vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

– vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti;

– vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;

– vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření; vše v platném znění.

Odvolání

– proti sdělení k oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby se nelze odvolat

– proti kolaudačnímu souhlasu se nelze odvolat

– odvolání lze podat pouze proti zákazu stavbu užívat, odvolání nemá odkladný účinek

Sankce

Skutkové podstaty jednotlivých přestupků a správních deliktů včetně pokut za ně upravuje § 178–183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozmezí pokut jak pro fyzické osoby, právnické nebo podnikající fyzické osoby je upraveno podle jednotlivých skutkových podstat takto: 0 Kč – 2 000 000 Kč 0 Kč – 1 000 000 Kč 0 Kč – 500 000 Kč 0 Kč – 200 000 Kč

Dodatek

S užíváním stavby podléhající oznámení užívání může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín kontrolní prohlídky u staveb podléhajících kolaudačnímu souhlasu. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Pokud bylo rozhodnuto o zákazu užívání stavby a následně došlo k odstranění závad bránících kolaudaci, musí stavebník tuto skutečnost oznámit stavebnímu úřadu, který je povinen do 15 dnů ode dne oznámení odstranění závad vydat kolaudační souhlas.