Povolení k užívání stavby, kolaudace

Kdy a kde řešit

Odbor výstavby

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Eva Frayerová

Vedoucí odd. inv. méně nár. staveb

Oddělení investičně méně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 305

telefon: 220 189 806

e-mail: efrayerova@praha6.cz

Zuzana Märzová

Referent agendy občanů

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 307

telefon: 220 189 805

e-mail: zmarzova@praha6.cz

Ing. Hana Berková

Referent agendy občanů

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 307

telefon: 220 189 148

e-mail: hberkova@praha6.cz

Ing. Markéta Majerová

Referent územní agendy

Oddělení územního rozhodování

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 310E

telefon: 220 189 833

e-mail: mmajerova@praha6.cz

Ing. Kamila Rysová

Referent agendy občanů

Oddělení investičně méně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 304

telefon: 220 189 988

e-mail: krysova@praha6.cz

Ing. Jana Hovorková

Referent povolování technické infrastruktury

Oddělení investičně méně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 304

telefon: 220 189 867

e-mail: jhovorkova@praha6.cz

Ing. Jana Emrová

Vedoucí odd. inv. nár. staveb

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 306

telefon: 220 189 709

e-mail: jemrova@praha6.cz

Ing. Petra Pumprová

Referent agendy občanů

Oddělení investičně náročných staveb

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 307

telefon: 220 189 204

e-mail: ppumprova@praha6.cz

Úvod

Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat na základě:

  • oznámení stavebnímu úřadu podle § 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
  • kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v tomto režimu se posuzují stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit. Jedná se např. o nemocnice, školy, nájemní bytové domy, stavby pro obchod apod.,
  • kolaudačního rozhodnutí u stavby povolené podle zákona č. 50/1976 Sb. (jedná se o stavby povolené podle tohoto předpisu).


S určením, jakou žádost je třeba podat, Vám pomůže referent pro agendu daného území.

Stavební úřad při uvádění stavby do užívání zkoumá, zda stavba byla provedena v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením o umístění stavby, stavebním povolením nebo jiným opatřením jej nahrazujícím a ověřenou dokumentací k nim, v souladu se stanovisky, závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů, zda jsou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu. Dále zkoumá, zda skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.


V obecné rovině lze konstatovat, že realizace stavebního záměru předpokládá projednání tohoto záměru v několika fázích rozhodovacího procesu:

1) umístění stavby

2) povolení stavby

3) povolení užívání stavby

Žadatel

PO, FO, stavebník, investor, projektant, právní zástupce, pověřená osoba na základě plné moci, účastník řízení atd.

Podmínky

Před podáním žádosti vydání souhlasu s užíváním nebo kolaudačního souhlasu je třeba zajistit:

– provedení vyhodnocení a zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy, např. revize elektro, plynu, tlakové zkoušky apod.;

– u novostaveb nebo přístaveb geometrické zaměření stavby včetně údaje určujícího polohu definičního bodu stavby a adresního místa (jedná se o geometrický plán);

– dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení nebo ověřené projektové dokumentace;

– jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží stavebník též geometrický plán;

– stanoviska dotčených orgánů.

Doklady

Rozsah dokladů závisí na konkrétním předmětu projednání, jejich rozsah Vám sdělí referent příslušné agendy pro území, ve kterém se stavba nachází, resp. navrhuje. Potřebné formuláře: oznámení o užívání stavby příloha č.11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení , územního opatření a stavebního řádu

Poplatky

Nepodléhá správnímu poplatku.

Zákon

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Předpisy

– zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění);

– vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby (Praha má samostatnou vyhlášku);

– vyhláška 26/1999 Sb., hl. m. Prahy o obecných požadavcích na stavby v hl. m. Praze, která platí do 30. 9. 2014, od 1. 10. 2014 platí nové nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy);

– vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb;

– vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech;

– vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb;

– vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti;

– vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;

– vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vše v platném znění.

Odvolání

Proti sdělení k oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby se nelze odvolat.


Proti kolaudačnímu souhlasu se nelze odvolat.


Odvolání lze podat pouze proti zákazu stavbu užívat, odvolání nemá odkladný účinek.

Sankce

Skutkové podstaty jednotlivých přestupků a správních deliktů včetně pokut za ně upravuje § 178–183 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, rozmezí pokut jak pro fyzické osoby, právnické nebo podnikající fyzické osoby je upraveno podle jednotlivých skutkových podstat takto: 0 Kč – 2 000 000 Kč 0 Kč – 1 000 000 Kč 0 Kč – 500 000 Kč 0 Kč – 200 000 Kč

Dodatek

S užíváním stavby podléhající oznámení užívání může být započato následující den po kontrolní prohlídce stavby, při které stavební úřad do protokolu zaznamená ověření splnění podmínek podle § 119 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín kontrolní prohlídky u staveb podléhajících kolaudačnímu souhlasu. Závěrečná kontrolní prohlídka musí být vykonána do 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Pokud bylo rozhodnuto o zákazu užívání stavby a následně došlo k odstranění závad bránících kolaudaci, musí stavebník tuto skutečnost oznámit stavebnímu úřadu, který je povinen do 15 dnů ode dne oznámení odstranění závad vydat kolaudační souhlas.