Postup při podávání stížností

Kdy a kde řešit

Kancelář tajemníka

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Martin Pawinger

Vedoucí KT

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 525

telefon: 220 189 123

e-mail: mpawinger@praha6.cz

Úvod

Postup při podávání stížností

Stížnosti jsou podání fyzických nebo právnických osob, jimiž se zejména domáhají ochrany svých práv a oprávněných zájmů, poukazují na nedostatky v činnosti orgánů Městské části Praha 6 (dále jen MČ), organizací a organizačních složek zřízených MČ a na nedostatky v jednotlivých oblastech působnosti MČ včetně stížností na nevhodné chování zaměstnanců. Stížnosti mohou být podávány písemně, elektronickou poštou, telefonicky a ústně.

Stížnost by měla obsahovat jméno, příjmení, bydliště a podpis stěžovatele, stěžuje-li si právnická osoba, pak firmu nebo název, sídlo, označení a podpis statutárního zástupce.

Žadatel

Stěžovateli jsou občané nebo právnické osoby.

Podmínky

Pro určení, zda podání má charakter stížnosti, je rozhodující obsah a nikoli označení podání. Pokud stížnost svým obsahem naplňuje některý z jiných právních prostředků stanovených zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) k ochraně práv a zájmů osob (např. odvolání, obnova řízení, námitka podjatosti, opatření proti nečinnosti atp.) je za splnění podmínek správního řádu s tímto podáním nakládáno v souladu s příslušným právním institutem. V takovém případě příslušný odbor musí podatele písemně informovat o vyhodnocení jeho podání a o způsobu vyřizování. Nastanou-li pochybnosti o úmyslu stěžovatele, musí příslušný odbor věc s ním projednat tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit způsob vyřizování. Stížností na možné korupční jednání je podání, které obsahuje konkrétní podezření z korupčních projevů vyslovená v souvislosti s určitou osobou, konkrétní záležitostí nebo s určitým obdobím. Stěžovatel ústně, písemně nebo elektronicky podá stížnost příslušnému orgánu městské části. Není-li označen ve stížnosti jako adresát konkrétní orgán, je příjemcem odbor kancelář tajemnice, oddělení kontroly. Písemné stížnosti jsou přijímány podatelnou a přidělovány jednotlivým sekretariátům a odborům podle Spisového, skartačního a archivního řádu ÚMČ. Ústní stížnost je povinen přijmout každý zaměstnanec MČ a pořídit písemný záznam obsahující jméno a adresu stěžovatele, předmět stížnosti, datum, jméno a funkci zaměstnance pořizujícího záznam. Záznam podepisuje zaměstnanec a stěžovatel, jemuž se předá jedna kopie záznamu. Každý zaměstnanec ÚMČ je povinen přijmout telefonickou stížnost a pořídit o ní písemný záznam s uvedením jména a adresy stěžovatele (jsou-li sděleny) a předmět stížnosti.


Lhůta pro vyřízení stížnosti je nejvýše 30 dnů od převzetí podatelnou nebo ode dne podání stížnosti ústně či telefonicky.

Lhůta pro vyřízení stížnosti podané podle § 175 správního řádu je nejvýše 60 dnů ode dne převzetí podatelnou nebo ode dne podání ústní stížnosti.

Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního klidu, končí lhůta nejbližší následující pracovní den.

Lhůta pro vyřízení se považuje za dodrženou, pokud je odpověď poslední den lhůty vypravena podatelnou, jejíž razítko se slovy „vypraveno“ je rozhodující pro posouzení, zda byla lhůta pro vyřízení dodržena.

Ve výjimečných případech může lhůtu pro vyřízení stížnosti prodloužit vedoucí oddělení kontroly na základě písemné žádosti vedoucího příslušného odboru, který stížnost vyřizuje. Žádost musí obsahovat zdůvodnění, návrh prodlouženého termínu a musí být doručena OK nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím lhůty. U stížností vyřizovaných OK vyznačuje prodloužení lhůty ved. OK do spisu. Lhůtu pro vyřízení stížnosti podané podle § 175 správního řádu může prodloužit jen nadřízený správní orgán za podmínek stanovených tímto zákonem.

Stěžovatel musí být vždy vyřizujícím odborem informován o prodloužení lhůty k vyřízení stížnosti včetně uvedení důvodu.

Doklady

Potřebné podklady, které prokazují či ověřují tvrzení uváděná ve stížnosti, pokud je má stěžovatel k dispozici.

Zákon

– Následná veřejnosprávní kontrola je prováděna podle zák. č. 320/01 Sb.,ve znění p. p. o finanční kontrole ve veřejné správě.

– Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic fyzických a právnických osob přijatá usnesením RMČ č. 1954/17 ze dne 11.01.2017

Předpisy

zák. č. 320/01 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě zák. č. 250/00 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zák. č. 500/2004 Sb., správní řád zák. č. 563/91 Sb., zákon o účetnictví

Odvolání

Opravný prostředek nelze uplatnit, lze využít možnosti opětovného podání stížnosti s uvedením nových skutečností, které mohou ovlivnit řešení stížnosti.