Postup při podávání peticí

Kdy a kde řešit

Kancelář tajemníka

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Martin Pawinger

Vedoucí KT

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 525

telefon: 220 189 123

e-mail: mpawinger@praha6.cz

Úvod

Postup při podávání peticí

Peticí se rozumí takové písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost, jíž se právnické osoby nebo občané obracejí na orgány městské části, tj. na zastupitelstvo, radu, starostu, úřad městské části ve věci veřejného nebo jiného společného zájmu, jehož řešení je v působnosti uvedených orgánů. Petice musí mít všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním (dále jen "petice").

Žadatel

– Petici mohou podat občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel).

– K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

– Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činností.

Podmínky

Písemné podání petice příslušnému orgánu městské části. Pokud podání označené jako petice nebude mít všechny náležitosti vyplývající ze zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, nebude považováno za petici, nýbrž za stížnost a bude tedy vyřizováno podle pravidel rady pro přijímání a vyřizování stížností.

Shromažďování podpisů pod petici:

– Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

– Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

– K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

– Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Doklady

Potřebné podklady, které prokazují či ověřují tvrzení uváděná v petici, pokud je má ten, kdo petici podává, k dispozici. Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává. Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Poplatky

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny, podání petice není zpoplatněno.

Zákon

Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním Nařízení Ministerstva vnitra č. 27/2004, o vyřizování peticí, stížností, oznámení a podnětů

Předpisy

Právní předpisy s přihlédnutím ke konkrétnímu zaměření petice.

Odvolání

Proti odpovědi, ve které se uvádí stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení nelze uplatnit opravný prostředek.

Dodatek

Podobné postupy lze nalézt na internetových stránkách dalších orgánů státní správy a samosprávy.

Poznámky

Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu. Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.