Podání žádosti o výpis a změnu údajů ze základních registrů

Kdy a kde řešit

Odbor služeb

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

úterý08:00 - 16:00

středa08:00 - 18:00

čtvrtek08:00 - 16:00

pátek08:00 - 14:00

Kdo je vám k dispozici

Marcela Müllerová

Pracovník IK (D)

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Delta

Vlastina 888/34

telefon: 233 312 225

e-mail: mmullerova@praha6.cz

Monika Cízová

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Delta

Vlastina 888/34

telefon: 233 312 225

e-mail: mcizova@praha6.cz

Anna Tůmová

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Bělohorská

Bělohorská 1655/110

telefon: 233 352 610

e-mail: atumova@praha6.cz

Bc. Markéta Jirásková

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, dvorana

telefon: 220 189 384

e-mail: mjiraskova@praha6.cz

Úvod

Systém základních registrů slouží k dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování služeb státní správy nejširší veřejnosti a umožňuje občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady, státní správou a územní samosprávou.

Podáním žádosti o výpis a změnu údajů dochází ke komunikaci se základními registry:


  • Registr osob (správcem Český statistický úřad) – obsahuje referenční údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech veřejné moci.
  • Registr obyvatel (správcem Ministerstvo vnitra) – obsahuje referenční údaje o občanech ČR, cizincích s povolením k pobytu v ČR, cizincích, kterým byl na území ČR udělen azyl nebo doplňková ochrana, a o jiných fyzických osobách, o nichž jiný právní předpis stanoví, že jsou vedeny v registru obyvatel.
  • Registr územní identifikace adres a nemovitostí (správcem Český úřad zeměměřický a katastrální) – obsahuje referenční údaje o základních územních prvcích, např. území státu, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel či ulic.
  • Registr práv a povinností (správcem Ministerstvo vnitra) – obsahuje referenční údaje o agendách orgánů státní moci, právech a povinnostech fyzických a právnických osob, pokud jsou údaje o těchto osobách vedeny v základních registrech.

Žadatel

Žádost o výpis či změnu může podat "oprávněná osoba":

• vlastník datové schránky fyzické osoby, příp. fyzické osoby – podnikatele,

• statutární zástupce právnické osoby – u schránek právnických osob.


Na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT může podat žádost každá osoba, která se prokáže občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Podmínky

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Doklady

Podání žádosti na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT: občanský průkaz nebo cestovní pas.

Zaslání žádosti datovou schránkou (prostřednictvím Portálu veřejné správy): přihlášení do datové schránky s použitím uživatelského jména a hesla.

Poplatky

Na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT je třeba uhradit správní poplatek podle Sazebníku správních poplatků (podle položky 3 písm. d) Sazebníku se za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy vybírá správní poplatek ve výši 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další, i započatou stránku).

Při zaslání žádosti datovou schránkou (prostřednictvím Portálu veřejné správy) se žádné poplatky neúčtují.

Zákon

Vznik a fungování základních registrů upravuje zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek

Za správnost návodu odpovídá útvar Správa základních registrů, Na Vápence 14, 130 00, Praha 3, e-mail: szr@szrcr.cz