Oznamování protiprávního jednání

Vnitřní oznamovací systém městské části Praha 6

Oznamovatelé

Oznamovatelé jsou fyzické osoby. Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům Městské části Praha 6 a osobám, které se o protiprávním jednání v rozsahu působnosti Městské části Praha 6 dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti.

Úřad městské části Praha 6 nevyřizuje anonymní oznámení.

Úřad městské části Praha 6 vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro něj nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost.

Příslušné osoby

Příjem, posouzení, evidenci a vyřizování oznámení zajišťují:

Mgr. Kateřina Csillagová, HR specialistka, Kancelář tajemníka

e-mail: kcsillagová@praha6.cz, telefon: 220 189 129

Ing. et Ing. Petr Flener, koordinátor eGovernmentu, Kancelář tajemníka

e-mail: pflener@praha6.cz, telefon: 220 189 128

 

Oznámení lze podat:

Prostřednictvím zabezpečeného formuláře: Zabezpečené oznámení MČ Praha 6 • Praha 6

e-mailem: oznameni@praha6.cz 

telefonicky:  220 189 128, 220 189 129 (hovory nejsou nahrávány)

osobně (po dohodě s příslušnou osobou): v hlavní budově Úřadu městské části Praha 6, v 5. patře v kanceláři č. 508

Osobám, které oznamují protiprávní jednání nesouvisející s agendou spadající do působnosti Městské části Praha 6, je určen externí oznamovací systém, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti České republiky – zde.

 

Informace před podáním oznámení

Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.

Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a měl by mít oprávněné důvody se domnívat, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta vyplývající z objektivních skutečností.

Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

 

Oznámení

Lze podat oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo u Úřadu u městské části Praha 6 a které

a)   má znaky trestného činu,

b)   má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)   porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo

d)   porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

·        finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

·        daně z příjmů právnických osob,

·        předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

·        ochrany spotřebitele,

·        souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

·        bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

·        ochrany životního prostředí,

·        bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

·        radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

·        hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

·        ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

·        ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

·        ochrany finančních zájmů Evropské unie (viz – Článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo

·        fungování vnitřního trhu (viz – Článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

Ochrana oznamovatele

Ochrana oznamovatelů je s účinností od 17. 12. 2021 poskytována na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení úprava Unie (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32019L1937). Tato Směrnice rámcově vymezuje také oblasti, s nimiž oznamované protiprávní jednání musí souviset. Od 1. 8.2023 je ochrana oznamovatelů detailně vymezena zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů (zakonyprolidi.cz).

Ochrana není omezena pouze na oznamovatele, kteří získali informace pro podání oznámení v rámci svého pracovněprávního vztahu, ale také na osoby samostatně výdělečně činné, společníky, osoby ve statutárních, řídících nebo dozorčích orgánech, dobrovolníky, stážisty a osoby vykonávající činnost na základě smlouvy o poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiné obdobné smlouvy. Ochrana se vztahuje rovněž na oznamovatele, kteří se o takovou činnost teprve ucházejí nebo ucházeli. Chráněny jsou i osoby, které jsou ve vztahu k oznamovatelům osobami blízkými, osoby, které oznámení umožnily nebo usnadnily a dále osoby, které jsou s oznamovateli nějakým způsobem spojeny v pracovním kontextu. V tomto směru tedy návrh zákona o ochraně oznamovatelů ochranu oproti Směrnici nijak nerozšiřuje.

Do ohlašovacích systémů je přístup umožněn pouze příslušným osobám, které mají povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího výslovného souhlasu nikomu dalšímu. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.  

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání před odvetnými opatřeními.

Právní řád nepřipouští žádná zákonná odvetná opatření za oznámení protiprávního jednání, a naopak chrání oznamovatele. Zaměstnavatel, pro kterého oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, je povinen zabránit jakýmkoliv odvetným opatření  vůči oznamovatelům protiprávního jednání, včetně hrozby odvetných opatření nebo pokusů o ně.

Prošetření protiprávního jednání

Do 7 kalendářních dnů oznamovatel obdrží potvrzení, že oznámení bylo přijato a nejpozději do 30 dnů od zaslání potvrzení obdrží vyrozumění o vyřízení oznámení. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech až dvakrát prodloužit. O důvodu bude oznamovatel vždy vyrozuměn.

 

Bližší informace k problematice ochrany oznamovatelů protiprávního jednání naleznete Oznamovatel – Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz).