Změna údajů uvedených v ohlášení nebo v žádosti o koncesi české fyzické osoby

Kdy a kde řešit

Živnostenský odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Marcel Bílek

Ved. odd. registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 861

e-mail: mbilek@praha6.cz

Úvodní slovo

  • Změna osobních údajů podnikatele a odpovědného zástupce, změna místa podnikání.
  • Zrušení a ustanovení nového odpovědného zástupce.
  • Změna oborů živnosti volné ohlašovací.
  • Změna rozsahu živnosti ohlašovací řemeslné a vázané, změna rozsahu živnosti koncesované.

Žadatel

Podnikatel, zmocněnec.

Doklady

Ke změně rozsahu živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou, vázanou a koncesovanou se přikládají doklady prokazující odbornou a jinou způsobilost podnikatele nebo odpovědného zástupce, pokud je ustanoven, podle přílohy č. 1, 2, 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a čestné prohlášení odpovědného zástupce pokud je ustanoven. Ke změně odpovědného zástupce se přikládají doklady prokazující odbornou a jinou způsobilost odpovědného zástupce podle přílohy č. 1, 2, 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a čestné prohlášení odpovědného zástupce. O žádosti o ustanovení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost rozhoduje živnostenský úřad. Ke změně sídla je potřeba doložit doklad prokazující právní důvod užívání prostor v nichž bude sídlo umístěno (např. souhlas vlastníka nemovitosti, nájemní smlouvu, doklad o vlastnictví apod.) v případě, že místo podnikání bude odlišné od bydliště.

Poplatky

100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny.


500 Kč za změnu rozhodnutí o udělení koncese. 500 Kč za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost.


Poplatek se vybírá jen jednou, i v případě, že je současně ohlášeno více úkonů a to ve výši, odpovídající nejvyšší sazbě. Poplatek je splatný při oznámení změny. Poplatek je možné zaplatit v hotovosti nebo platební kartou na pracovišti živnostenského odboru.

Zákon

§ 49 a § 56 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

Předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů další právní předpisy obecného i technického charakteru podle druhu provozované živnosti.

Odvolání

Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o změnu koncese nebo proti rozhodnutí o tom, že živnostenské oprávnění v rozsahu oznámené změny nevzniklo, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího živnostenského odboru a rozhoduje o něm Hlavní město Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor živnostenský a občanskosprávní.

Sankce

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona. V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Dodatek

V případě, že se k žádosti o změnu koncese vyjadřuje další orgán státní správy, je lhůta pro vyřízení 60 dní. Oznámit změnu údajů uvedených v ohlášení nebo v žádosti o koncesi lze osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR, zaslat poštou, zaslat prostřednictvím datové schránky podnikající fyzické osoby, zaslat elektronicky, podepsané zaručeným (certifikovaným) elektronickým podpisem. V případě osobního oznámení změny není potřeba předem vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude vyplněn elektronicky pracovníkem živnostenského odboru.

Poznámky

Změny osobních údajů (jména, příjmení, bydliště) podnikatele nebo odpovědného zástupce zjištěné z Informačního systému základních registrů – registru obyvatel, zapisují živnostenské úřady do živnostenského rejstříku i bez oznámení změny podnikatelem.