Ověření opisu nebo kopie listiny nebo podpisu na listině

Kdy a kde řešit

Odbor služeb

Podatelna, CzechPoint a ověřováni

Československé armády 601/23

160 52, Praha 6

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

úterý08:00 - 16:00

středa08:00 - 18:00

čtvrtek08:00 - 16:00

pátek08:00 - 14:00

Kdo je vám k dispozici

Marcela Müllerová

Pracovník IK (D)

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Delta

Vlastina 888/34

telefon: 233 312 225

e-mail: mmullerova@praha6.cz

Monika Cízová

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Delta

Vlastina 888/34

telefon: 233 312 225

e-mail: mcizova@praha6.cz

Anna Tůmová

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Bělohorská

Bělohorská 1655/110

telefon: 233 352 610

e-mail: atumova@praha6.cz

Bc. Markéta Jirásková

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, dvorana

telefon: 220 189 384

e-mail: mjiraskova@praha6.cz

Jiří Janout

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Petřiny

Nad Alejí 1876/2

telefon: 235 094 034

e-mail: jjanout@praha6.cz

Úvod

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Žadatel

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).

Podmínky

Vidimace se neprovede:

a) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

b) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého6) nebo slovenského; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

c) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

d) je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f),

e) je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15), v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup,

f) jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,

g) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena,

h) není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o:

1. prvopis,

2. již ověřenou vidimovanou listinu,

3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů15),

4. opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu5).

 

Legalizace se neprovede:

a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

b) jde-li o legalizaci podpisu na dokumentu, který neobsahuje žádný text,

c) nepředloží-li žadatel o legalizaci, popřípadě svědci, jde-li o legalizaci podle § 10 odst. 4, k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18,

d) nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis,

e) jde-li o legalizaci podpisu dokumentu, který je psán v jiném než českém nebo slovenském jazyce, a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je dokument psán, a není-li současně předložen v úředně ověřeném překladu do jazyka českého6) nebo slovenského,

f) jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu,

g) jde-li o legalizaci dokumentu v jiné než textové nebo obrázkové podobě, nebo dokumentu v elektronické podobě, který není ve formátu nebo nemá náležitosti stanovené prováděcím právním předpisem, nebo

h) jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři

Doklady

1.

a) občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky

b) cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince, nebo

c) identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva.

 

2.

Doklad podle odstavce 1 písm. b) nebo c) lze k prokázání totožnosti použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele.

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.).

Poplatky

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Zákon

– zákon 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

– vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování

Předpisy

– zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

– zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

– zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, které úřady jsou matričními úřady

– zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

Odvolání

Není stanoveno.

FAQ

Jakým způsobem se platí?

Platí se hotově, platební kartou.

Dodatek

Další informace: Ověření podpisu nebo kopie listiny - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

 

Úřad listiny nevyhotovuje, nesepisuje a neodpovídá za jejich obsah!