Ohlášení turnaje malého rozsahu

Kdy a kde řešit

Ekonomický odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Simona Šimková

Referent místních poplatků

Oddělení místních příjmů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 509

telefon: 220 189 908

e-mail: ssimkova@praha6.cz

Úvod

Turnaje malého rozsahu se účastní nejméně 3 a nejvýše 90 účastníků hazardní hry.

Turnaj malého rozsahu upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Žadatel

Provozovatelem turnaje malého rozsahu může být pouze právnická osoba:

a) která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru,

b) jejímž předmětem hlavní činnosti není podnikání,

c) jejíž podnikání v rámci vedlejší činnosti a jeho výtěžky, pokud takovou činnost vyvíjí, slouží jen k podpoře hlavní činnosti.

Podmínky

Písemně podat ohlášení obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být turnaj malého rozsahu provozován, a to nejméně 30 dní přede dnem konání.

Doklady

Ohlášení turnaje malého rozsahu musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

  • název a popis ohlašované hazardní hry,
  • adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,
  • dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,
  • určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem,
  • herní plán.


Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

Poplatky

Ohlášení nepodléhá poplatku.

FAQ

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

Bezodkladně, nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení.


Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány?

Provozovatel je povinen zajistit bezodkladně po skončení turnaje vyhotovení zápisu s uvedením jeho názvu, doby jeho trvání, místa a data konání, jmenovitého seznamu účastníků hazardní hry včetně jejich identifikačních údajů a výše jejich vkladů a seznamu vyplacených výher za pořadí v turnaji malého rozsahu a tento zápis uchovat nejméně po dobu 5 let. Opis zápisu je povinen provozovatel zaslat do 20 dnů ode dne skončení turnaje obecnímu úřadu obce, které byl turnaj ohlášen.